Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Projekce potřeby služeb sociální péče do r. 2025. [Projection of the need forf social care services up to 2025.]. / Ladislav Průša - In: Sociální ekonomika - vybrané otázky.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2009. - ISBN 978-80-7416-052-3. - s. 87-92 (6 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Závěrečná kapitola se zaměřuje na projekci potřeb služeb sociální péče do r. 2025. Při zpracování posledních dvou kapitol se věnovala pozornost nejen sociálním službám poskytovaným nestátními neziskovými organizacemi, ale všemi subjekty, tedy i příspěvkovými organizacemi obcí, měst a krajů, neboť lze očekávat, že v následujícím období dojde, tak jako v oblasti vysokého školství a vědy a výzkumu, k transformaci příspěvkových organizací na jiný typ subjektu - zpravidla obecně prospěšné společnosti - jejichž prostřednictvím budou v následujícím období tyto veřejné služby poskytovány. Z tohoto titulu byla pozornost věnována celému tomuto sektoru, neboť pouhou změnou typu organizace se výrazným způsobem rozšíří celá oblast sociální ekonomiky.
 
Anotace v angličtině:  The chapter deals with a projection of the need for social care services up to 2025. Consideration must be given not just to social services provided by non-governmental, non-profit organisations but by all entities, including organisations part-funded out of the state budget, municipalities, towns and regions, as it is reasonable to expect that the part-funded organisations will in the following period be transformed into another type of entity (usually publicly beneficial companies), through which these public services will be provided in the following period. For that reason attention was paid to the entire sector, as a mere change of type of organisation significantly widens the entire area of the social economy.
Klíčová slova: služby sociální; potřeby sociálních služeb; projekce

Klíčová slova v angličtině: social services; projection of needs of social care services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice
Poznámka:  celkový počet stran: 92 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Trendy v poskytování sociálních služeb do roku 2025 [Trends in the provision of social services by 2025]. / Ladislav Průša - In: Sociální ekonomika / Marie Dohnalová, Ladislav Průša. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. - ISBN 978-80-7357-573-1. - s. 107-116 (10 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  V souladu s moderními trendy při poskytování sociálních služeb lze předpokládat, že i v naší zemi se budou při poskytování a financování sociálních služeb uplatňovat tržní principy, že tedy budou moci být poskytovány se ziskem. Tato skutečnost bude vyžadovat mj. i změnu právní formy organizací poskytujících sociální služby. Lze předpokládat, že dojde k jejich transformaci na obecně prospěšné společnosti, v některých případech na obchodní společnosti. Tato skutečnost spolu se stárnutím populace vyžaduje věnovat pozornost prognózování potřeby služeb sociální péče pro seniory mj. i z hlediska rozvoje sociálního podnikání. Východiska a determinanty projekce. Projekce potřeby služeb sociální péče.
 
Anotace v angličtině:  In line with modern trends within the provision of social services can be assumed that market principles will be apply in the delivery and financing of social services in our country, so that they can be provided profitably. This will require among other things, a change of the legal status of organizations providing social services. It can be expected for their transformation to public benefit corporations, in some cases to trading companies. This fact combined with the ageing of population needs to pay attention to the forecasting needs of social services for seniors, including from the viewpoint of development of social entrepreneurship. Background and determinants of the projection. Projections of need of social care services.
Klíčová slova: ekonomika sociální; podnik sociální; obecně prospěšná společnost; služby sociální; prognózování potřeby sociálních služeb; právní formy organizací

Klíčová slova v angličtině: social economy; social enterprises; public benefit corporations; social services; projection of needs of social care services; legal status of organizations
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice
Poznámka:  celkový počet stran knihy: 176 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT