Publikační činnost: 2002
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Možného rodina předvídaná a rodina skutečná. [What Has Mozny Projected about the Family and What Has Really Happened.]. / Ladislav Rabušic - In: Sociální studia. - ISSN 1212-365X - speciální číslo (2002), s. 29-37.

[ Rabušic, Ladislav ]

Anotace:  Článek konfrontuje předpovědi o vývoji české rodiny, které uskutečníl Ivo Možný ve své monografii Moderní rodina (1990). Demografická data naznačují, že se Možný ve svých predikcích v mnoha aspektech vývoje rodiny nemýlil. V průběhu 90. let se zvýšil anomálně nízký průměrný věk prvního sňatku a porodu prvního dítěte, zvýšil se podíl párů praktikujících nesezdané soužití, snížil se neúměrně vysoký počet potratů. To vše bylo výsledkem změněné hodnotové orientace v oblasti párového a rodinného a chování. I tuto hodnotovou proměnu Možný predikoval.
 
Anotace v angličtině:  In this article the projected development of Czech family made by Czech family sociologist Ivo Mozny in the late 1980s is confronted with its real contemporary development. Demographic data show that in many instances Mozny was right in his predictions: he predicted that Czech anomalies in very low age at first marriage and first birth would cease to exist soon and that new young generation would start to postpone their entries into marriage. That had really happened. He assumed the increase of unmarried cohabitation and it had also happened; he also projected the increase in illegitimate births and that had become reality. He was quite sure that the high numbers of abortions will decrease and they had done so. On the other hand he thought that health status of Czechs would not get improved soon and that also the ecological deterioration of Czech environment would not be halted. In both of these guesses he was wrong. Naturally, he could have not known that as a side effect of Czech Velvet Revolution, there will come a stable, gradual and substantial increase of life expectancy of both Czech males and females as well as the substantial improvement in the quality of environment.
Klíčová slova: ČR; rodina; porodnost; soužití nesezdané

Klíčová slova v angličtině: CR; projection; the family; fertility; unmarried cohabitation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky [The projection of graduates: Calculation and outcomes]. / Jaromíra Kotíková, Pavlína Šťastnová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 125 s. - ISBN 978-80-7416-350-0

[ Kotíková, Jaromíra - Šťastnová, Pavlína ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je součástí připravovaného systému predikcí potřeb trhu práce a jeho monitoringu, který propojuje národní a regionální úroveň a jehož výsledky reflektují i specifika regionálního vývoje.
Výchozím momentem tvorby projekce absolventů škol je vývoj vzdělávacího systému v předchozích letech a demografický vývoj. Projekce vychází z vývoj počtu nově přijímaných žáků/studentů a absolventů základních škol, středních škol, vyšších odborných a vysokých škol, přičemž jejich počet je závislí jak na demografickém vývoji, tak struktuře sítě škol a struktuře absolventů nižších vzdělávacích stupňů.
Výstupy projekce absolventů škol odcházejících na trh práce jsou zpracovány na národní i regionální úrovni podle stupně vzdělání, přičemž na národní úrovni se navíc zpracovává projekce počtu absolventů vysokých škol odcházejících na trh práce.
 
Anotace v angličtině:  The projection of the number of graduates leaving for the labor market is part of the upcoming system of predicting labor market needs and its monitoring, which links the national and regional level and the results reflect the specifics of regional development.
The starting point for creating graduates' projections is the development of the educational system in previous years and demographic development. The projection is based on the development of the number of newly admitted pupils / students and graduates of Primary Schools, Upper Secondary Schools, Tertiary Vocational Schools and Higher Education Institution, the number of which depends on both demographic development, the structure of the school network and the structure of lower education graduates.
The outcomes of the projections of graduates leaving for the labor market are processed at national and regional level according to the level of education, while at the national level in addition a projection of the number of university graduates leaving for the labor market is prepared.
Klíčová slova: projekce; absolventi škol; úroveň vzdělání; trh práce; predikce; potřeby trhu práce; národní úroveň; regionální úroveň

Klíčová slova v angličtině: projection; graduates; education level; labour market; prediction; labour market needs; national level; regional level
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692316 Predikce trhu práce
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT