Publikační činnost: 2005
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2004. Bulletin No 20. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2004. Bulletin No 20.]. / Jaroslav Kux, Sylva Ettlerová - Praha: VÚPSV, 2005. - 63 s.

[ Kux, Jaroslav - Ettlerová, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním úrovně průměrných mezd, mzdových příjmů domácností a nezaměstnanosti v r. 2003. Zákonem stanovené minimální mzdy v členských zemích EU.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly from 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised. It contains also an international comparison of wages, earnings of households and unemployment in 2003. Statutory minimum wages in EU Member Countries.
Klíčová slova: ČR; ukazatele ekonomické; produktivita práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura věková; demografie; trh práce

Klíčová slova v angličtině: CR; economic indicators; productivity; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; EU labour market indicators
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2005. Bulletin 21. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2005. Bulletin 21.]. / Jaroslav Kux, Sylva Ettlerová, Ivo Baštýř, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, 2006. - 51 s. - ISBN 80-87007-17-4

[ Kux, Jaroslav - Ettlerová, Sylva - Baštýř, Ivo - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných ukazatelů trhu práce v zemích EU.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly from 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised. It contains also an international comparison of selected labour market indicators in EU Member Countries.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; produktivita práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; pojistné; výdaje sociální; minimum životní; struktura věková; trh práce

Klíčová slova v angličtině: CR; economic indicators; productivity; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; EU labour market indicators
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2006. Bulletin No 22. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2006. Bulletin No 22.]. / Jaroslav Kux, Sylva Ettlerová, Ivo Baštýř, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 63 s. - ISBN 978-80-87007-53-2

[ Kux, Jaroslav - Ettlerová, Sylva - Baštýř, Ivo - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami a odvětvovou strukturou zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura věková; demografie; trh práce

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; productivity; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; EU labour market indicators
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Empirické zhodnocení významu lidského kapitálu v době ekonomické recese. [Empirical evaluation of the importance of human capital at a time of economic recession.]. / Markéta Horáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 2-12 (11 s.).

[ Horáková, Markéta ]

Anotace:  Tato studie se na datech dostupných z analýz OECD snaží ukázat, jak se promítají současné ekonomické obtíže vyvolané hospodářskou recesí do úrovně a využívání lidského kapitálu v ČR a jiných evropských zemích. Dále naznačuje, jak mohou jednotlivci, firmy a stát přispívat k překonání ekonomických problémů právě podporou rozvoje lidského kapitálu.
 
Anotace v angličtině:  Based on data available from OECD analyses the study seeks to show how the current economic difficulties brought about by economic recession are reflected in the standard and use of human capital in the Czech Republic and other European countries. It also indicates how individuals, firms and the state may help overcome economic problems by supporting the development of human capital.
Klíčová slova: zdroje lidské; vzdělávání-výcvik; zaměstnatelnost; nezaměstnanost; příjmy nízké; konkurenceschopnost; produktivita práce; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: human capital; education-training; employability; unemployment; competitiveness; productivity; economic crisis; investing in education; work habits; individual and societal benefit of education; marginalization; social capital; low-income career
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Labour costs in the European Union [Nákladyy práce v Evropské unii]. / Vlastimil Beran - In: Proceedings of 15th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. - Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2018. - ISBN 978-80-248-4155-7. - s. 43-58 (16 s.).

[ Beran, Vlastimil ]

Akce: 8.-10.11.2017, Kopřivnice, World Externí odkaz
Anotace:  Lidstvo dosáhlo stadia vývoje, v němž je lidská práce rychle nahrazována stroji. Přesto zůstává potřeba lidské práce, pokud jde o výrobu zboží, tak i poskytování služeb. Náklady na práci i nadále určují, co bude produkováno a kde. Tyto náklady ovlivňují konkurenceschopnost produktů, služeb a dokonce i jednotlivých států se zájmem o mezinárodní obchod. Tento příspěvek prezentuje výsledky konkurenceschopnosti faktoru produkce práce v zemích EU za období 2010 až 2015. Výsledky byly sestaveny podle metodiky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, schválené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR; proto je kladen zvláštní důraz na postavení České republiky. Přestože je Evropská unie partnerstvím jednotlivých států, jsou současně tyto země i nadále hospodářskými rivaly, tj. konkurenty.
 
Anotace v angličtině:  Humanity has reached a stage of development in which human labour is rapidly being replaced by machines. Nevertheless, the need remains for human labour with respect both to the manufacture of goods and the provision of services. Labour costs continue to determine what will be produced and where. Such costs influence the competitiveness of products, services and even individual states with concern to international trade. This paper presents the results of the competitiveness of the labour production factor in EU countries for the period 2010 to 2015. The results were compiled according to Research Institute for Labour and Social Affairs methodology as approved by the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic; thus, particular emphasis will be accorded to the position of the Czech Republic. Although the European Union is a partnership of individual states, at the same time these countries continue to be economic rivals, i.e. competitors.
Klíčová slova: EU; ČR; konkurenceschopnost; náklady práce; náklady práce jednotkové; produktivita práce

Klíčová slova v angličtině: competitiveness; labour costs; productivity; unit labour costs; CR; EU
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Competition versus labour costs in the European Union in the period 2006 - 2016 [Konkurence versus náklady práce v Evropské unii v období 2006 - 2016]. / Vlastimil Beran - In: Proceedings of the International Scientific Conference, Economic and Social policy. - Ostrava : Vysoká škola sociálně správní, 2018. - ISBN 978-80-87291-24-5. - s. 35-47 (13 s.).

[ Beran, Vlastimil ]

Akce: 2018-09-04, Čeladná, EUR

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Konkurence a její zachování na úrovni země představuje alfu a omegu současných mezinárodních ekonomických změn a náklady práce nadále tvoří jeden z nejdůležitějších faktorů, které odborníkům umožňují určit úroveň konkurenceschopnosti. Náklady práce, podíl nákladů práce na celkových nákladech a jednotkové náklady práce poskytují zvláště vhodné ukazatele, které se týkají stanovení konkurenceschopnosti jednotlivých členských států EU v kontextu mezinárodních změn. Cílem článku je zjistit, zda jednotlivé členské státy ohrožují jeden druhého nebo zda se vzájemně doplňují, pokud jde o mezinárodní obchod. A ať už spolu soutěží jako soupeři nebo ne, je důležité, aby byla tato otázka řešena. Výsledky studie vycházejí z údajů Eurostatu, OECD a databáze statistiky obchodu s komoditami OSN. Sledované období bylo od roku 2006 do roku 2016.
 
Anotace v angličtině:  Competition and the preservation thereof at the country level represents the alpha and omega of current international economic shifts and labour costs continue to make up one of the most important factors that enable experts to determine the level of competitiveness. Labour costs, share of labour costs of total costs and unit labour costs provide particularly appropriate indicators with concern to determining the competitiveness of individual Member States of the European Union in the context of international shifts. The aim of the article is to ascertain whether individual Member States pose a threat to each other with respect to international trade or whether they are mutually complementary. And, indeed, whether they compete with each other as rivals or not, it is important that this question be addressed. The findings of the study are based on data obtained from Eurostat, the OECD and the UN Commodity Trade Statistics Database. The period monitored was from 2006 to 2016.
Klíčová slova: konkurenceschopnost; náklady práce; náklady práce jednotkové; produktivita práce

Klíčová slova v angličtině: competitiveness; Labour Code; unit labour costs; productivity
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT