Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Věda, evaluace a sociální politika. [Science, evaluation and Social Policy.]. / Jiří Winkler, Tomáš Sirovátka - In: Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, (eds.). - Brno : Masarykova univerzita v Brně, FSS, 2003. - ISBN 80-210-3048-8. - s. 250-257.

[ Winkler, Jiří - Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Studie popisuje dva základní přístupy k evaluaci programů sociální politiky. Upozorňuje na možnosti a bariéry uplatnění evaluací v politické praxi. Uvádí přehled základních výzkumných oblastí evaluačního výzkumu sociálních programů.
Klíčová slova v angličtině: Public Management; Policy Science; Evaluation
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Výsledky v sociální práci a jejich vztah ke kvalitě výkonu sociální práce [Outcomes in Social Work and its Relationship to the Quality of Social Work Practice]. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 22, č. 3 (2022), s. 89-106 (17 stran).

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  CÍLE: Na základě pohledů expertů diskutujeme téma výsledku výkonu sociální práce ľ co lze v sociální práci považovat za výsledky, jaká mají tyto výsledky specifika a jaký mají vztah ke kvalitě výkonu sociální práce.
TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Téma výsledkové kvality je zasazeno do širokého kontextu New Public Managementu (NPM). Východiskem pro pojednání o výsledku v sociální práci pak jsou vybrané charakteristiky sociální práce (prvek nepředvídatelnosti a dvojí mandát).
METODY: Byla uplatněna tematická analýza polostrukturovaných rozhovorů se zástupci záměrným výběrem vytvořeného vzorku řídících a metodických orgánů a střešních organizací ovlivňujících výkon sociální práce v různých oblastech.
VÝSLEDKY: Experti spojují s kvalitou sociální práce především ty její výsledky, které mají bezprostřední či dlouhodobý dopad na kvalitu života klientů. Na jejich dosahování má vliv i sociální prostředí, a proto je nelze přímo využít pro externí hodnocení kvality sociální práce. Výsledky typu výstupy, tj. měřitelné aspekty procesu poskytování služeb sociální práce, nelze dle expertů za indikátory kvality sociální práce považovat, a pokud jsou takto využity, hrozí snížení kvality sociální práce.
IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Mechanismy zodpovídání se z výsledků své práce formulované v rámci NPM nejsou pro sociální práci vhodné. Je nezbytné nejen formulovat takové návrhy hodnocení kvality v sociální práci, které důsledně vycházejí z hodnot a specifik sociální práce, ale též usilovat o jejich prosazení.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: Based on expert opinions, we have discussed what may be considered as results in social work, their specifics, and how they relate to the quality of social work practice.
THEORETICAL BASE: Result quality has been framed by the context of New Public Management (NPM). The starting point for discussion of the results in social work was the selected characteristics of social work (the element of unpredictability and the dual mandate).
METHODS: Thematic analyses of semi-structured interviews with representatives of deliberately selected sample of organisations influencing the performance of social work in various areas was applied.
OUTCOMES: Experts associate with the quality of social work primarily outcomes that have an impact on the quality of life of the clients. However, social environment intervenes into outcomes achievement, and therefore they cannot be used for external evaluation of the quality. According to experts, outputs, i.e., measurable aspects of the process of providing social work services, cannot be considered as indicators of the quality of social work; if they are, then there is a risk of decreasing quality.
SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Mechanisms of accountability developed within the NPM are not suitable for social work. It is necessary to formulate and to enforce oneĺs own proposals based on the values and specifics of social work.
Klíčová slova: práce sociální; hodnocení; kvalita; správa veřejná

Klíčová slova v angličtině: social work; Evaluation; quality; Public Management
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVSPSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT