Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Možné důsledky implementace zákona o sociálních službách perspektivou kritiky modelu New Public Management [Possible consequences of the implementation of the law on social services through the critical view of New Public Management model]. / Ivana Šimíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 24-35 (12 s.).

[ Šimíková, Ivana ]

Anotace:  Cílem textu je otevřít diskuzi o možných nezamýšlených dopadech implementace zákona o sociálních službách na tradičně chápané poslání a hodnoty nevládního neziskového sektoru poskytujícího sociální služby. Jako východisko pro kritický pohled je použita interpretace modelu New Public Managementu prezentovaná v zahraniční literatuře právě v souvislosti s trendy probíhajícími na poli nestátního neziskového sektoru. V textu je stručně představen koncept New Public Managementu, jeho styčné body s implementací zákona o sociálních službách a následně jsou představeny kritické proudy, týkající se zavádění NPM a důsledků, které má pro charakter nestátního neziskového sektoru, potažmo provádění sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this text is to open a debate about possible unintended impacts of the implementation of the Law on Social Services on the traditionally perceived role and values of the non-governmental sector providing social services. As the basis for a critical view is used the interpretation of the New Public Management presented in the foreign literature, specifically in connection with the ongoing trends in the field of non-profit sector. The text briefly introduces the concept of New Public Management, its interfaces with the implementation of the Law on Social Services and subsequently presents the critical currents related to the implementation of the NPM and his consequences on the character of the nongovernmental non-profit sector, hence the performing social work.
Klíčová slova: neziskový sektor; služby sociální; New Public Management; marketizace; institucionalizace; profesionalizace; racionalizace

Klíčová slova v angličtině: non-profit sector; social services; New Public Management; marketization; institutionalization; professionalization; rationalization
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání [Professionalization of social work in public administration and social services: the role of the entrance education and the further education]. / Jana Havlíková, Anna Krchňavá, Jana Růžičková, Stanislava Ševčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 126 s. - ISBN 978-80-7416-328-9

[ Havlíková, Jana - Krchňavá, Anna - Růžičková, Jana - Ševčíková, Stanislava ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje pohled přímých nadřízených sociálních pracovníků působících v sociálních službách, na obecních úřadech (mimo agendu SPOD) a na Úřadě práce ČR na dvě klíčová témata z hlediska profesionalizace sociální práce. Prvním z nich je odborná příprava sociálních pracovníků v rámci terciálního vzdělávání. Druhým tématem pak je další vzdělávání sociálních pracovníků. Analýzy zaměřené na manažery sociálních služeb a obecních úřadů jsou založeny na datech (obsahová analýza inzerátů na pozici sociální pracovník a dotazníkové šetření) získaných v rámci projektu "Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků". Analýza týkající se manažerů ÚP ČR pak vychází ze sekundární analýzy převážně kvalitativních dat získaných v rámci předchozích výzkumů realizovaných VÚPSV, v. v. i. Nedílnou součástí monogra
fie je rovněž legislativní analýza současné právní úpravy, tj. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, a to z hlediska garance odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách. Výsledky analýz přispívají k porozumění tomu, jak vnímají manažeři veřejné správy a sociálních služeb význam dosažené kvalifikaci a dalšího vzdělávání včetně supervize ve vztahu k odbornému výkonu sociální práce a ve vztahu k činnosti pracovníků v sociálních službách. Současně přispívají k osvětlení vlivu současné právní úpravy a vlivu managementu veřejné správy a sociálních služeb na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků. Poznatky prezentované v této studii jednak poskytují určitou zpětnou vazbu vzdělavatelům v sociální práci, dále je lze využít v oblasti podpory a rozvoje celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a v neposlední řadě i při přípravě legislativních návrhů úpravy kvalifikačních požadavků pro výkon sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The study provides an analysis of the views of the direct managers of social workers employed in the social services sector, municipal offices (outside the SPOD agenda) and the Czech Labour Office on two key themes concerning the professionalisation of social work. The first issue relates to the training of social workers at the tertiary education level and the second to the further education of social workers. The analysis, which focuses on the views of managers in social services and municipal authorities, is based on data (the analysis of the content of advertisements for social worker positions and a questionnaire survey) obtained in the context of the "Analysis of the importance of the entrance education level of social workers and workers in social services for ensuring the professional performance of social work in the public administration and social services sectors and the analysis of the influence of the management on maintaining and developing the expertise of social workersö project. The analysis
concerning Labour Office managers is based on the secondary analysis of mostly qualitative data obtained via previous research conducted by RILSA. An integral part of the monograph consists of the legislative analysis of the relevant current legal regulation, i.e. Act No. 108/2006 Coll., on social services as amended in terms of the guarantee of the professional performance of social work in the public administration and social services sectors. The results of the analysis contribute to an overall understanding of how managers in the public administration and social services sectors perceive the importance of qualifications and continuing education, including supervision, from the viewpoint of the professional performance of social work and in relation to the activities of workers in the social services sector. At the same time, the results contribute towards explaining the influence of current legislation and that of managers in the public administration and social services sectors on maintaining and develop
ing the expertise of social workers. The findings presented in this study provide feedback for social work trainers and can also be used in the area of the support and development of the lifelong education of social workers. Moreover, the results can also be used in the preparation of legislative proposals for the modification of the qualifications required for the performance of social work.
Klíčová slova: práce sociální; úřady obecní; služby sociální; odborný výkon; kombinace výzkumných metod

Klíčová slova v angličtině: social work; municipalities; social services; professionalization; mixed-method approach
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC538/2017 Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Význam kvalifikačního a dalšího vzdělávání pro praxi sociální práce: Pohled vedoucích pracovníků působících v oblasti sociální práce [The importance of the qualification and lifelong learning for social work practice: From the perspective of social work managers]. / Jana Havlíková - In: Kvalifikační vzdělávání. Další vzdělávání. Manažeři. Profesionalizace. Sociální práce. Kvantitativní šetření.. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2019. - ISBN 978-80-7435-745-9. - 9 s. (s. 106-114).

[ Havlíková, Jana ]

Akce: Hradec Králové, 2019-09-21, EUR Externí odkaz
Anotace:  Z hlediska profesionalizace sociální práce je za jednu z klíčových podmínek považována odpovídající vstupní odborná příprava a následné celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Je otázkou, jednak nakolik tento pohled sdílejí i přímí nadřízení sociálních pracovníků, tj. osoby, které vybírají vhodné kandidáty na pracovní pozice "sociální pracovník", práci těchto pracovníků řídí a (spolu) utvářejí jejich pracovní podmínky, a tedy podstatným způsobem ovlivňují samotný výkon sociální práce v praxi. A dále, jakou zpětnou vazbu může pohled manažerů na kvalifikační a další vzdělávání poskytnout systému vzdělávání v oblasti sociální práce v ČR. Tato stať, založená na výsledcích reprezentativního dotazníkového šetření mezi manažery sociálních služeb a přímými nadřízenými sociálních pracovníků působících při obecních úřadech, nejprve komparuje pohled uvedených typů manažerů na význam odborného vzdělávání pro praxi sociální práce v jejich organizacích a poté diskutuje implikace prezentovaných zjištění pro terciální
vzdělávání v sociální práci a pro současnou podobu legislativy upravující kvalifikační a další vzdělávání.
 
Anotace v angličtině:  Qualification education and subsequent lifelong learning is usually considered as one of the key conditions for professionalization of social work. The question is, first, the extent to which this view is shared by the managers of social workers, i.e. by the people who choose suitable candidates for the positions of "social worker", who control the work of these workers as well as (co-) shape their working conditions, and therefore significantly affect the performance of social work in practice. Furthermore, what kind of feedback the view of managers at qualifying and lifelong education may provide to tertiary education in the field of social work in the Czech Republic. This contribution/paper, based on the results of a representative survey among managers of social services and the direct superiors of social workers work in the municipal offices, first compares view of these types of managers on the importance of qualification and lifelong education for social work in their organizations, and then discusses
the implications of the findings presented for tertiary education in social work and for the contemporary form of legislation ruling the qualification and further training.
Klíčová slova: vzdělávání kvalifikační; vzdělávání celoživotní; manažeři; profesionalizace; práce sociální; šetření

Klíčová slova v angličtině: qualification education; lifelong learning; managers; professionalization; social work; survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC538/2017 Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků; IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT