Publikační činnost: 2002
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. [The Economy and the Administration in a Public Sector.]. / Jiří Winkler, a kol. - Praha: Ekopress, 2002. - 268 s. - ISBN 80-86119-60-2

[ Winkler, Jiří - a kol. ]

Anotace:  Publikace Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru je rozdělena do tří základních částí. V první části se čtenář seznámí s teoretickými koncepty fungování veřejného sektoru počínajíc teorií statků přes členění veřejného sektoru až po faktory efektivnosti veřejného sektoru a užitek veřejného sektoru. Druhá část publikace představuje souhrn nejdůležitějších nástrojů potřebných pro efektivní řízení všech odvětví veřejného sektoru a konečně část třetí se věnuje konkrétní analýze fungovaní veřejného sektoru v následujících oblastech: blok odvětví společenských potřeb, blok odvětví rozvoje člověka, blok odvětví poznání a informací, blok odvětví technické infrastruktury, blok odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů a blok existenčních jistot.
 
Anotace v angličtině:  Publication "The Economy and The Administration in a Public Sector" is divided into three basic sections. The first section deals with a problem of a theory of public good and a methodology of effectiveness in public sector (a theory of groups and organizations, a theory of public good). The second section presents the most important tools in management and administration of a non-market sphere and is closely linked into the last section, which is based on a six specific analyses of six parts of public sector.
Klíčová slova: sektor veřejný; správa veřejná; management; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: public sector; effectiveness; public goods; bureaucracy; administration; management; rational behaviour
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. [Guide to the priorities for the Czech Republic.]. / Martin Potůček, Milada Horáková, a kol.., (okruh spolupracujících odborníků) - Praha: Centrum pro ekonomické a sociální strategie, 2002. - 686 s. - ISBN 80-86349-06-3

[ Potůček, Martin - Horáková, Milada - a kol.. - (okruh spolupracujících odborníků) ]

Anotace:  Publikace se snaží o vystižení priorit České republiky v oblasti politiky, veřejné správy, občanského i komerčního sektoru. Vystihuje souvislosti vývoje různých oblastí života české společnosti v celostním pohledu a v dlouhodobé perspektivě. Podmínky a fungování vzdělávací soustavy, význam sociální soudržnosti a sociálního státu, partnerství státních úředníků a veřejného sektoru. Příprava ČR na vstup do EU a její plné uplatnění v EU. Otázky kvality a udržitelnosti života.
 
Anotace v angličtině:  This publication is trying to outline the priorities for the Czech Republic in policies, public administration, civil and commercial sectors. It outlines the developments in various areas of the life of Czech society as a whole and in the long term. The conditions and the functioning of the education system, the importance of social cohesion and the welfare state, the partnership of the state officials and the public sector. The preparation of the Czech Republic for the accession to the EU and its functioning in the EU. The issues of the quality of life and sustainable development.
Klíčová slova: ČR; integrace evropská; kvalita života; stát sociální; politika veřejná; soudržnost sociální; rozvoj udržitelný

Klíčová slova v angličtině: CR; European integration; quality of life; policy; welfare state; social cohesion; public sector; sustainable development
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Alternativní návrhy financování aktivit nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb. [Alternative proposals for funding the activities of non-governmental non-profit organisations providing public services.]. / Ladislav Průša, Vojtěch Krebs - In: Sborník příspěvků vědeckého semináře "Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru" katedry veřejné ekonomie ESF MU v Brně. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. - nestr. (12 s.).

[ Průša, Ladislav - Krebs, Vojtěch ]

Akce: Šlapanice, 26.-27.1.2005, EUR
Anotace:  Při poskytování veřejných služeb soustavně roste role nestátních neziskových organizací, které v uplynulém období výrazným způsobem rozšířily spektrum poskytovaných služeb a svoji činností přispěly k výraznému zkvalitnění poskytovaných veřejných služeb. Ve své činnosti se však dlouhodobě potýkají s finanční nejistotou. Cílem příspěvku je na základě publikovaných rozborů financování veřejných služeb zabezpečovaných v letech 2000 - 2003 nestátními neziskovými organizacemi navrhnout taková opatření, která by přispěla k posílení ekonomických jistot těchto organizací. V souvislosti se vstupem ČR do EU totiž význam nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb dále poroste, rozšíří se jejich spektrum možností o financování z evropských strukturálních fondů. Postavení nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb. K některým poznatkům financování nestátních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb. Základní ekonomické charakteristiky související s poskytováním sociálních služeb. Přístup obcí a měst k financování sociálních služeb. Základní principy nového systému financování aktivit nestátních neziskových organizací. Příspěvek na péči.
 
Anotace v angličtině:  The role of nongovernmental nonprofit organisation in terms of providing public services has steady increased. The paper aims at proposing, on the basis of published analyses of funding of public services provided in 2000-2003 by nongovernmental nonprofit organisation, such measures, which would contribute to strengthening the economic security of these organisations. The position of non-governmental, non-profit organisations providing public services. Some findings regarding the funding of non-governmental non-profit organisations in the area of public services. Basic economic characteristic related to the provision of social services. The attitude of municipalities to the funding of social services. Basic principles of the new system of funding activities of non-governmental non-profit organisation. The care allowance (benefit).
Klíčová slova: pomoc sociální; služby sociální; sektor veřejný; organizace neziskové; činnost dobrovolná; financování

Klíčová slova v angličtině: CR; social assistance; social services; public sector; nonprofit organization; voluntary activity; financing system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Participace a zájmové organizace v České republice. [Participation and interest organizations in the Czech Republic.]. / Zdena Mansfeldová, Aleš Kroupa, (eds.) - Praha: SLON, 2005. - 244 s. - ISBN 80-86429-53-9

[ Mansfeldová, Zdena - Kroupa, Aleš - (eds.) ]

Anotace:  Publikace je věnována participaci a zájmovým organizacím v ČR, a to s důrazem na legislativní rámec participace a reprezentace zájmů, procesy participace a její aktéry. Participace je v publikaci chápána jako účast občanů na společenských procesech, a to jak na rozhodovacích procesech, tak na aktivitách společenského a politického života v postsocialistických zemích.
 
Anotace v angličtině:  The publication focuses on participation and interest organisations in the Czech Republic with an emphasis on the legal framework of participation and interest representation, the participation processes and its actors. Participation is perceived as the involvement of citizens in social processes, i.e. both the decision-making processes and the activities of social and political life in the post-communist countries.
Klíčová slova: ČR; společnost; sektor veřejný; organizace neziskové; zákonodárství; dialog sociální; svazy odborové; organizace zájmové

Klíčová slova v angličtině: CR; participation; society; public sector; nonprofit organizations; legislation; interest organizations; social dialogue; trade unions
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J004/04-DP1 Politicko-právní institucionální rámec ČR a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie; HB05-03 - Způsoby a efektivnost zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jaká je optimální forma organizace poskytující veřejné služby ? [What is the optimum form for organisations providing public services?]. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 9, č. 4 (2006), s. 13-16 (4 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  K diskuzi nad optimální právní formou organizace poskytující veřejné služby ve zdravotnictví a sociální oblasti. Základní typy organizačně právního postavení nemocnic. Výhody a nevýhody různých forem právního uspořádání nemocnic.
 
Anotace v angličtině:  On discussions on the optimum legal form of organisations providing healthcare and social public services. Basic types of legal organisation of hospitals. The advantages and disadvantages of various legal forms of hospitals.
Klíčová slova: sektor veřejný; služby sociální; nemocnice; organizace

Klíčová slova v angličtině: public sector; social services; hospitals; organizations
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Výdělky žen a mužů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře [Earnings of women and men in private and public sectors.]. / Tomáš Kozelský, David Prušvic - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 47 s. - ISBN 978-80-87007-79-2

[ Kozelský, Tomáš - Prušvic, David ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá výdělky zaměstnanců podle pohlaví v České republice zvlášť za podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru (rozdílné utváření mezd a platů). Popisuje a analyzuje relaci výdělků mezi ženami a muži a jejich zastoupení na zaměstnanosti. Data byla sledována s ohledem na osobní charakteristiky a charakteristiky zaměstnavatele. Autoři čerpali údaje z podrobného šetření v rámci Informačního systému o průměrném výdělku MPSV (ISPV) za rok 2004.
 
Anotace v angličtině:  The study deals with wages of employees separately in the private and public sectors according to sex in the Czech Republic (different wage determination system). It describes and analyses wage relation between women and men and their participation in the employment. The data was monitored with regard to the personal and employers' characteristics. The authors used data from the detailed investigation in terms of Information System on Working Conditions of the Ministry of Labour and Social Affairs for the year 2004.
Klíčová slova: mzdy; sektor soukromý; sektor veřejný; muži; ženy

Klíčová slova v angličtině: wage relation between women and men; private sector; public sector; wages of women; wages of men
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Reforma sociálních služeb ľ bílé místo teorie a černá díra reformy sociálního systému. [Social services reform ľ white place of theory and black hole of social system reform.]. / Vojtěch Krebs, Ladislav Průša - In: Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru : Sborník příspěvků z mezinárodní konference vědeckého semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. - Brno : Tribun EU s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7399-657-4. - s. 54-65.

[ Krebs, Vojtěch - Průša, Ladislav ]

Akce: Šlapanice, 22.-23.1.2009, EUR Externí odkaz
Anotace:  V rámci reformy systému sociálních služeb byly změněny hlavní principy systému financování, které výrazně zvýšily výdaje na tento sociální systém. Cílem příspěvku je analyzovat příčiny, které vedly ke snížení efektivnosti financování tohoto systému.
 
Anotace v angličtině:  In terms of social services reforma was transform general principles of financing this system, which dramatically increased of expenditures of this social systém. The objektive of this paper consist in analyzing of factors, which help decrease in effectiveness of financing this system.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; financování; sektor veřejný

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; financing of social services; public sector
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: Do 1494
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Marketing sociálních služeb. [Marketing of Social Services.]. / Jan Molek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 163 s. - ISBN 978-80-7416-026-4

[ Molek, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Sektor služeb je značně rozsáhlý a představuje celou škálu nejrůznějších činností. Nejvíce služeb téměř ve všech zemích světa však poskytuje stát (vzdělání, justice, obrana, bezpečnost, zdravotnictví, sociální sféra apod.). Organickou součástí aktivit veřejného sektoru jsou sociální služby. Sociální služby sehrávají v životě jedince klíčovou roli, jejíž význam se bude nadále zvyšovat. Organizace poskytující sociální služby, která bude chtít v turbulentním prostředí obstát, se při formulování své podnikatelské filozofie neobejde bez kvalitního a funkčního marketingu. Marketing sociálních služeb má řadu specifik, vyplývajících z charakteru těchto služeb.
 
Anotace v angličtině:  The area of social services is considerably extensive and involves a range of various activities. However, most of the services are provided by the state (education, justice, security, health and social sector, etc.). An important part of the public sectorĺs function is providing social services. Social services have key importance in an individualĺs life and this importance is likely to increase in future. Organizations providing social services will have to implement quality and effective marketing strategies in order to succeed in the changing environment. The marketing of social services has a number of special features resulting from the nature of these services.
Klíčová slova: služby; organizace; sektor veřejný; statky veřejné; služby sociální; klíčová role v životě jedince; marketing

Klíčová slova v angličtině: services; organizations; public sector; social services; public goods and services; importance in an individual life; marketing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VÚPSV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Podkladová studie o situaci rodin v hlavním městě Praze, o životních podmínkách a potřebách rodin a možnostech jejich uspokojování. [Background paper on a situation of families in the City of Prague, on living conditions and family needs and possibilities how to meet the needs.]. / Věra Kuchařová, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 82 s.

[ Kuchařová, Věra - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Podkladový materiál a východiska pro koncepci rodinné politiky hl. m. Prahy. Studie mapuje situaci v hlavním městě s ohledem na cíle rodinné politiky: demografická struktura pražské populace a složení domácností; demografické ukazatele; materiální a životní podmínky rodin v Praze; příjmová a bytová situace domácností, spotřeba; vybrané specifické charakteristiky střední třídy; analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v mikroregionu Praha s přihlédnutím k situaci rodin s dětmi; sociální a zdravotní služby v Praze z hlediska diferencovaných potřeb rodin; další služby pro rodiny, služby umožňující slaďování rodiny a zaměstnání a role nestátního sektoru; vzdělávání dětí a mládeže ľ vztah rodiny, školy a dalších institucí. Shrnutí a doporučení ke koncepci rodinné politiky.
 
Anotace v angličtině:  Background material and bases for family policy conception for City of Prague. The study monitors the situation of Prague families and households with regard to objectives of family policy: demographic structure Prague population and composition of households; demographic indicators; material and living conditions of families in Prague; income and housing situation of households, consumption; selected specific characteristics of middle class; the analysis of employment and unemployment in the Prague micro region in view of situation of families with children; social and health services from point of view of differentiated needs of families; further services for families, services facilitating reconciliation of work and family life and the role of nongovernmental sector; education of children and youth ľ relations among a family, school and other institutions. Summary and recommendations concerning the conception of family policy.
Klíčová slova: politika rodinná; koncepce hl.m. Prahy; struktura populace; ukazatele; demografie; domácnosti; úroveň životní; příjmy-domácnosti; chudoba; bydlení; třída sttřední; zaměstnanost; nezaměstnanost; služby sociální; péče zdravotní; sladění pracovního a rodinného života; sektor veřejný; zařízení předškolní; školství; deti; čas volný

Klíčová slova v angličtině: family policy; conception of family policy; family policy of City of Prague; structure of household; population structure; standard of living; household income; poverty; middle class; housing; employment; unemployment; social services; health services; reconciliation of family and work life; public sector; preschool facilities; educational system; leisure time; children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  RIV: kategorie H
sig: Do 1506
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dvacet let kolektivního vyjednávání o mzdách - poznatky z ISPP z let 1993-2012. / Štěpánka Pfeiferová, Petr Pojer - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 4 (2013), s. 23-25.

[ Pfeiferová, Štěpánka - Pojer, Petr ]

Anotace:  Rozbor údajů ze šetření zaměřeného na kolektivní vyjednávání o mzdách a pracovních podmínkách, zejména v podnikatelské sféře na základě Informačního systému o pracovních podmínkách (ISPP).
Klíčová slova: ČR; mzdy; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; odměňování; sektor soukromý; sektor veřejný; mzda minimální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; wages; collective bargaining; collective agreements; remuneration; private sector; public sector; minimum wage
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT