Publikační činnost: 2003
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Česká veřejnost a imigranti, aneb vláda míní, veřejnost však mění? [The Czech Public and Immigrants or the Government Proposes but the Public Disposes?]. / Ladislav Rabušic, Aleš Burjanek - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 45, č. 2 (2003), s. 88-98.

[ Rabušic, Ladislav - Burjanek, Aleš ]

Anotace:  Článek si klade - v kontextu připravované aktivní imigrační politiky české vlády - otázku, jakým způsobem česká veřejnost cizince-imigranty percipuje a do jaké míry a za jakých podmínek je připravena imigranty akceptovat. Zdrojem pro analýzy byl reprezentativní sociologický průzkum na podzim roku 2001 na souboru 1 094 respondentů. Výsledky ukazují, že česká veřejnost není imigraci příliš nakloněna, potenciální imigranty není příliš ochotna přijímat a celkově se domnívá, že imigrace je pro českou společnost spíše nepotřebná.
 
Anotace v angličtině:  The article which is built on data from a rerpesentative survey on the Czech population (as part of the international comparative study "The Acceptance of Population-Related Policies") analyses attitudes of Czech population towards potential immigrants. The basic idea is to inquire whether there is, in terms of active immigrantion policy pursued by the Czech government, a positive social climate amont the Czechs to accept the idea of immigration of foreginers to the Czech republic. Results indicate that the Czechs are not much in favour of immigration, moreover they think immigration is not necessary.
Klíčová slova: politika migrační; imigrace; mínění veřejné; migrace; cizinci

Klíčová slova v angličtině: active immigration policy; immigration; public opinion; migration; foreigners
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Welfare state solidarity and support: the Czech Republic compared with the Netherlands. [Sociální stát solidarity a podpory: Česká republika v porovnání s Nizozemskem.]. / Tomáš Sirovátka, Ladislav Rabušic, Wim Van Oorschot - In: World Poverty / P. Townsend, D. Gordon, (eds.). - Bristol : The Policy Press, 2002. - ISBN 18-613-4395-7. - s. 147-169; s. 147-169.

[ Sirovátka, Tomáš - Rabušic, Ladislav - Van Oorschot, Wim ]

Anotace v angličtině:  The chapter compares the legitimacy of and support for the social protection systems in the Czech Republic and the Netherlands. It attempts to discern how the different economic and socio-political conditions of the transformation of the two countries social systems affect the general level of citizens support for and solidarity with the framework of the system. In addition, it also seeks to discover whether the changes in and the current state of affairs of the transformed social protection systems are thought to be legitimate by each country citizens. In the 1990s, the social protection transformation policies in the Netherlands and the Czech Republic followed the same trend: aiming to restrict and control the system expenditures.
Klíčová slova: ČR; Nizozemsko; stát sociální; solidarita; zabezpečení sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; Netherlands; welfare state; social solidarity; social security; public opinion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Migrační potenciál obyvatelstva v procesu Evropské integrace. [The Migration Potential of the Population in the European Integration Process.]. / Jana Vavrečková - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 46, č. 3 (2004), s. 215-220.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Otázky týkající se pracovní migrace českých občanů do zahraničí jsou již několik let předmětem analýz a terénních šetření VÚPSV. Článek informuje o postojích obyvatelstva ČR k pracovní migraci do zahraničí a analyzuje posun jejich migrační připravenosti v souvislosti se vstupem ČR do Unie. - Úvod. Intenzita potenciální pracovní migrace obyvatel ČR do zahraničí v letech 2000 a 2001. Postoje populace ČR k zahraniční pracovní migraci v roce 2003. Míra reálnosti (pravděpodobnosti) migračních úvah Předpokládaná doba zahraniční migrace. Volba cílové země. Termín odchodu do zahraničí. Socio-demografická a profesní podmíněnost potenciální zahraniční migrace.
Klíčová slova: demografie; chování demografické; migrace; integrace evropská; pracovníci migrující; mínění veřejné; rekvalifikace

Klíčová slova v angličtině: demography; demographic behaviour; migration; Euroepan integration; migrant workers; public opinion; retraining
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1998
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Romové v České republice. / Milada Horáková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 24, č. 4 (1998), s. 8-12.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Analýza sociálního a ekonomického postavení romské menšiny v České republice.
Klíčová slova: skupiny etnické; Romové; zaměstnanost; nezaměstnanost; zaměstnanost skrytá; práce-Romové; projekty; vzdělávání-výcvik; rekvalifikace; mzda průměrná; mínění veřejné

Klíčová slova v angličtině: ethnic groups; Gypsies; employment; unemployment; clandestine employment; employment-Gypsies; projects; education-training; retraining; average wage; public opinion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1997
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Problém zvaný bezdomovství. Dokonč. / Milada Horáková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 23, č. 7-8 (1997), s. 11-12.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Výsledky pilotní sondy zaměřené na problém bezdomovství. Pojem sociální bydlení. Působnost a vybavenost azylových zařízení.
Klíčová slova: bezdomovci; chudí; bydlení; šetření; mínění veřejné; školství sociální

Klíčová slova v angličtině: homeless persons; poor people; housing; opinion polls; public opinion; social educational system
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vliv mediálního obrazu profese sociálního pracovníka na její vnímání veřejností. [The influence of the media image of the profession of social worker on its public perception.]. / Jana Barvíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 6 (2010), s. 24-27 (4 s.).

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Příspěvek přináší informace o tom, jak česká veřejnosti vnímá profesi sociálního pracovníka. Co z pohledu sociálních pracovníků brání tomu, aby svou práci mohli vykonávat na úrovni odpovídající jejich vlastní představě o smysluplné sociální práci s rodinou. Seznamuje rovněž s obrazem sociálních pracovníků v médiích a anglosaské odborné literatuře (příklady z Británie a USA).
 
Anotace v angličtině:  The paper presents information on how the Czech public perceives the profession of social worker. What from the perspective of social workers prevents their work to perform at a level corresponding to their own idea of meaningful social work with a family. It also acquaints with the image of social workers in the media and the Anglo-Saxon literature (examples from Britain and the U.S.).
Klíčová slova: pracovníci sociální; mínění veřejné; práce sociální; šetření; obraz mediální

Klíčová slova v angličtině: social workers; public opinion; social work; media image
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  ??? recenzovaný článek
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BAV

Reflexe rodinné politiky - očekávání a postoje : Souhrn podkladů pro potřeby odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV ČR [Reflection of Family Policy - Expectations and Attitudes : Summary of Backgrounds for the Needs of the Department of Family Policy and Protection of Children's Rights of the Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic]. / Věra KUCHAŘOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 98 stran - ISBN 978-80-7416-404-0 (print), - ISBN 978-80-7416-405-7 (pdf)

[ KUCHAŘOVÁ, Věra ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva je výstupem pětiletého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022) za rok 2020. Jejím hlavním cílem je poskytnout podklady využitelné pro hodnocení opatření rodinné politiky, a to jak pro MPSV, tak pro další subjekty a individuální zájemce. Zpráva jednak sumarizuje výsledky výběrových šetření o postojích a očekáváních veřejnosti v oblasti rodinné politiky, jednak předkládá rámcovou informaci o přístupech k rodinné politice v dalších evropských zemích. Zpráva byla zpracována na základě tří druhů zdrojů: výběrových šetření, publikovaných dat z mezinárodních statistik a zahraniční a české odborné literatury.
Názory představitelů dnešních rodin lze ve stručnosti formulovat tak, že hledají vyváženost mezi žádoucí autonomií rodin a potřebnou společenskou podporou tam, kde svými vlastními silami nestačí uspokojovat potřeby. Ty nezávisejí jen na nich samotných, odrážejí životní podmínky v konkrétní době a konkrétní společnosti. Zachovat si autonomii vyžaduje mít podporu v zajištění jejích předpokladů. Tedy především mít dost zdrojů a mít možnost je svými silami zajišťovat. Ale také mít podmínky pro formování uspokojivých a "funkčních" partnerských a rodinných vztahů.
Analýza české a zahraniční odborné literatury ukázala, že podobně definovaných cílů může být dosahováno různými nástroji v závislosti na národní koncepci (nejen) rodinné politiky a na zohlednění národních specifik a vývojových kontextů.
 
Anotace v angličtině:  The report is the output for 2020 of the five-year project Comprehensive Research on the Situation of Families and Seniors (2018-2022). Its main goal is to provide data usable for evaluating family policy measures, both for the MLSA and for other entities and individuals. The report summarizes the results of sample surveys on public attitudes and expectations in the field of family policy, and provides general information on approaches to family policy in other European countries. The report was prepared on the basis of three types of sources: sample surveys, published data from international statistics and foreign and Czech professional literature.
The views of the representatives of today's families can be briefly formulated in such a way that they seek a balance between the desired autonomy of families and the necessary social support where they are not able to satisfy their needs on their own. They do not depend only on themselves, they reflect living conditions at a specific time and in a specific society. Maintaining autonomy requires having support in securing its precondictions. So, above all, to have enough resources and to be able to provide them with oneĺs own strength. But also to have the conditions for the formation of satisfactory and "functional" partnerships and family relationships.
The analysis of Czech and foreign professional literature has shown that similarly defined goals can be achieved by various tools depending on the national concept of (not only) family policy and taking into account national specifics and development contexts.
Klíčová slova: politika rodinná; mínění veřejné; slaďování rodiny a zaměstnání; proměny rodin; potřeby rodin; finanční podpora; rodinné funkce

Klíčová slova v angličtině: family policy; transformation of families; needs of families; public opinion; financial support; work-life balance; functions of the family
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT