Publikační činnost: 2002
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Český trh práce ve druhé polovině 90. let. / Tomáš Sirovátka, Martin Žižlavský - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - č. 3 (2002), s. 419-435.

[ Sirovátka, Tomáš - Žižlavský, Martin ]

Anotace:  Etapy vývoje trhu práce v ČR v 90.letech. Změny zaměstnanosti a nezaměstnanosti ve druhé polovině devadesátých let. (Mj. Změny zaměstnanosti podle kategorie zaměstnání v letech 1996, 1999 a 2000. Nezaměstnaní podle kategorie předchozího zaměstnání v letech 1996, 1999 a 2000). Důsledky pro postavení pracovní síly: role lidského kapitálu. Flexibilita pracovní síly. (Mj. Vývoj nezaměstnanosti a podílu dlouhodobě nezaměstnaných v letech 1995-2000). Hystereze (strnulost) trhu práce. (Mj. Míra nezaměstnanosti a podíl dlouhodobě nezaměstnaných v 77 okresech. Posuny UV křivky v letech 1996-2000). Důsledky hystereze trhu práce. 8.Aktivní politika na trhu práce a hystereze. (Mj. nezaměstnanost, volná pracovní místa a aktivní politika zaměstnanosti v období 1995-2000. Korelace vybraných charakteristik pracovního trhu a aktivní politiky zaměstnanosti v 77 okresech v roce 2000).
Klíčová slova: ČR; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; vzdělanost; kvalifikace odborná; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; employment; unemployment; long term unemployment; education standard; employment policy; qualification
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Úroveň zaměstnanosti vybraných skupin. [The Representative groups on the Labour Market and their Employment.]. / Danica Krause, Markéta Nekolová, Jaroslav Kux, Oleksandr Stupnytskyy - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.). - Brno : Vydavatelství MU, Brno-Kraví Hora, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 11-24 (14 s.).

[ Krause, Danica - Nekolová, Markéta - Kux, Jaroslav - Stupnytskyy, Oleksandr ]

Anotace:  Kapitola pojednává o vývoji trhu práce České republice od počátku devadesátých let do současnosti a zaměřuje se na popsání struktury zaměstnanosti podle vybraných znaků zaměstnávání a skupin pracovníků. Detailněji se věnuje sektorové gender segregaci na trhu práce ČR.
 
Anotace v angličtině:  The Chapter describes development of the Czech labour market (1993-2003) and focuses on the speciál employment rates and gender sectoral segregation.
Klíčová slova: zaměstnanost; trh práce; zaměstnanost žen; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: employment; labour market; women; qualification; sectors
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost [The impact of eventual downturn of gaming industry on employment]. / Aleš Kroupa, Petr Pojer, Soňa Veverková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-229-9

[ Kroupa, Aleš - Pojer, Petr - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie představuje veřejně dostupné údaje o počtu heren a kasin povolených Ministerstvem financí ČR a obcemi na území ČR a současně i údaje, včetně vlastních odhadů, o počtu zaměstnanců působících v provozovnách v rámci odvětví CZ NACE 92 a oboru výroba výherních přístrojů a terminálů, který je součástí odvětví CZ NACE 32.40. Monografie rovněž poskytuje přehled o firmách působících v uvedených odvětvích. Kromě toho je součástí publikace input-output analýza dat zaměřená na zhodnocení dopadů případných legislativních změn na zaměstnanost v celé České republice a případová studie obsahující odhad dopadů na zaměstnanost v okrese Vyškov.
 
Anotace v angličtině:  The monograph presents publicly available data on the number of gambling houses /gaming rooms and casinos licenced by both the Ministry of Finance and individual municipalities in the Czech Republic as well as data, including the authorsĺ own estimates, on the number of people employed by such institutions in the context of sector CZ NACE 92 and those employed in the manufacture of gaming machines and terminals which forms part of sector CZ NACE 32.40. The monograph also provides an overview of the companies operating in these sectors. In addition, the publication includes the input-output analysis of data concerning the assessment of the impact of potential legislative changes on employment in these sectors in the Czech Republic and a case study containing an estimate of impacts on employment in the district of Vyškov (Moravia).
Klíčová slova: průmysl herní; herna; kasino; herní přístroj; zaměstnanost; nezaměstnanost; input-output analýza; kvalifikace; vzdělání; profese; ministerstvo financí

Klíčová slova v angličtině: gaming industry; gambling house; gaming room; casino; gaming machine; employment; unemployment; input-output analysis; qualification; education; profession; Ministry of Finance
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: DC506/2015 Dopady případného útlumu herního průmyslu na zaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Návrh pravidel procesu nastavení optimální délky a formy modulových rekvalifikačních kurzů vedoucích k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání [Draft rules for the process of setting the optimal length and form of modular retraining courses leading to the acquisition of professional qualifications within the National Qualifications Framework according to Act No. 179/2006 Coll., On the verification and recognition of further education results]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Helena VYCHOVÁ - Praha: MOORE Czech Republic, s. r. o., 2021. - 81 stran

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje návrh pravidel procesů nastavení optimální délky a formy modulových rekvalifikačních kurzů vedoucích k profesním kvalifikacím v NSK dle zákona č. 179/2006 Sb. Vymezuje procesy nastavení optimální délky a formy rekvalifikačních kurzů, včetně zohlednění různé úrovně dovedností účastníků rekvalifikace. Materiál bude využit MPSV pro efektivní nastavení systému rekvalifikací v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study contains a proposal for the rules of the processes of setting the optimal length and form of modular retraining courses leading to professional qualifications in the NSK according to Act No. 179/2006 Coll. It defines the processes of setting the optimal length and form of retraining courses, including taking into account the different skill levels of retraining participants. The material will be used by the Ministry of Labor and Social Affairs for the effective setting up of the retraining system in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; kvalifikace; kvalifikační a další vzdělávání; vzdělávání dospělých; rekvalifikace; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; qualification; qualification-based and further education; adult education; retraining; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Návrh úprav procesů posuzování věcné náplně a skladby akreditovaných programů směřujících k získání profesní kvalifikace se zapojením zaměstnavatelů [Proposal of modifications to the processes of assessing the material content and composition of accredited programs aimed at obtaining professional qualifications with the involvement of employers]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Helena VYCHOVÁ - Praha: MOORE Czech Republic, s. r. o., 2021. - 75 stran

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje návrh úprav procesů přípravy žádosti o akreditace vzdělávacích programů se zaměřením na zapojení zaměstnavatelů do posuzování věcné náplně a skladby akreditovaných programů, jejich délky a využitelnosti na trhu. Materiál bude využit MPSV pro efektivní nastavení systému rekvalifikací v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study contains a proposal for adjustments to the processes of preparing an application for accreditation of educational programs with a focus on the involvement of employers in assessing the material content and composition of accredited programs, their length and usability in the market. The material will be used by the Ministry of Labor and Social Affairs for the effective setting up of the retraining system in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; kvalifikace; kvalifikační a další vzdělávání; vzdělávání dospělých; rekvalifikace; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; qualification; qualification-based and further education; adult education; retraining; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Doporučení pro financování modulově postavených rekvalifikačních kurzů směřujících k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání [Recommendations for financing modular retraining courses aimed at obtaining professional qualifications within the National Qualifications Framework pursuant to Act No. 179/2006 Coll., On the verification and recognition of further education results]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Helena VYCHOVÁ - Praha: MOORE Czech Republic, s. r. o., 2021. - 84 stran

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje doporučení pro financování (modulově nastavených) rekvalifikačních kurzů směřujících k získání profesní kvalifikace, nastavení parametrů, umožňujících efektivní vynakládání veřejných financí a zároveň motivaci účastníků rekvalifikací. Materiál bude využit MPSV pro efektivní nastavení systému rekvalifikací v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study contains recommendations for financing (modularly set) retraining courses aimed at obtaining professional qualifications, setting parameters enabling effective spending of public finances and at the same time motivating participants in retraining. The material will be used by the Ministry of Labor and Social Affairs for the effective setting up of the retraining system in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; kvalifikace; kvalifikační a další vzdělávání; vzdělávání dospělých; rekvalifikace; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; qualification; qualification-based and further education; adult education; retraining; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Systémová doporučení pro zavedení modularizace rekvalifikací v prostředí ÚP ČR - procesní, legislativní změny [System recommendations for the introduction of modularization of retraining in the environment of the Labor Office of the Czech Republic - procedural, legislative changes]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Helena VYCHOVÁ - Praha: MOORE Czech Republic, s. r. o., 2021. - 18 stran

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje doporučení pro zavedení modularizace rekvalifikací v prostředí ÚP ČR, návrh na provedení procesních, legislativních změn. Materiál bude využit MPSV pro efektivní nastavení systému rekvalifikací v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study contains recommendations for the introduction of modularization of retraining in the environment of the Labor Office of the Czech Republic, a proposal for the implementation of procedural, legislative changes. The material will be used by the Ministry of Labor and Social Affairs for the effective setting up of the retraining system in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; kvalifikace; kvalifikační a další vzdělávání; vzdělávání dospělých; rekvalifikace; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; qualification; qualification-based and further education; adult education; retraining; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT