Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sociálně psychologické aspekty stárnutí. [The Socio-Psychiological Aspects of Ageing.]. / Kamila Svobodová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 49, č. 2 (2007), s. 87 - 95 (9 s.).

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Cílem předloženého textu je poukázat na problematiku stáří a stárnutí z mikrosociální perspektivy. Pozornost bude věnována především vlivu odchodu do důchodu na život jednotlivce a dále pak psychologickým aspektům stárnutí, kdy bude pojednáno o tom, jakým způsobem může senior své stáří vnímat a prožívat.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this article is to draw attention to the problem of old age and ageing from a micro-social perspective. Attention is primarily devoted to the impact of retirement on the life of the individual, and the article also looks at the psychological aspect of ageing, i.e. the ways in which senior citizens perceive and experience old age.
Klíčová slova: stárnutí; muži; ženy; psychologie; psychologie sociální; statistika

Klíčová slova v angličtině: ageing; men; women; psychology; social psychology; statistics
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; MSM0021620831 - Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte. / Libor Musil, Zdeňka Dohnalová - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 8, č. 2 (2008), s. 106-120.

[ Musil, Libor - Dohnalová, Zdeňka ]

Anotace:  Činnost občanského sdružení "Dlouhá cesta", zaměřeného na pomoc rodinám po úmrtí dítěte. Čtyři fáze vyrovnávání se se ztrátou dítěte; nabídka pomoci občanského sdružení "Dlouhé cesty" (DC) v jednotlivých fázích vyrovnávání se. Snaha o profesionalizaci sociální pomoci. Financování občanského sdružení DC. Projekty občanského sdružení DC. Návrh na rozšíření nabídky služeb DC. Návrh personálního obsazení a pracovní náplně pomáhajících pracovníků DC (případový sociální pracovník, komunitní sociální pracovník, psycholog, členové svépomocné skupiny, dobrovolníci).
Klíčová slova: ČR; práce sociální; pracovníci sociální; organizace neziskové; situace mimořádná; péče sociální nestátní; šetření; financování; svépomoc; projekty; psychologie; psychoterapie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; social workers; nonprofit organizations; state of emergency; nongovernmental social assistance; opinion polls; financing; self help; projects; psychology; psychotherapy
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Res. v ang.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT