Publikační činnost: 2002
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Implementace. Institucionální hledisko analýzy. [Implementation. An Institutional Perspective.]. / Jiří Winkler - Brno: Masarykova univerzita, 2002. - 160 s. - ISBN 80-210-2932-3

[ Winkler, Jiří ]

Anotace:  Předkládaná teoreticko-metodologická studie se zabývá implementací veřejné a sociální politiky v České republice. Vychází z předpokladu, že realizace politického programu je aktuálním praktickým a významným teoreticko-výzkumným problémem. Studie politického procesu prováděné zejména v zahraničí několik desetiletí nashromáždily množství konkrétních poznatků o účinnosti a efektivnosti těchto programů a o jejich tzv. implementačním deficitu. Cílem práce je utřídit současné teoretické poznatky a dále předložit zdůvodnění výzkumné strategie organizačního zajištění implementace.
 
Anotace v angličtině:  Even if the development of analysis of the organizational of the public programme is obvious, up to this time does not exist much classified and homogenous information about this subject of research. Futhermore in conditions of the Czech republic exist relatively little attempts to describe, systematically and empirically, the principles of the organizational behaviour in the implementational scope of the public and social programmes and to catch the trends of their formation in the public policy. That is why the presupposed study sets an aim (1) to sort the existing theoretical informations about the methods of organizing the public programmes and (2) to give theoretical reasons for the methodical approaches to their empiric analysis.
Klíčová slova: politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: public policy; policy process; rationality of the political process; approaches toward implementation analysis; cultural models; theory of chaos
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Exclusión de las comunidades romaníes del mercado laboral en los antiguos países comunistats: Es posible su inclusión? [Labour market exclusion of Roma in post-communist countries: is inclusion possible? /Vyloučení komunity Romů na trhu práce v post-komunistických zemích: je možné začlenění?]. / Tomáš Sirovátka - In: Documentación Social. - ISSN 0417-8106 - č. 137 (2005), s. 37-53 (17 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Klíčová slova: vyloučení sociální; vyloučení z trhu práce; integrace; Romové; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: labour market exclusion; inclusion; Roma; public policy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rodina, zaměstnání a sociální politika. [Family, employment and social policy.]. / Tomáš Sirovátka, at al. - Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2006. - 279 s. - ISBN 80-7326-104-9

[ Sirovátka, Tomáš - at al. ]

Anotace:  Studie se věnuje vztahu mezi rodinou, zejména jejím reprodukčním chováním a zaměstnáním. Tento vztah je analyzován v kontextu soudobých společenských vývojových trendů (posun ke znalostní společnosti, rovnost pohlaví, narůstající individualizace životních voleb, další ekonomické a sociální změny). Posouzení role veřejných politik při slaďování osobního a pracovního života.
 
Anotace v angličtině:  This study is on the relationship between the family, particularly its reproductive behaviour, and employment. This relationship is analyses in the context of current social development trends (move to a knowledge society, gender equality, increasing individualisation of life choices, other economic and social changes). It evaluates the role of social policy in harmonising personal and work lives.
Klíčová slova: rodina; cyklus rodinný (životní); sladění rodinného a prac. života; společnost znalostní; chování demografické; rovnost; gender; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: family; life cycle; reproductive behaviour; reconciliation of work and family life; knowledge base society; gender equity; public policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Zaměstnání, rodina a dítě v dynamice moderní společnosti. [Employment, family and child in dynamics of modern society.]. / Petr Mareš - In: Rodina, zaměstnání a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, at al.. - Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2006. - ISBN 80-7326-104-9. - s. 19-54 (36 s.).

[ Mareš, Petr ]

Anotace:  Kapitola se zabývá otázkou, proč se střet sféry rodiny a zaměstnání dostal v současné době do popředí zájmů společenských věd. Všímá si souvislostí změn ve sféře práce a zaměstnání se změnami ve sféře rodinného života. Pozornost věnuje především tomu, jak se kontextu těchto změn utvářejí a navzájem střetávají strategie aktérů (rodin, zaměstnavatelů, veřejné politiky).
 
Anotace v angličtině:  This chapter concerns the question of why the conflict between the family and employment spheres has become the forefront of interest for the social sciences today. It notices the connection between changes in the work and employment sphere and changes to the family life sphere. It pays particular attention to how the context of these changes is created and how the strategies of the actors (families, employers, public policy) meet up.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; zaměstnavatelé; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of work and family life; employers; public policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Rodina a reprodukce versus zaměstnání a role sociální politiky. [The family and reproduction verses employment and the role of social policy.]. / Tomáš Sirovátka - In: Rodina, zaměstnání a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, at al.. - Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2006. - ISBN 80-7326-104-9. - s. 77-112 (36 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Kapitola se zabývá rolí sociálního státu při harmonizaci rodiny a zaměstnání, jak významnou pozici v této oblasti hraje veřejná politika a jaký je kontext veřejně politické intervence do pracovního a rodinného chování.
 
Anotace v angličtině:  This chapter deals with the role of the social state in harmonising the family and employment; how important the role played by public policy is in this area, and what the context for public political intervention into work and family behaviour is.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; stát sociální; politika veřejná; chování rodinné

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of work and family life; welfare state; public policy; family behaviour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mainstreaming Social Inclusion. National Report for the Czech Republic. [Mainstreaming sociálního začleňování. Národní zpráva za Českou republiku.]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2006. - 41 s.

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva podává hodnocení uplatnění principu mainstreamingu sociálního začleňování ve veřejné politice v ČR. Vychází ze zjištění dotazníkového šetření 126 respondentů působících na všech úrovních veřejné správy a ve vybraných neziskových organizacích, které bylo prohloubeno kvalitativními rozhovory s 8 respondenty. Šetření proběhlo v rámci mezinárodního výzkumu Evaluation Mainstreaming Social Inclusion podpořeného grantem Evropské komise. Studie identifikuje nízký stupeň uplatnění mainstreamingu sociálního začleňování v ČR, ke kterému dochází:(a) z hlediska spektra veřejných politik; (b) z hlediska jednotlivých úrovní veřejné správy - otázky sociálního začleňování nepředstavují politickou prioritu, což je patrné zejména na regionální a lokální úrovni. Studie identifikuje klíčové bariéry (např. v oblasti koordinace, alokace zdrojů, využívání legislativy) i pozitivní faktory rozvoje mainstreamingu sociálního začleňování v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The report provides an evaluation of mainstreaming social inclusion in the public policy in the Czech Republic. It is based on a survey of 126 respondents from all levels of the public administration and from various NGOs, which was followed up by 8 qualitative inteviews. The research was conducted as a part of the international study, Mainstreaming Social Inclusion, funded by the European Commission. The study shows a low level of mainstreaming social inclusion in the Czech Republic in the following respects: (a) across the spectrum of public policies; (b) across different levels of public administration The study identifies the key barriers (e.g. in the areas of coordination, resource allocation and legislation) as well as positive factors of the development of mainstreaming social inclusion in the Czech Republic. In the second part of the report, mainstreaming social inclusion of the disabled into the Czech public policy is presented as an example of good practise.
Klíčová slova: začleňování sociální; mainstreaming; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: social inclusion; mainstreaming social inclusion; public policy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mainstreaming sociálního začleňování v České republice: výzva české veřejné politice. [Mainstreaming social inclusion in the CZech Republic: Challenge to Czech public policy.]. / Miroslava Rákoczyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 9-12 (4 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Článek poskytujeĘhodnocení mainstreamingu sociálního začlenění (MSI) do veřejné politiky v České republice. Je založeno na šetření 126 respondentů ze všech úrovní veřejné správy a z různých nevládních organizací. Článek ukazuje, že sociální začlenění je zaváděno do české veřejné politiky pouze v malé míře. Sociální začlenění je obecně vnímáno pouze jako záležitost vládních politik Zatímco na centrální úrovní má MSI politickou prioritu v důsledku závazků k agendě EU, na regionálních a místních úrovních má pouze nízkou prioritu. V rámci spektra veřejných politik je MSI také nedostatečné, jelikož otázky sociálního začlenění jsou reflektovány téměř výlučně pouze úzce vymezenou sociální politikou, hlavně politikou sociálního zabezpečení a sociální péče a do určité míry i politikami zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  The article provide an evaluation of mainstreaming social inclusion (MSI) into the public policy in the Czech Republic. It is based on a survey of 126 respondents from all levels of the public administration and from various NGOs. The article shows that social inclusion is mainstreamed into Czech public policy to a low extent only. Social inclusion is generally perceived as being related to governmental policies. While at the central level MSI is given political priority as a consequence of commitments to the EU agenda, at the regional and local levels it has only low priority. MSI across the spectrum of public policies is also low as social inclusion issues are reflected almost exclusively by a narrow-defined social policy, mainly by the policy of social security and social care, and to a certain extent by employment policies.
Klíčová slova: začleňování sociální; mainstreaming; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: social inclusion; mainstreaming social inclusion; public policy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Peer Review on ĹGermanyĺs latest reforms of the long-term care systemĺ - Peer Country Comments Paper: Czech Republic [Vzájemné hodnocení na téma "Německé nejnovější reformy systému dlouhodobé péče" ľ Komentář za Českou republiku]. / Jana Havlíková - Brusel: European Commision, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, 2017.

[ Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Peer Review je důležitým nástrojem pro zajištění důkladného posouzení politiky země prostřednictvím výměny poznatků a zkušeností, s cílem buď pomoci zkoumané zemi (Německo) zlepšit její výkonnost v této oblasti politiky nebo s cílem, aby se ostatní země učily ze zkušeností hostitelské země. Komentář za Českou republiku obsahuje stručný popis systému dlouhodobé péče v ČR s ohledem na opatření popsaná v německém příkladu. Následuje srovnání politik obou zemí v dané oblasti ľ co je podobné a co odlišné. Text obsahuje i posouzení faktorů úspěchu a přenositelnosti vybraných prvků německého systému dlouhodobé péče do českého prostředí.
 
Anotace v angličtině:  A Peer Review is an important tool for providing an in-depth assessment of a country policy through an exchange of knowledge and experiences, with the goal of either helping the examined country (Germany) to improve its performance within that policy field or for the peer countries to learn from the host countryĺs experience. The Czech peer review country comment paper contains brief description of the long-term care system relevant to the measure in comparison with the German case. This is followed by an assessment of the policy measure ľ what is similar or different in the Czech Republic from the Germany, and why? Finally, an assessment of the success factors and transferability of the German system into the Czech environment is carried out.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; politika veřejná; ČR; SRN

Klíčová slova v angličtině: long-term care; public policy; Czech Republic; Germany
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT