Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kvalifikace pracovníků v sociálních službách. [Qualification of workers in social services.]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Michala Dvořáková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 99 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Dvořáková, Michala ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt vznikl na základě objednávky bývalého vedení odboru sociálních služeb a jeho cíl byl upřesněn po vzájemné dohodě. Cílem projektu bylo zjistit kvalifikační potřeby poskytovatelů sociálních služeb pro seniory v existujících ätypových pozicíchô z hlediska vývoje politiky sociálních služeb. V první etapě zkoumání bylo třeba identifikovat typové pozice poskytovatelů sociálních služeb pro seniory. Pomocí strukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky sto čtyř náhodně vybraných organizací bylo vytipováno a podrobně popsáno deset typových pozic poskytovatelů sociálních služeb pro seniory, které se liší z hlediska servisních funkcí a specifických očekávání organizací. Druhá etapa výzkumu byla zaměřena pouze na vybrané typové pozice. Vydávaná zpráva je pouze zprávou průběžnou a bude na ni navázáno dalším textem, který přinese stanoviska a náměty expertů k poznatkům druhé etapy a konkrétní vymezení kvalifikačních potřeb jednotlivých typových pozic poskytovatelů sociálních služeb pro seniory.
 
Anotace v angličtině:  The project was initiated on the basis of an order by the former leadership of the Department of Social Services and its goal was specified upon mutual agreement. The goal was to identify the qualification needs of providers of social services for the elderly, according to the existing ôtype positionsô, in view of the trends in the policy of social services. In the first research stage, it was necessary to identify the type positions of providers of social services for the elderly. Through structured interviews with executives of a hundred and four randomly selected organizations, ten type positions of providers of social services for the elderly were distinguished and described in detail, that differ in the service functions and specific expectations on the part of the organisations. The second research stage focused on selected type positions only. The currently presented report is to be seen as a progress one. It will be followed by another text that shall bring expert viewpoints and suggestions related to the findings of the second stage, as well as description of qualifi-cation needs specific to individual type positions of providers of social services for the elderly.
Klíčová slova: pracovníci sociální; služby sociální; kompetence; kvalifikace odborná; vzdělávání-výcvik; potřeby kvalifikační

Klíčová slova v angličtině: social workers; social services; competence; occupational qualification; education; training; qualification needs
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kvalifikační potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory. Závěrečná zpráva z výzkumu. [ The qualification needs of workers in social services for the elderly. Final report.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2006. - 136 s. - ISBN 80-87007-41-7

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva shrnuje výstupy z výzkumného projektu "Kvalifikace pracovníků v sociálních službách". Závěry a doporučení, která formulujeme v tomto textu, se opírají o empirická zjištění získaná v rámci jednotlivých výzkumných fází: (1) určení a deskripce stávajících typových pozic pracovníků v sociálních službách pro seniory; (2) kvalitativní šetření zjištěných typových pozic v sociálních službách; (3) diskuse o výsledcích kvantitativní i kvalitativní části výzkumu s odborníky. V textu jsou popsány aktuální kvalifikační potřeby, tzn. takové, jejichž uspokojení potenciálně zvyšuje schopnost vykonávat běžně očekávané činnosti v souladu s očekávaným posláním. Dále jsou vymezeny ävýhledovéô kvalifikační potřeby, tzn. takové, jejichž uspokojení by mohlo zvýšit schopnost pracovníků naplňovat očekávané poslání způsobem odpovídajícím trendům ve vývoji sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  This report summarises the outcomes of the research project "The Qualification of Workers in Social Services". The conclusions and recommendations articulated in this report are based on empirical findings obtained at individual research stages: (1) the identification and description of current type positions in social services for the elderly; (2) a qualitative survey of the identified type positions in social services; (3) a discussion with experts of the outcomes of the quantitative and qualitative survey parts. The report describes relevant qualification needs, that is such needs, the fulfilment of which can potentially improve the ability to carry out routinely expected tasks in agreement with the expected role. Furthermore, ôprospectiveö qualification needs are defined, that is such needs, the meeting of which could improve workersĺ ability to fulfil the expected role in a manner corresponding to trends and developments in social services.
Klíčová slova: služby sociální; práce sociální; pracovníci sociální; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: social services for the elderly; social work; social workers; qualification needs; type position
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odhadování vzdělanostních potřeb [Skill needs forecasting.]. / Ludvík Michalička - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 6 (2008), s. 31.

[ Michalička, Ludvík ]

Anotace:  Důležitost odhadování vzdělanostních potřeb s dostatečným předstihem, jako předpoklad ekonomického růstu. Informace o využívání a rozvíjení modelu ROA-CERGE pro předvídání vzdělávacích potřeb, který vypracovalo Výzkumné centrum pro vzdělávání a trh práce v Maastrichtu, ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Model využívá nizozemské know-how, je však nastaven na podmínky ČR.
Klíčová slova: ČR; vzdělanost; vzdělávání celoživotní; potřeby pracovních sil; zdroje lidské; modelování; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; population education; life long education; labour demand; human resources; model; qualification needs; skill needs forecasting
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání
Poznámka:  článek není v recenzované části
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT