Publikační činnost: 2002
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Implicitní penzijní dluh ČR. [Implicit pension dept in CR.]. / Robert Jahoda - In: Economic theory and practise in present time and in the future.. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2002. - ISBN 80-8055-594-X. - s. 18-22.

[ Jahoda, Robert ]

Anotace:  Článek se věnuje problematice implicitního penzijního dluhu (IPD), která je v posledních letech aktuální ve všech státech, které zažívají fenomén stárnutí populace. Jedná se o státy s převažující podobou PAYG financování starobních penzí. V článku je IPD definován a spočítán podle různých definic pro ČR. Výsledky jsou potom porovnány s jinými státy, které se nacházejí na podobném stupni ekonomického vývoje. V článku autor zároveň komparuje své výpočty IPD se zjištěními jiných autorů.
 
Anotace v angličtině:  This paper deals with the problem of deficits in pension scheme that many countries nowadays are facing. It defines implicit pension dept (IPD) and calculates it for the Czech Republic. IPD is compared with other middle income countries and calculations for the CR from other Czech authors under different definitions of IPD.
Klíčová slova: systém penzijní; finance veřejné; dluh penzijní

Klíčová slova v angličtině: pension system; implicit pension dept; explicit dept; public finance
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Interakce sociálního a daňového systému a pracovní pobídky. [Work incentives and interaction between tax and social system.]. / Robert Jahoda - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2004. - 21 s.

[ Jahoda, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie monitoruje vliv daňových a dávkových nástrojů na příjem rodiny a na její pracovní pobídky. Ty jsou zkoumány na modelových rodinách. Pro znázornění toho, jaká část hrubého pracovního příjmu je zdaněna formou sociálního pojistného, daní z příjmu a snížením sociálních dávek, je zaveden ukazatel mezní efektivní sazby daně. Ten je dále rozveden, aby ukazoval pasti neaktivity plynoucí z nízkých pracovních příjmů, dávek v nezaměstnanosti a dávek v případě pracovní neaktivity. Zcela podle očekávání bylo ukázáno, že pravděpodobnost, že se jedinec nachází v pasti neaktivity je ovlivněna výší pracovního příjmu (ohroženou skupinou jsou pracovníci s nízkou kvalifikací) a podobou rodiny (ohroženou skupinou jsou rodiny samoživitelů a rodiny s více dětmi). Pastí neaktivity je ovšem ohrožena každá rodina, jejíž část příjmů pochází z příjmově testovaných dávek. Na základě zjištěných skutečností jsou přijaty doporučení pro další výzkum. Tato analýza zapadá do diskuse vedené v ČR na téma reformy sociální politiky a zvýšení zaměstnanosti lidí, kteří pobírají sociální dávky.
 
Anotace v angličtině:  The report aimed at monitoring the direct influence of tax and benefit instruments on household incomes. Indicators of financial work incentives are examined for model type families for identifying any undesired influences of taxes and social transfers on peoples work decisions. Marginal effective tax rates (METRs) are calculated in order to show what part of a change in earnings is "taxed away" by the combined operation of taxes, social security contributions (SSCs), and any withdrawal of earnings related social benefits. Three different types of METRs are calculated in order to measure so-called low-wage, unemployment and especially inactivity traps. As one would expect, the likelihood of an inactivity trap is highest for low-skilled workers with low earnings potential, one earner families and families with more dependent children. The risk of low-wage and inactivity trap is higher when means-testing of benefits has played a role. Report is concluded with proposals for future research. This report contributes to the Czech Republic discussion on social security reform, with the aim of increasing employment of people living on welfare.
Klíčová slova: finance veřejné; politika daňová; politika sociální; nezaměstnanost; populace ekonomicky neaktivní; pojistné SZ; daně; výdaje

Klíčová slova v angličtině: public finance; tax policy; social policy; inactivity trap; unemployment trap; income tax; social security contribution; tax expenditure; marginal effective tax rates
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Veřejné finance v ČR a EU. [Public finance in CR and EU.]. / Robert Jahoda, Jan Šelešovský - Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004. - 170 s. - ISBN 80-210-3410-6

[ Jahoda, Robert - Šelešovský, Jan ]

Anotace:  Kniha popisuje základní vztahy, které panují ve veřejných financích. Je zaměřena na úvod do teorie, kterou dále demonstruje na praktických otázkách veřejných financí v ČR a EU.
 
Anotace v angličtině:  Book describes basic relations in public finance. It deals with introduction to the public finance theory, which is then expanded on topics from Czech and EU public finance experiences.
Klíčová slova: finance veřejné; rozpočet státní; EU; politika fiskální; sektor veřejný; výdaje

Klíčová slova v angličtině: public finance; state budget; European union; fiscal decentralization; tax policy; public sector expenditure; fiscal imbalance
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Možnosti dalšího vývoje penzijního systému ČR. [Possibilities of the future development of Czech pension system.]. / Robert Jahoda - In: Acta Facultatis Aerarii Publici. - ISSN 1336-5797 - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 36-45.

[ Jahoda, Robert ]

Anotace:  Článek analyzuje možnosti dalšího vývoje penzijního systému v ČR. Rozebírá, jaké možnosti systémových a parametrických změn zbývají vládě 2 roky před parlamentními volbami.
 
Anotace v angličtině:  The article analyses possibilities of the future development of Czech pension system. It deals with parametric changes of present systems and options for system changes of present government, which has been in midterm of the voting cycle
Klíčová slova: finance veřejné; rozpočet státní; systém penzijní; financování průběžné; fiskální nerovnováha

Klíčová slova v angličtině: public finance; state budget; pension system; PAYG; fully funded system; implicit pension debt; fiscal imbalance
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Dopad změny úlevy na dítě u zákona o dani z příjmů. [Change of income tax relief on children and its impact.]. / Robert Jahoda - In: Daně - teorie a praxe.. - Brno : Akademie Sting, 2004. - ISBN 80-86342-47-6. - s. 35-36.

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Brno, 10.-11.9,2004, EUR
Anotace:  Článek analyzuje současné změny v zákoně o daních s příjmů, které se týkají rodin s dětmi. Jedná se o nahrazení odečitatelné položky na dítě daňovou slevou. Ukazuje, že na jedné straně se jedná o systémový krok směrem k větší spravedlnosti poskytování této dávky. Na straně druhé se jedná o velký nárůst administrativy a komplikovanosti zákona.
 
Anotace v angličtině:  The article analyses change of income tax relief on children. Tax deduction on children is being replaced by tax credit from the beginning of 2005. It shows pros of this amendment - it is step towards improving fairness distribution of such ôbenefitö. On the other hand, it has cons as well - increasing state administration and complexity of the tax law.
Klíčová slova: finance veřejné; daně z příjmů; rozpočet státní; politika daňová; politika fiskální

Klíčová slova v angličtině: public finance; income tax; tax expenditure; tax compliance; state budget; tax policy; fiscal imbalance
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Úloha vzdělání a zdraví v ekonomickém rozvoji. Teoretická analýza a její aplikace v podmínkách ČR. [The role of education and health in economic development. Theoretical analysis and its application in Czech conditions.]. / Helena Vychová, Jan Mertl - Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2007. - 171 s. - ISBN 80-86729-32-X

[ Vychová, Helena - Mertl, Jan ]

Anotace:  Předmětem zájmu studie jsou úloha vzdělání a zdraví v současné společnosti ve srovnání s historickou situací, vazby mezi ekonomickým růstem, lidským kapitálem a vzděláním či zdravotním stavem, společné a rozdílné vlastnosti vzdělání a zdraví z ekonomického a sociálního pohledu a pobídky pro realizaci veřejných politik. Studie zahrnuje bázi poznatků, které reflektují empiricky doložený vývoj poznání kauzálních vztahů v oblasti determinant vzdělání a zdraví a vývoje vzdělanosti a zdravotního stavu ve vztahu rozvoji lidského kapitálu a ekonomickému růstu. Zdůrazňuje význam celoživotního vzdělávání a dostupné kvalitní zdravotní péče jako předpokladů ekonomického rozvoje. Tyto poznatky používá jako teoreticko-metodologický základ pro analýzu české vzdělávací a zdravotní politiky v kontextu našeho členství v EU a dynamizace sociálních systémů v posledních 10 letech.
 
Anotace v angličtině:  The study focuses on the role of education and health in modern society compared to historical situation, the relationship between economic growth and level of education or health status, common and different attributes of education and health from economic and social perspective and motivations for public policy application. The study contains knowledge which reflects empirically known dependencies in the area of education and health determinants and relationship of education and health to human capital and economic growth. It emphasizes and argues for the importance of lifelong learning and availability of high-quality health care as economic development prerequisites. This knowledge is used as theoretical background for analysis of the Czech education and health policies in context of our membership in the EU and dynamization of social systems in last 10 years.
Klíčová slova: vzdělanost; stav zdravotní; politika vzdělávací; politika zdravotní; zdroje lidské; růst ekonomický; politika sociální; finance veřejné

Klíčová slova v angličtině: education; health status; education policy; health policy; human capital; economic growth; social policy; public finance
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT