Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Poptávka po českých kvalifikovaných odbornících v zahraničí (výsledky kvalitativního terénního průzkumu). Studie 3. [Demand for Czech skilled specialists in foreign countries. : Study No. 3]. / Jana Vavrečková, Marie Gazdagová - Praha: VÚPSV, 2005. - 18 s.

[ Vavrečková, Jana - Gazdagová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  ředmětem studie jsou výsledky kvalitativního průzkumu s představiteli předních personálních agentur (zprostředkovatelen práce) působících na českém trhu práce s licencí pro zprostředkování legálního zaměstnání českých občanům v zahraničí. Průzkum byl realizován v čtvrtém kvartále 2004; jeho cílem bylo zjistit poptávku po kvalifikovaných českých odbornících v zahraničí..
 
Anotace v angličtině:  The study is cincerned with results of a quantitative survey among representatives of prominent personal agencies (employment agencies) working on the Czech labour market with licence to legal work mediation in foreign countries for Czech citizens. The survey was realized in 4th quarter 2004 and its aim was to find out the demand for Czech skilled specialists in foreign countries.
Klíčová slova: volný pohyb pracovníků; migrace pracovní; migrace odborníků; pracovní síla kvalifikovaná; modelování potřeb odborníků; diferenciace příjmová; brain drain; potřeba kvalifikovaných pracovníků; sektor soukromý; sektor veřejný

Klíčová slova v angličtině: free movement of labour; labour migration; gualified labour; modelling experts needs; income differentiation; brain drain; qualified public-sector labour; private-sector labour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Poptávka po kvalifikovaných odbornících v ČR (výsledky kvalitativního terénního průzkumu). : Studie 4. [Demand for skilled specialists in the Czech Republic. : Study No. 4]. / Jana Vavrečková, Marie Gazdagová - Praha: VÚPSV, 2005. - 29 s.

[ Vavrečková, Jana - Gazdagová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Předmětem studie jsou výsledky kvalitativního průzkumu s představiteli předních personálních agentur (zprostředkovatelen práce). Cílem šetření bylo zjistit charakter poptávky po vysokokvalifikované pracovní síle na domácím trhu práce. Otázky směřovaly k určení struktury nejžádanějších profesí, k vývoji poptávky odborníků v ČR. Realizace 2. kvartál 2005.
 
Anotace v angličtině:  Results of the qualitative survey among representatives of prominent personal agencies are the are the objects of the study. The aim of the survey was to find out a character of demand for skilled specialists on home labour market. Questions were aimed at determination of the most requested professions structure, at development of specialists demand in the CR. Realization in 2nd quarter 2005.
Klíčová slova: volný pohyb pracovníků; migrace pracovní; pracovní síla kvalifikovaná; modelování potřeb odborníků; diferenciace příjmová; brain drain; potřeba kvalifikovaných pracovníků; sektor soukromý

Klíčová slova v angličtině: free movement of labour; labour migration; gualified labour; modelling experts needs; income differentiation; brain drain; qualified public-sector labour; private-sector labour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Poptávka po kvalifikovaných pracovních silách v evropských sítích mobility EURES a ERA-MORE. : Studie 5. [Demand for skilled workers in European mobility networks EURE and ERA-MORE. : Study No. 5]. / Jan Vlach, Jana Vavrečková - Praha: VÚPSV, 2005. - 20 s.

[ Vlach, Jan - Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie informuje o charakteru poptávky po kvalifikované (vysokoškolsky vzdělané) pracovní síle v evropských sítích mobility provozovaných Komisí. Cílem bylo kvantifikovat a charakterizovat tuto poptávku na jednotném evropském trhu práce v třídění KZAM.
 
Anotace v angličtině:  The study provides information on the character of demand for skilled (university educated) labour force in European mobility networks carrying by the Commission. The aim of the study was to quantify and characterize the demand within single European labour market by classification KZAM.
Klíčová slova: volný pohyb pracovníků; migrace pracovní; migrace odborníků; pracovní síla kvalifikovaná; modelování potřeb odborníků; diferenciace příjmová; brain drain; potřeba kvalifikovaných pracovníků; sektor soukromý; sektor veřejný

Klíčová slova v angličtině: free movement of labour; labour migration; gualified labour; modelling experts needs; income differentiation; brain drain; qualified public-sector labour; private-sector labour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Migrace odborníků do zahraničí. [Skilled labour migration.]. / Jana Vavrečková, a kol. - Praha: VÚPSV, 2005. - 56 s.

[ Vavrečková, Jana - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Souhrnná studie je výstupem první etapy výzkumného projektu äRiziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničíô. Shrnuje ve stručné formě poznatky dílčích výzkumných zpráv k této tématice zpracovaných ve VÚPSV v letech 2004 a 2005. Těžiště studie spočívá v identifikaci deficitních kvalifikovaných odborníků na českém a evropském trhu práce. Práce je doplněna úvahou o příjmové motivaci k zahraniční migraci odborníků a komparací vzdělanostních struktur ekonomicky aktivního obyvatelstva v ČR a vybraných státech EU.
 
Anotace v angličtině:  The summary study is an output from the first stage of a research project titled ôThe Risk of a Possible Brain Drain from the Czech Republicö; it offers a concise summary of the findings of several survey reports drawn up by the RILSA in 2004 and 2005. The study emphasizes the identification of deficit silled specialists on Czech and European labour market. The study also covers a consideration about income motivation to international migration of specialists and comparison of educational structures of economically active population in the CR and selected states of the EU.
Klíčová slova: volný pohyb pracovníků; migrace pracovní; migrace odborníků; potřeba kvalifikovaných pracovníků; modelování potřeb odborníků; diferenciace příjmová; brain drain

Klíčová slova v angličtině: free movement of labour; labour migration from CR; gualified labour; modelling experts' needs; income differentiation; brain drain; qualified public-sector labour; private-sector labour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT