Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Důležitost kariérního růstu a profesního rozvoje: dva vzájemně se vzdalující koncepty. [The Importance of Career Advancement and Professional Development: "Are they moving apart?"]. / Renata Kyzlinková - In: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference / Zuzana Dvořáková, Marek Stříteský, (eds.). - Praha : VŠE, 2007. - ISBN 978-80-245-1207-5. - nestr. (9 s.) - CD.

[ Kyzlinková, Renata ]

Akce: Praha, 13. - 14. září 2007, VŠE v Praze, EUR
Anotace:  Studie se zabývá fenomény důležitosti kariérního růstu a profesního rozvoje jako motivačních činitelů v profesním a osobním životě pracovníka. Kromě sledování míry důležitosti jako takové je cílem studie také upozornit na čím dál tím méně významnou provázanost obou motivačních faktorů v organizačním prostředí se stale ploššími hierarchickými strukturami. Přestože Herzberg řadí, ve své již klasické motivační teorii, povýšení a profesní rozvoj do stejné skupiny motivačních činitelů, náš výzkum ukazuje, že oba tyto motivátory mají naprosto rozdílný charakter. Podle výsledků z výzkumu by neměl být nedostatek kariérních příležitostí (tak, jak ho zjišťují výběrová šetření) posuzován jako indikátor kvality práce a pracovní spokojenosti. Na druhé straně nedostatek příležitostí k profesnímu a osobnostnímu růstu má na celkovou kvalitu pracovního života a spokojenost s ním zásadní vliv.
 
Anotace v angličtině:  The paper looks at the phenomena of career growth and professional development as motivating factors in both the professional and private lives of employees. In addition to an observation how the importance of these two phenomena is assessed by employees, the paper also aims to draw attention to the fact that both motivators are becoming less and less interconnected in an increasingly flattening organisational structure. Thus the currently important question is whether employees place a higher value on professional development when there is, in a fact, nowhere to advance. Despite the fact that Herzberg, in his classical motivational theory, places advancement and personal growth in one group of motivators, our research indicates that these two motivators are of a very different nature. The results show that lack of career opportunities (reported in surveys) should not be used as an indicator of job quality or job satisfaction. On the other hand, lack of opportunities to develop contributes much more than career opportunities to the overall quality of an employees life.
Klíčová slova: rozvoj profesní kariéry; kvalita pracovního života; uspokojení z práce; motivace

Klíčová slova v angličtině: career growth; professional development; quality of working life; job satisfaction; motivation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: 5302/II
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. [Family, children and employment in Czech society.]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora - Bioskovice/Brno: Franišek Šalé - Albert, 2008. - 328 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej ]

Anotace:  Kniha se zabývá problémy a dilematy, jež řeší v současné době české rodiny ve sféře domácnosti a péče o děti na straně jedné a ve sféře zaměstnání na straně druhé, jakož i důsledky, jež tyto problémy přinášejí pro celou společnost.
Klíčová slova: rodina; sladění pracovního a rodinného života; politika sociální; politika rodinná; gender; zaměstnanost žen; kariéra profesionální; rodičovství; deti; péče o děti; matky; návrat matek do zaměstnání; návrat do zaměstnání; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: family; reconciliation of family and work life; social policy; family policy; gender; gender division of household duties; employment of women; professional development; parenthood; childcare; children; return to work; return to work of mothers; employment policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Poznámka:  náklad 200 výtisků
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Measuring satisfaction with key elements of working life. [Měření spokojenosti prostřednictvím klíčových prvků pracovního života.]. / Hana Doleželová, Lenka Svobodová - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2009. - 21 s.

[ Doleželová, Hana - Svobodová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Na základě výsledků šetření z r. 2006 příspěvek popisuje význam různých aspektů pracovního života a odpovídající spokojenost pracovníka. Většina Čechů je se svým zaměstnáním spokojena. Za nejvýznamnější faktory jsou považovány mzdy, spravedlivé odměňování pracovní výkonnosti a zajištěné zaměstnání. Pouze dva z pěti pracovníků jsou však spokojeni se svým platem. Celkově se rozdíly objevují mezi různými socioekonomickými skupinami.
 
Anotace v angličtině:  Based on the results of a 2006 survey, this report describes the importance of various aspects of working life and corresponding worker satisfaction. The majority of Czechs are satisfied with their job. Pay, fair reward for work performance and job security are considered the most important factors. However, only two out of five workers are satisfied with their pay. Overall, disparities in satisfaction levels emerge between different socioeconomic groups.
Klíčová slova v angličtině: CR; job satisfaction; quality of working life; indicators; working conditions; wages; remuneration; labour relations; professional development; gender differences; EDUCATIONAL ATTAINMENT; reconciliation of family and work life; EDUCATION-TRAINING
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  published: 01-04-2009; viz Do 1500
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2011
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Konference věnovaná životním drahám. / Anna Šťastná - 2011. - (Demografie.info)

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Ve dnech 20. a 21. října 2011 se v Praze konala konference Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy. Konferenci pořádal Sociologický ústav Akademie věd ČR a v tento text přináší informace o této konferenci i o vybraných tématech, autorkách a autorech a jejich příspěvcích.
Klíčová slova: dráhy životní; kariéra pracovní; migrace; chování demografické; konference

Klíčová slova v angličtině: life course; professional development; migration; demographic behaviour; conference
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Měření profesního a kariérního růstu. / Hana Doležalová - In: HRM (Human Resource Management)červenec-srpen (2008), s. 41-43.

[ Doležalová, Hana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Jak hodnotí zaměstnanci firmu z hlediska možností svého profesního rozvoje a kariérního růstu? Nepracují někteří zaměstnanci na místech, kde nemohou využít svůj potenciál? Jakou roli hraje v profesním rozvoji zaměstnanců jejich přímý nadřízený? jsou firemní principy kariérního růstu považovány za spravedlivé? Způsob, jak může zaměstnavatel najít odpověď nejen tyto otázky, a proč jsou právě tyto informace pro úspěšnou firmu důležité, je tématem tohoto článku.
Klíčová slova: kvalita pracovního života; kariéra profesionální; rozvoj profesní kariéry; řízení lidských zdrojů

Klíčová slova v angličtině: quality of working life; professional development; professional qualification; human resource development
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT