Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Pracovní migrace a její regulace v kontextu české politiky zaměstnanosti. [Labour migration and its regulation in the frame of Czech labour market policy.]. / Miroslava Rákoczyová, Hana Pořízková - In: Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda / Jiří Winkler. - Brno : Barrister & Principal, 2008. - ISBN 978-80-87029-49-7. - s. 61-81.

[ Rákoczyová, Miroslava - Pořízková, Hana ]

Anotace:  Text se zabývá pracovní migrací v kontextu nových sociálních rizik, přičemž si všímá jak pozitivních tak negativních účinků migrace při rozvoji těchto rizik. Autoři si v této souvislosti kladou otázku: Jaká je role politiky zaměstnanosti při regulaci dopadů migrace v kontextu nových sociálních rizik? Na základě znalostí o postavení cizinců na trhu práce a znalostí zahraniční zaměstnanosti v České republice pak odvozují význam politiky zaměstnanosti při regulaci dopadů pracovní migrace.
 
Anotace v angličtině:  The text is dealing with labour migration The text is dealing with labour migration in the frame of new social risks. Authors describe positive and negative impacts of migration in the course of development of the risks and ask a question: What is the role of employment policy during regulation of impacts of migration in the frame of new social risk? On the basis of knowledge concerning position of the foreigners at the labour market and data concerning employment of foreigners in the Czech Republic is derived importance of employment policy during regulation of work migration impacts.
Klíčová slova: migrace pracovní; rizika sociální; veřejné služby zaměstnanosti; marginalizace trhu práce; migrace; politika integrační

Klíčová slova v angličtině: labour migration; social risks; public employment services; marginalization; migration; integration policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06009 - Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb.; 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  2D06009 - Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb. (2006-2011). Příjemce: MU, FSS (řešitel: J. Winkler)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé perspektivě a v průběhu krize [Employment policy and other labour market measures in long run and during the crisis]. / Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 95 s. - ISBN 978-80-7416-114-8

[ Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem monografie je shrnout zkušenosti pracovníků úřadů práce (na základě survey a programu rozhovorů) s problémy trhu práce v České republice - trvalejšími, i těmi, které byly vyvolány průběhem ekonomické krize. Tyto zkušenosti vyústily zejména do zhodnocení potřebnosti, účinnosti a role opatření aktivní politiky zaměstČnanosti a dalších opatření hospodářské, veřejné a sociální politiky z hlediska jejich vlivu na zaměstnanost a nezaměstnanost v podmínkách České republiky - jednak v dlouhodobé perspektivě, jednak v podmínkách první fáze ekonomické krize (v období ekonomické recese, propouštění pracovníků a poklesu počtu volných pracovních míst). Zjištění se pokoušíme zasadit do širšího kontextu, zejména je porovnat s výsledky jiných, zahraničních studií a zčásti s výsledky jiné studie, kterou jsme provedli v roce 2003.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the monograph is to summarize the experience of employment office workers (on the base of a survey and interviews scheme) with labour market issues in the Czech Republic. The workers assess the necessity, efficiency and the role of active employment policy, as well as the other measures of economic, public and social policy, in terms of their impact on employment and unemployment in the Czech Republic. The findings have been put in a broader context, including the comparison with the results of the international studies and older national study which was conducted in 2003.
Klíčová slova: trh práce; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti aktivní; veřejné služby zaměstnanosti; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: labour market; unemployment; active employment policy; public employment services; economic crisis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HC193/10 Zhodnocení ohrožení na trhu práce a efektivních opatření v měnících se podmínkách
Poznámka:  Tato monografie byla zpracována v rámci grantového projektu MPSV ČR "Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách"
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí [The role of ministries of labour and public employment services: challenges and reforms in the Czech Republic and abroad]. / Helena Vychová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 8, č. 3 (2014), s. 29-31.

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Konference na téma "Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí" se konala 3. dubna 2014 a jejím organizátorem byl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV, v. v. i.). Uskutečnila se za mezinárodní účasti přednášejících, jimiž byli odborní experti z Mezinárodní organizace práce (ILO), kteří se dané problematice dlouhodobě věnují, a také zahraniční odborníci působící přímo ve službách zaměstnanosti v Rakousku a Německu, kteří tak mohli představit praktické zkušenosti s fungováním služeb zaměstnanosti v těchto zemích.
 
Anotace v angličtině:  A conference on the theme "The role of ministries of labour and public employment services: challenges and reforms in the Czech Republic and abroad" was held on 3 April 2014 and was organised by the Research Institute for Labour and Social Affairs. (RILSA). It featured lecturers from the Czech Republic and other countries, including experts from the International Labour Organisation (ILO) who have long specialised in this issue and foreign experts working directly in the employment services in Austria and Germany, who were able to present their practical experiences with the functioning of the employment services in these countries.
Klíčová slova: Mezinárodní; ČR; konference; služby zaměstnanosti; ministerstva; trh práce

Klíčová slova v angličtině: international conference; ministries of labour; public employment services; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? [Qualitative Labour Market Monitoring and Forecasting: Swedish Way?]. / Josef Horňáček, Lenka Klimplová, Josef Pitner, Jiří Vyhlídal, Jiří Winkler, Iveta Zelenková - Brno: Masarykova univerzita, 2014. - 128 s. - ISBN 978-80-210-7501-6

[ Horňáček, Josef - Klimplová, Lenka - Pitner, Josef - Vyhlídal, Jiří - Winkler, Jiří - Zelenková, Iveta ]

Anotace:  Kniha prezentuje výsledky pilotního šetření, které testovalo uplatnitelnost vybraných prvků švédského přístupu k monitorování trhu práce na vybraných lokálních trzích práce a jeho implementaci v podmínkách vybraných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR v Jihomoravském kraji. Tato studie, která vznikla v rámci projektu OP LZZ "Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhuö, si klade za cíl odpovědět na otázku, zda je přístup založený na kvalitativní analýze požadavků zaměstnavatelů na pracovní sílu použitelný v podmínkách veřejných služeb zaměstnanosti v ČR a zda je užitečný pro zlepšení jejich fungování, zejména pak zprostředkovatelské funkce. Pilotní studie ověřila možnost implementovat adaptovanou švédskou metodiku na českém trhu práce a potvrdila možnost sběru dat kvantitativní i kvalitativní povahy u zaměstnavatelů v požadované struktuře (kombinace kvalifikačních a kompetenčních požadavků). Jednoznačně se ukázalo, že zaměstnanci ÚP ČR jsou připravení a dostatečně kompetentní ke sběru
dat o pracovním trhu a poptávce po pracovní síle prostřednictvím rozhovorů vedených se zástupci zaměstnavatelů. Limitem pro provádění cíleného plošného monitoringu je však stávající organizační kapacita ÚP ČR. Také následná práce s informacemi získanými monitoringem a konkrétní propojování nabídky a poptávky na trhu práce narážejí na určitá omezení, a to zejména na vysoký počet uchazečů připadající na jednoho zprostředkovatele a nedostatečnou podporu ze strany informačních systémů. Důležitým přínosem evaluovaného programu nejsou ale jen informace získané z dotazování zaměstnavatelů, ale také samotný proces, při kterém dochází k sebezdokonalování se pracovníků VSZ, sebeučení se sbíráním dat a k rozvoji instituce ÚP ČR jako sebeučící se organizace, která je schopna měnit své zažité postupy díky znalostem získaným při interakci se zaměstnavateli. Neméně důležitým aspektem je i budování spolupráce a partnerských vztahů mezi VSZ a zaměstnavateli.
 
Anotace v angličtině:  This book presents the results of a pilot study testing the applicability of selected elements of the Swedish approach to labour market monitoring in selected local labour markets and its implementation in terms of selected contact centres of the Czech Employment Office in the South Moravian Region. This study which was put together under the project "Active Matching: Strategic Support of Labour Market Counselling" aims to answer the question whether an approach based on qualitative analysis of the employersĺ requirements on the labour force is applicable in the circumstances of the Czech Employment Office and whether it improves its efficiency. The pilot study verified the possibility of implementing an adapted Swedish methodology on the Czech labour market and confirmed the possibility of collecting data from the employers in the required structure (combination of qualification, skill and competency requirements). It clearly showed that employees of the Employment Office are prepared and competent enough to
collect data on the labour market and the demand for labour force through interviews conducted with representatives of employers. The limit for the implementation of targeted extensive monitoring is however the current organizational capacity of the Czech Employment Office. Also subsequent work with the information obtained through the monitoring and specific matching of supply and demand in the labour market faces certain restrictions, especially on the high number of applicants per one clerk, and lack of information system support. Important benefits of the evaluated programme include not only the information obtained from interviews with employers, but also the process itself, which brings self-improvement of the PES staff, independent learning in collecting the data, and development of the Employment Office as a learning organization that is able to change its preconceived practices through knowledge gained from the interaction with employers.
Klíčová slova: trh práce; monitorování; prognózování; kompetence; služby zaměstnanosti veřejné; kvalitativní přístup; sběr informací u zaměstnavatelů; evaluace; ČR; Švédsko

Klíčová slova v angličtině: labour market; monitoring; forecasting; competences; public employment services; qualitative approach; collection of information among employers; evaluation; Czech Republic; Sweden
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Transformace veřejných služeb zaměstnanosti v ČR [The transformation of public employment services in the Czech Republic]. / Helena Vychová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 3 (2015), s. 24-28 (5 s.).

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky (ÚP ČR) a o změně souvisejících zákonů, byl zřízen k 1. dubnu 2011 Úřad práce České republiky, jako samostatně organizační složka státu, v jehož vedení stojí generální ředitel a který se organizačně člení na generální ředitelství a krajské pobočky, působící v jednotlivých krajích, jejichž součástí jsou kontaktní pracoviště. Vznik nového správního úřadu s celostátní působností znamenal významnou změnu v dosavadním uspořádání systému služeb zaměstnanosti. Reforma způsobila řadu problémů. Za hlavní negativa reformy jsou považovány nekoncepčnost provedené reformy, rozpor mezi deklarovanými cíli reformy a dosaženým skutečným stavem, rozpad fungujícího systému veřejných služeb zaměstnanosti, chybné zaměření reformy, nedostatečné personální, materiální a prostorové zabezpečení realizace organizačních změn, ztráta základního poslání veřejných služeb zaměstnanosti, ztráta akceschopnosti APZ, vytěsnění agendy zaměstnanosti agendou nepojistných dávek.
 
Anotace v angličtině:  Pursuant to Act No. 73/2011, Coll., on the Labour Office of the Czech Republic and on Amendments of Related Acts, the Labour Office of the Czech Republic was established as of 1 April 2011 as a separate organisational unit of the state that is managed by a director general and is organisationally divided into a directorate general and regional branches that operate in the individual regions and comprise contact offices, which represented a marked change in the setup of the employment services system. The reform caused a host of problems. The most negative aspects of the reform are considered to be its lack of concept; conflict between the objectives declared and the status achieved; disintegration of the functioning system; the reform's erroneous objectives; personnel, material and spatial insufficiencies in respect of realising the changes; loss of the fundamental mission of public employment services; loss of the Active Employment Policy's readiness for action; and displacement of the employment agenda by
the non-insurance benefits agenda.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; služby zaměstnanosti veřejné; reforma; úřady práce; Úřad práce České republiky

Klíčová slova v angličtině: employment policy; public employment services; reform; labour offices; General Labour Office of the Czech Republic
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti [Methodology of effective provision in public employment services]. / Jaromíra Kotíková, Danica Schebelle, Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 47 s.

[ Kotíková, Jaromíra - Schebelle, Danica - Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu bylo na základě zhodnocení současného stavu služeb zaměstnaČnosti a politiky zaměstnanosti po realizované organizační změně, zahraničních zkušeností a diskusí s experty na danou problematiku vytvořit metodický nástroj, který bude využit pro zajištění efektivního výkonu veřejných služeb zaměstnanosti. Certifikovaná metodika vymezuje doporučené postupy nastavení efektivního systému veřejných služeb zaměstnanosti ČR v oblastech: rozdělení kompetencí a nastavení procesů ve funkčním systému veřejných služeb zaměstnanosti; nastavení výkonu veřejných služeb zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was to create a methodically tool which will be used to ensure effective performance of public employment services in the Czech Republic. The solution of the project was based on an evaluation of the current state of employment services and employment policy after the organizational change, international experiences and discussions with experts interested in this problematic. Certified methodology defines recommended practices of settings an effective system of public employment services in spheres: the division of competencies and adjustment processes in a functional system of public employment services; setting the performance of public employment services.
Klíčová slova: veřejné služby zaměstnanosti; politika zaměstnanosti; úřady práce; uchazeči o práci; nezaměstnaní; zaměstnavatelé; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: public employment services; employment policy; Labour office of the Czech Republic; job seekers; the unemployed; employers; certified methodology
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: TD020381 Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BAV

Autonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (Factorial Survey Experiment) [The autonomy of decision-making by street-level workers in public employment services in South Moravian Region (Factorial Survey Experiment)]. / Jiří VYHLÍDAL, Blanka PLASOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 111 stran - ISBN 978-80-7416-343-2

[ VYHLÍDAL, Jiří - PLASOVÁ, Blanka ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Rychle se měnící sociální, technologické i ekonomické podmínky produkce i reprodukce vyžadují vysoký stupeň mobility a schopnost rychlé adaptace. V reakci na tyto požadavky zaměstnavatelů vyspělé země transformují své sociální státy z pasivních na aktivní a implementují aktivizační politiky. Úspěšnost implementace tohoto typu politik je kriticky závislá na liniových pracovnících, na jejich schopnostech správně diagnostikovat klienty a rozhodovat o odpovídajících způsobech intervence. Linioví pracovníci jsou stále častěji vnímáni nikoli jako ti, kdo politiky pouze implementují, ale jako ti, kteří je vytvářejí.
Předkládaná studie si klade za cíl zjistit, jakým směrem a v jaké míře vybraný soubor charakteristik fiktivních uchazečů o zaměstnání ovlivňuje rozhodování liniových pracovníků VSZ o jejich zařazení či nezařazení do vybraných nástrojů APZ. Odpovědi na tyto otázky se snaží nalézt prostřednictvím dotazníkového šetření provedeného v populaci liniových pracovníků ÚP ČR, kteří se v rámci své pracovní náplně zabývají zprostředkováním a poradenstvím. Z důvodu možnosti identifikovat kauzální vliv jednotlivých charakteristik na rozhodování liniových pracovníků byl zvolen experimentální design šetření: Factorial Survey Experiment.
Autonomie rozhodování liniových pracovníků zabývajících se zprostředkováním a poradenstvím byla operacionalizována jako proces probíhající ve třech fázích (diagnóza, usuzování a intervence), z nichž dvě (diagnostickou a intervenční) se v této studii usilujeme učinit zjevnými a popsat, jakým způsobem jsou ovlivňovány ze strany charakteristik fiktivních uchazečů, respondentů samotných a respondenty vnímanými charakteristikami organizačního prostředí.
 
Anotace v angličtině:  The rapidly changing social, technological and economic conditions of production and reproduction require a high degree of mobility and ability to adapt quickly. In response to these employers' demands, developed countries are transforming their welfare states from passive to active and implementing activation policies. The success of implementing this type of policy is critically dependent on street-level workers, their ability to correctly diagnose clients, and to decide on the appropriate means of intervention. Street-level workers are increasingly perceived not as those who only implement policies, but as those who create them.
The present study aims to find out in which direction and to what extent the selected set of characteristics of fictitious job seekers influences the decision-making of street-level workers of the PES. Answers to these questions are sought through a questionnaire survey conducted in the population of street-level workers of the Labour Office of the Czech Republic, who are engaged in mediation and counselling as part of their job description. In order to identify the causal influence of individual characteristics on street-level workers' decision making, the experimental design of the survey was chosen: Factorial Survey Experiment.
The autonomy of decision-making by street-level workers dealing with mediation and counseling has been operationalized as a three-stage process: diagnosis, reasoning and intervention. Two of these processes (diagnosis and intervention) are sought to be made clear and described how they are influenced by the characteristics of fictious applicants, respondents themselves and respondents perceived characteristics of the organizational environment.
Klíčová slova: služby zaměstnanosti; Factorial Survey Experimen; pracovníci linioví; autonomie rozhodování; aktivizace; kauzalita

Klíčová slova v angličtině: public employment services; Factorial Survey Experiment; street-level workers; discretion; activation; causality
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT