Publikační činnost: 2001
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Mzda, plat a jiné formy odměňování. / Ivo Baštýř - In: Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR. / J. Kocourek, L. Trylč. - Praha : Anag, 2001. - ISBN 80-7213-039-3. - s. 138-161, 600-612.

[ Baštýř, Ivo ]

Anotace:  Informace v oblasti odměňování v podnikatelské sféře, předpisová úprava, příklady.
Klíčová slova: mzdy; odměňování; sektor soukromý; podnikání soukromé

Klíčová slova v angličtině: wages; remuneration; private sector; private enterprise
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Výdělky žen a mužů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře [Earnings of women and men in private and public sectors.]. / Tomáš Kozelský, David Prušvic - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 47 s. - ISBN 978-80-87007-79-2

[ Kozelský, Tomáš - Prušvic, David ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá výdělky zaměstnanců podle pohlaví v České republice zvlášť za podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru (rozdílné utváření mezd a platů). Popisuje a analyzuje relaci výdělků mezi ženami a muži a jejich zastoupení na zaměstnanosti. Data byla sledována s ohledem na osobní charakteristiky a charakteristiky zaměstnavatele. Autoři čerpali údaje z podrobného šetření v rámci Informačního systému o průměrném výdělku MPSV (ISPV) za rok 2004.
 
Anotace v angličtině:  The study deals with wages of employees separately in the private and public sectors according to sex in the Czech Republic (different wage determination system). It describes and analyses wage relation between women and men and their participation in the employment. The data was monitored with regard to the personal and employers' characteristics. The authors used data from the detailed investigation in terms of Information System on Working Conditions of the Ministry of Labour and Social Affairs for the year 2004.
Klíčová slova: mzdy; sektor soukromý; sektor veřejný; muži; ženy

Klíčová slova v angličtině: wage relation between women and men; private sector; public sector; wages of women; wages of men
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sebezaměstnaní v české ekonomice [The self-employed in the Czech economy.]. / Jan Vlach - In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118 - Roč. 4, č. 3 (2008), s. 106-115.

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  Postavení sektoru OSVČ v české ekonomice. Rozdíly ve zdanění korporací a sebezaměstnaných. Místo podniků sebezaměstnaných na trhu. Závěr. Srovnání relevnatních údajů s daty za země EU.
 
Anotace v angličtině:  Position of the self-employed sector in the Czech economy. Differences in taxation of corporations and the self-employed. The market position of the self-employed enterprises. Conclusion. Comparison of the relevant information with data from an EU country.
Klíčová slova: ČR; samostatní; ekonomika; podnikání soukromé; sektor soukromý; výzkum; daně; EU; statistika; pojistné; pojistné-výše

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; self employed; economy; private enterprise; private sector; research; taxes; EU; statistics; contribution; contribution rate
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dvacet let kolektivního vyjednávání o mzdách - poznatky z ISPP z let 1993-2012. / Štěpánka Pfeiferová, Petr Pojer - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 4 (2013), s. 23-25.

[ Pfeiferová, Štěpánka - Pojer, Petr ]

Anotace:  Rozbor údajů ze šetření zaměřeného na kolektivní vyjednávání o mzdách a pracovních podmínkách, zejména v podnikatelské sféře na základě Informačního systému o pracovních podmínkách (ISPP).
Klíčová slova: ČR; mzdy; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; odměňování; sektor soukromý; sektor veřejný; mzda minimální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; wages; collective bargaining; collective agreements; remuneration; private sector; public sector; minimum wage
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT