Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odpovědnost za škodu vzniklou klientovi v pobytových zařízeních sociálních služeb. [Liability for damages incurred by clients in social services residential facilities.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 2-7 (6 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  Článek se zabývá problematikou odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi při poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních. Vychází z právní teorie odpovědnosti za škodu a dále blíže rozebírá jednotlivé typy právní odpovědnosti, které mohou při poskytování sociálních služeb nastat. Zdrojem informací o úrovni znalostí poskytovatelů rezidenčních sociálních služeb bylo dotazníkové šetření.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with the issue of liability for damages incurred by beneficiaries of social services in residential facilities. It is based on the legal theory of liability for damages and scrutinises the different types of legal liability that may arise during the provision of social services. The source of information on the standard of residential social services providers knowledge about liability for damages was a questionnaire-based survey.
Klíčová slova: služby sociální; odpovědnost za škodu; poskytování sociálních služeb; zařízení rezidenční

Klíčová slova v angličtině: liability for damages; social services; social service providers; provision of social services; residential facilities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. [Provision of social services for the elderly and persons with disabilities.]. / Ladislav Průša, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 244 s. - ISBN 978-80-7416-048-6

[ Průša, Ladislav - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené monografie je zpracovat analýzu a prognózu potřeby poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří teoretické předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci. Stárnutí populace bude vyžadovat věnovat této otázce soustavnou pozornost tak, aby potřeby těchto skupin obyvatelstva byly efektivně uspokojeny.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the monograph is submitted to process analysis and forecasts necessary for the provision of social services for the elderly and persons with disabilities. Of a new system of financing social services create conditions for finding the theoretical optimum form of the security needs of the individual in an unfavorable social situation. The aging population will need to pay constant attention to this issue so that the needs of these groups are effectively met.
Klíčová slova: služby sociální; financování sociálních služeb; poskytování sociálních služeb; vývoj demografický; příspěvek na péči; dotace na sociální služby

Klíčová slova v angličtině: social services; financing of social services; provision of social services; demographic development; care allowance; subsidies of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: HR181/09 - Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT