Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. [Skilled labour migration and the need for qualified labour.]. / Jana Vavrečková, a kol. - Praha: VÚPSV, 2006. - 87 s. - ISBN 80-87007-00-X

[ Vavrečková, Jana - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace analyzuje problematiku mezinárodní migrace odborníků jako specifický problém, formuluje motivaci a impulzy ovlivňující zahraniční migraci u této skupiny obyvatel. Dokumentuje vytváření nabídkových programů pro udržení domácích elitních pracovníků a aktivity k získání zahraniční kvalifikované síly u řady vyspělých států. Těžiště publikace spočívá v identifikaci deficitních kvalifikovaných odborníků na českém a evropském pracovním trhu.
 
Anotace v angličtině:  The publication analyses the issue of international skilled migration as a specific problem and identifies the factors motivating and influencing migration in this population group. It also documents the formation of incentive programmes for maintaining native elite workers and what is being done to attract skilled foreign workers in a number of developed European countries. The core of publication is identifying the deficits of qualified specialists on the Czech and European labour markets.
Klíčová slova: trh práce; pracovní síla kvalifikovaná; migrace mezinárodní; potřeba kvalifikovaných pracovníků; programy imigrační; motivace příjmová; struktura vzdělanostní

Klíčová slova v angličtině: labour market; highly skilled labour; international skilled migration; need for skilled labour; qualified labour force; national immigration programmes; income motivation; educational structure of labour force
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí (zejména státech EU) a jejich postoje k návratu do ČR . : (výsledky empirických šetření) [Work experience og Czech professionals from a period of foreign residence (especially in EU member states) and their attitudes to return home.]. / Jana Vavrečková, Natálie Hantak - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-019-6

[ Vavrečková, Jana - Hantak, Natálie ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložená publikace má empirický charakter; její těžiště tvoří dvě kvalitativní šetření. První šetření sleduje míru adaptace terciárně vzdělaných českých odborníků po návratu z dlouhodobého zahraničního pobytu; jeho realizace proběhla na území ČR. Druhé šetření sleduje postoje a názory českých kvalifikovaných migrantů dosud žijících a pracujících v Rakousku; je výsledkem spolupráce VÚPSV s Keplerovou univerzitou v Linci. Společným znakem obou kvalitativních průzkumů je důraz na to, aby čeští občané v zahraničí působili na kvalifikovaných pozicích. Cílem je získání poznatků o zahraničních pracovních zkušenostech českých migrantů, o pracovních podmínkách při výkonu kvalifikované práce, o obtížnosti pracovní adaptace v domácím prostředí a postojích k trvalému odchodu z ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study has an empirical character and is based on two qualitative surveys. The first survey tracks the rate at which tertiary-educated Czech professionals adapt after returning from a period of long-term foreign residence; this survey was carried out in the CR. The second survey records the attitudes and views of Czech professionals living and working in Austria and is the result of cooperation between RILSA and Kepler University in Linz. The characteristic common to both surveys is that they focus on Czech citizens working abroad in qualified positions. The aim of the study is to improve on current knowledge of the opinions of foreign labour concerning migrants, on working conditions pertaining to qualified professionals, on the difficulties of adapting after returning to the home country and attitudes towards leaving the CR permanently.
Klíčová slova: migrace odborníků; migrace pracovní; vysoce kvalifikovaní odborníci; podmínky pracovn; sociální a pracovní adaptace; trvalá a dočasná zahraniční migrace

Klíčová slova v angličtině: foreign labour migration; qualified labour force; working conditions; adapting to social and working conditions; permanent and temporary foreign migration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Adaptace terciárně vzdělaných odborníků po návratu z dlouhodobého zahraničního pobytu jako determinanta jejich dalších migračních pohybů. [The adaptation of specialists with tertiary education after returning from a long-term sojourn abroad as a determinant for their subsequent migratory movements.]. / Jana Vavrečková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 2-6 (5 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Článek je založen na empirickém, kvalitativního šetření vysokoškolsky vzdělaných českých odborníků (lékaři, informatici, vědečtí pracovníci) po návratu z dlouhodobého pobytu v zahraničí v kvalifikovaném zaměstnání u zahraničních zaměstnavatelů. Poskytuje informace o zkušenostech a problémech v souvislosti s jejich reintegrací do české společnosti a pracovní adaptací v ČR, hodnocení přínosů zahraničního pobytu.
 
Anotace v angličtině:  The article is based on an empirical, qualitative survey of Czech specialists (doctors, IT experts, social science and natural science graduates) after they have returned from a long-term sojourn abroad in a qualified jobs with foreign employers. It provides information on the experiences and problems connected with their reintegration into Czech society, the conditions of occupational adaptation in the CR, an evaluation of the benefits of a foreign sojourn.
Klíčová slova: ČR; migrace pracovní; pracovníci migrující; migrace odborníků

Klíčová slova v angličtině: labour migration; qualified labour force; working conditions; migration of Czech specialists; social and occupational adaptation; permanent and temporary foreign migration
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT