Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Role sociální práce a uplatňování situačního přístupu v rámci řízení o příspěvku na péči [Role of social work and applying situation approach in the context of the care allowance administration]. / Jana Havlíková, Olga Hubíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 116 s. - ISBN 978-80-7416-216-9

[ Havlíková, Jana - Hubíková, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá možnostmi realizace sociální práce v agendě příspěvku na péči, zejména uplatňování vybraných přístupů ke klientům, jak se tyto jeví na základě verbalizovaných zkušeností sociálních pracovníků této agendy. Opíráme se přitom o kvalitativní data získaná v průběhu roku 2014 na 24 náhodně vylosovaných kontaktČních pracovištích Úřadu práce ČR v rámci výzkumného projektu. Jako rámec šetření jsme použili dichotomii procedurální versus situační přístup. Procedurální přístup implikuje důraz na vyřizování žádosti a prioritu kladenou na dodržování administrativČních postupů. Situační přístup naopak znamená spíše sociální práci zaměřenou na podporu jednotlivých klientů a intervenci do jejich komplexní životní situace. V praxi jsou na různých pracovištích uplatňovány prvky procedurálního a situačního přístupu v různé míře. Cílem naší monografie bylo zjistit, zda a v jaké podobě se sociálním pracovníkům daří v každodenní praxi agendy příspěvku na péči uplatňovat situační přístup a zda jsou tomuto přístu
pu vůbec nakloněni. Soustředili jsme se na stěžejní oblasti působení sociálního pracovníka v této agendě, tj. především na sociální šetření v širším slova smyslu. Tedy nikoliv jen na samotnou realizaci sociálního šetření v přirozeném prostředí žadatele, ale např. i na jeho přípravu, vytvoření záznamu ze sociálního šetření, či předávání zjištění ze sociálního šetření dalším aktérům. Snažili jsme se identifikovat prvky uplatňování situačního přístupu a faktory, které uplatňování tohoto přístupu podporují, případně jeho uplatňování naopak brání. V této souvislosti jsme se zaměřili na klíčové oblasti organizace práce, včetně personálního vybavení a způsobů řízení, nastavení metodického vedení a dále na měkké faktory, jako jsou neformálně nebo poloformálně ustavené způsoby komunikace mezi sociálními pracovČníky kontaktních pracovišť úřadů práce a posudkovými lékaři, sociálními pracovníky obcí a sociálních služeb. Monografii uzavíráme sadou doporučení směřujících k posílení uplatňování situačního přístupu ke klient
ům.
 
Anotace v angličtině:  The monograph focuses on the possibilities of realization of social work in the Care Allowance (CA) assessment and eligibility process at the local branches of the Czech Employment Office (CEO). We concentrate above all on the selected approaches to the clients used by social workers in this field, as these approaches emerged from the verbalized every day experience of these social workers. Our study is based on qualitative interviews with 24 social workers, each from different local branches of the CEO, gathered in 2014 within a research project. As an analytical framework we employ the procedural and situational approach dichotomy. The procedural approach manifests itself mainly through an emphasis on smooth application management and adherence to the administrative procedures. On the other hand, the situational approach stands for social work oriented on support of individual clients and the intervention into their complex life situations. In the everyday practice, the particular elements of procedural and
situational approach are applied to different extent on the different local branches of CEO. The objective of this study is to detect, whether social workers manage to apply situational approach to the clients in their everyday practice and whether they actually are inclined towards the use of the situational approach. We focus on the crucial spheres of social workers activities in the CA assessment and eligibility process, which means above all the social investigation (SI) in its broader context. That means not only the SI alone bust also the preparation for the SI, making the SI report or the transfer of information from SI to relevant stakeholders. We endeavour not only to find situational approach elements being applied, but also to identify the circumstances that facilitate or contrarily impede the situational approach application. In relation to this we pay attention to the key areas of organizational, personnel, and technical conditions, in which the CA social workers perform their everyday working ta
sks, including soft factors such as for example informal or semiformal relationships and way of communication between CA social workers and respective assessment-providing physicians or municipal social workers. The study is completed by the set of recommendations supporting the application of the situational approach to the clients in CA social work practice.
Klíčová slova: příspěvek na péči; práce sociální; přístup situační; výzkum kvalitativní

Klíčová slova v angličtině: care allowance; social work; situational approach; qualitative research
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020037 Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Pracovní podmínky výkonu sociální práce v rámci agendy příspěvku na péči [Working Conditions of Social Workers Carrying Out Administration of Care Allowance]. / Olga Hubíková, Jana Havlíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 15, č. 2 (2015), s. 3ľ24 (22 s.).

[ Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  V tomto článku se zaměřujeme na analýzu současných pracovních podmínek sociálních pracovníků zajišťujících na kontaktních pracovištích (KoP) ÚP ČR agendu příspěvku na péči (PnP). Konkrétně si klademe otázku, jakým způsobem pracovní podmínky těchto sociálních pracovníků ovlivňují uplatňování situačního přístupu v práci s klientem. Vycházíme přitom z kvalitativních dat shromážděných v průběhu roku 2014 na 24 náhodně vylosovaných KoP v rámci výzkumného projektu Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o PnP. Při analýze dat jsme se zaměřili na technické, materiální, organizační, legislativní a personální podmínky, v nichž sociální pracovníci agendy PnP působí. Pracovní podmínky jsou současně tím faktorem ovlivňujícím výkon sociální práce na ÚP ČR, jehož nastavení lze relativně rychle změnit. Proto považujeme za žádoucí se tématem pracovních podmínek sociálních pracovníků agendy PnP zabývat.
 
Anotace v angličtině:  In this study we analyse working conditions of those social workers who carry out the administration of Care Allowance at the local departments of the Czech Employment Office (CEO). We focus above all on the impact of their working conditions on the possibility to apply situational approach when supporting the clients in coping with their unfavourable life situation. Qualitative interviews with 24 social workers, each from different local department of the CEO, gathered in 2014 within a research "Utilisation of information gathered via social investigation for the purpose of comprehensive social work with the Care Allowance claimantsö were the main source of data. Analysis concerned organizational, personnel, and technical conditions, including equipment, in which the social workers perform their everyday working tasks. The importance of studying working conditions of social workers at the CEO consists in the fact that these conditions could be changed relatively easily in the environment of the centralized h
ierarchical organization.
Klíčová slova: podmínky pracovní; přístup situační; příspěvek na péči; výzkum kvalitativní

Klíčová slova v angličtině: working conditions; situational approach; care allowance; qualitative research
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020037 Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči. / Libor Musil, Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 144 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči představuje inovativní metodický nástroj určený především sociálním pracovníkům zajišťujícím agendu příspěvku na péči (PnP) při kontaktních pracovištích ÚP ČR, kteří v rámci této agendy vykonávají sociální šetření pro účely posouzení nároku na PnP. Tento nástroj byl vytvořen na základě zkoumání současné praxe prostřednictvím hloubkového kvalitativního výzkumu (respondenty byli sociální pracovníci agendy PnP vybraných kontaktních pracovišť ÚP ČR, posudkoví lékaři vybraných OSSZ, sociální pracovníci vybraných obecních úřadů a sociálních služeb) a diskusí s odborníky z praxe. Rovněž byla provedena analýza anonymizovaného souboru stávajících záznamů ze sociálního šetření, a to z hlediska přehlednosti uspořádání uvedených informací, jejich jasnosti a úplnosti. Zároveň jsme jako inspiraci využili zahraniční materiály, které se této oblasti týkají. Metodika je zasazena ve stávajícím legislativním rámci řízení o PnP a navazuje na Instrukci č. 5 vydanou dn
e 10. července 2015 MPSV. Metodika byla před svou finalizací pilotně ověřována v praxi 14 sociálními pracovníky agendy PnP působícími na 14 kontaktních pracovištích ÚP ČR. Každé z těchto pracovišť se nacházelo v jiném kraji. Citace ze záznamů ze sociálního šetření uvedené dále v Metodice byly v anonymizované podobě a se svolením pilotujících sociálních pracovníků převzaty z formulářů, které tito pracovníci zpracovali v rámci pilotáže na reálných případech.
 
Anotace v angličtině:  "Methods of social investigation for the purpose of Care Allowance (CA) application procedure" (SI Methods) was elaborated in the course of research project "Utilisation of information gathered via social investigation for the purpose of comprehensive social work with the CA claimantsö, No. TD020037, co-financed by TA CR. The SI Methods is an innovative methodological tool intended for social workers of regional branches of the Labour Office, who are in charge of CA agenda. The grounds for the SI Methods elaboration were as follows: (1) results from the field research which include the description and in-depth understanding of the present SI approaches, as well as of the existing expectations in relation to current SI outputs; (2) experience from abroad with SI and needs assessment; (3) critical evaluation of the proposed SI Methods by CA agenda professionals. The SI Methods provides social workers of regional branches of the Labour Office, who are in charge of CA agenda, with a unique manual, that specifies
which information about a life situation and the needs of a CA claimant should be gathered, and how to do it within SI. Moreover, the SI Methods offers an innovative form designed for recording of the information gathered during SI.
Klíčová slova: příspěvek na péči; situace životní; pomoc sociální; pečovatelé; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: care allowance; social investigation; assessment of living situation; utilisation of the information; comprehensive social assistance; CA claimants; family caregivers; methods manual; qualitative research; certified methodology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020037 Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči
Poznámka:  Metodika byla certifikována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, osvědčení MPSV ČR o uznání certifikované metodiky č.j. 2016/14294-196
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodiny se třemi a více dětmi [Families with three or more children]. / Věra Kuchařová, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 149 s. - ISBN 978-80-7416-344-9

[ Kuchařová, Věra - Höhne, Sylva - Nešporová, Olga - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem publikace je zhodnotit dosavadní dostupná data a současně přinést nové poznatky o rodinách s více dětmi, kterých je v českém prostředí sice málo, přesto či právě proto si zaslouží pozornost společnosti. Studie je tedy věnována základním oblastem rodinného života rodin se třemi a více závislými dětmi. Je rozdělena do dvou samostatných částí. V první části jsou zpracována data z Českého statistického úřadu, která přinášejí informace o plodnosti a porodnosti se zaměřením na narození dětí vyšších pořadí. Na základě dat ze sčítání lidu, domů a bytů 2011 je popsána základní struktura velkých rodin a jejich další charakteristiky. Dále jsou zde představeny finanční a materiální podmínky rodin se třemi a více dětmi z dat výběrového šetření SILC 2017.
Ve druhé části jsou prezentována zjištění nového kvantitativního a kvalitativního výzkumu rodin se třemi a více dětmi realizovaného v roce 2018. Pozornost je zaměřena na hlavní témata úzce související s utvářením a fungováním rodin a s výchovou dětí ve vícedětných rodinách, především tedy na partnerství a rodičovství, finanční situaci těchto rodin a slaďování rodinných a pracovních rolí u rodičů z velkých rodin. Opomíjeny nejsou ani vztahy ve vícedětných rodinách, včetně vztahů mezigeneračních. Poměrně velký prostor je poskytnut postojům rodičů z vícedětných rodin a jimi subjektivně vnímaným problémům.
Studie je výstupem první etapy dlouhodobého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022), v jehož rámci budou postupně sledovány různé typy rodin.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the publication is to provide an assessment of currently available data and to provide new information on multi-child families which, despite their relatively low number in Czech society, deserve to be considered as a special case. The study, therefore, addresses the basic areas of the family life of families with three or more dependent children. The study is divided into two separate parts. The first part concerns the processing of data obtained from the Czech Statistical Office that provides information on fertility and birth rates focusing particularly on higher-order births. This is followed by a description of the basic structure of large families and other characteristics based on data obtained from the 2011 Population and Housing Census. Further, the study presents a summary of the financial and material conditions of families with three or more children based on SILC 2017 survey data.
The second part presents the findings of up-to-date quantitative and qualitative research concerning families with three or more children conducted in 2018. Attention is devoted particularly to topics surrounding the formation and functioning of, and upbringing of children in, multi-child families, especially with concern to partnerships and parenthood, the financial situation of such families and the reconciliation of the family and work roles of parents of large families, including relationships in multi-child families taking into account intergenerational relationships. Finally, the study also considers the attitudes of parents of multi-child families and the subjective perception of the problems they face.
The study constitutes one of the outcomes of the first phase of the long-term Comprehensive Research of the Situation of Families and Seniors (2018-2022) project involving the ongoing monitoring of various types of families.
Klíčová slova: rodina vícedětná; rodina úplná; rodina neúplná; partnerství; rodičovství; vztahy rodinné; příjmy; výdaje; slaďování rodiny a zaměstnání; politika rodinná; výzkum kvalitativní

Klíčová slova v angličtině: multi-child family; complete family; incomplete family; partnership; parenting; relationships; income; expenses; reconciliation of working and family life; family policy; qualitative research
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rekonstituované rodiny [Reconstituted families]. / Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Věra Kuchařová, Olga Nešporová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 161 s. - ISBN 978-80-7416-345-6

[ Paloncyová, Jana - Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra - Nešporová, Olga ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext
Policy Brief

Anotace:  Publikace přináší poznatky o tzv. rekonstituovaných rodinách, neboli rodinách, kde má alespoň jedno dítě jednoho nevlastního rodiče. Tento typ rodiny, ač se lze domnívat, že je v realitě poměrně běžný, zcela uniká pozornosti standardní demografické statistiky i velkých výběrových šetření v gesci Českého statistického úřadu. Studie se proto opírá o výsledky výběrového šetření a hloubkové rozhovory se zástupci těchto rodin. V první řadě je pozornost věnována složení těchto rodin z hlediska základních sociodemografických charakteristik (např. zda je v roli nevlastního rodiče muž, nebo žena či oba, kolik a jak starých dětí v rodině žije, jaké je sociálně ekonomické postavení rodičů). Dále studie přináší vhled do každodenního fungování těchto rodin s důrazem na vztahy mezi jejich členy, finanční situaci, slaďování pracovního a rodinného života. Představuje i životní postoje a názory na rodinnou politiku. Cílem studie bylo poukázat na to, s čím se tyto rodiny potýkají, kde potřebují pomoc zvnějšku a co se jim naopa
k ve společném životě daří. Tento výzkum a jeho výsledky mohou být podkladem pro opatření sociální a rodinné politiky na úrovni státu i na regionální úrovni, ale jsou i zdrojem informací pro samotné rekonstituované rodiny. V neposlední řadě mohou sloužit jako východisko pro další výzkumy tohoto typu rodiny. Studie je výstupem první etapy dlouhodobého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022), v jehož rámci jsou postupně sledovány různé typy rodin.
 
Anotace v angličtině:  The publication provides an insight into the functioning of so-called reconstituted families, i.e. families in which at least one child has one step-parent. Although such families are becoming increasingly common in society, they have, to date, completely escaped the attention of standard demographic statistics and large sample surveys commissioned by the Czech Statistical Office. The study is based on the results of a sample survey and in-depth interviews with members of such families. The first part of the study considers the composition of such families in terms of basic socio-demographic characteristics (e.g. whether the step-parent is the man or the woman or both, how many children live in the family and their ages and the socio-economic status of the parents). Further, the study provides insight into the daily functioning of such families with particular reference to relationships between family members, the financial situation, the reconciliation of work and family life, attitudes to life in general an
d their views concerning family policy. The aim of the study was to indicate the issues that such families are confronted with, the problems that require outside assistance and, conversely, the positive aspects of such family arrangements. This research and its results can serve as a basis for social and family policy measures at national and regional level, but it is also a source of information for reconstituted families themselves. Last but not least, it provides inspiration for further research into this type of family unit. The study constitutes one of the outcomes of the first phase of the long-term Comprehensive Research of the Situation of Families and Seniors (2018-2022) project involving the ongoing monitoring of various types of families.
Klíčová slova: rodina rekonstruovaná; nevlastní rodič; rodina úplná; partnerství; rodičovství; vztahy; příjmy; výdaje; slaďování práce a rodiny; politika rodinná; výzkum kvalitativní

Klíčová slova v angličtině: reconstituted family; step-parent; complete family; partnership; income; expenses; reconciliation of working and family life; family policy; qualitative research
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Poznámka:  Tato studie je výstupem projektu "Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (20182022)", řešeném v rámci Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018-2022, která byla schválena na MPSV na základě Rozhodnutí č. 7-RVO/2018 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAV

Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce [Professional competence and personal prerequisites necessary for the performance of social work]. / Libor Musil, Roman Baláž, Jana Havlíková, Monika Punová, Miloš Votoupal - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 170 s. - ISBN 978-80-7416-373-9

[ Musil, Libor - Baláž, Roman - Havlíková, Jana - Punová, Monika - Votoupal, Miloš ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Výzkumná zpráva shrnuje výsledky části projektu IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce, a to části, která se týkala odborných kompetencí a osobnostních předpokladů, které mají klíčovou úlohu v rámci profesionálního výkonu sociální práce. Prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod jsme hledali odpověď na otázku: Jaké jsou předpoklady pro výkon sociální práce těch sociálních pracovníků, kteří mají sklon uplatňovat situační přístup v kontextu pro ně nesourodých očekávání vůči tomu, co a jak mají řešit? Dimenze odborných a osobnostních předpokladů sociálních pracovníků, na které se tento výzkum zaměřil, byly následující: preference sociálního pracovníka (jeho hodnoty, ideály, zájmy, cíle a znalosti k cílům); představy o kontextu výkonu sociální práce (tj. zejm. interpretační schémata o sociálních pracovnících, klientech, dalších účastnících
řešených situací a očekáváních kladených na sociální pracovníky); představy sociálních pracovníků o žádoucím jednání v interakcích s klienty, s dalšími sociálními pracovníky a jinými subjekty; využívané znalosti; osobnostní dispozice sociálních pracovníků.
 
Anotace v angličtině:  The research report summarises the results of the part of project IP70704 Research on the attractiveness of the discipline of social work for students of secondary, tertiary professional schools and universities and research on the professional competence and personal prerequisites necessary for the performance of social work, namely the part concerning professional competences and personality predispositions, which have a key role in the professional performance of social work. Through qualitative and quantitative research methods, we sought an answer to the question: What are the prerequisites for the performance of social work by those social workers who tend to apply a situational approach in the context of disparate expectations for what and how they are to deal with the clients? The dimensions of the professional and personal predispositions of the social workers targeted by this research were as follows: social worker preferences (their values, ideals, interests, objectives); ideas about the context of
social work (i.e. schemes of interpretation related to social workers, clients, other participants in the situations, and expectations placed on social workers); ideas of social workers about desirable ways of acting in interactions with clients, other social workers and other actors; the knowledge used; personal disposition of social workers.
Klíčová slova: práce sociální; odborné kompetence; osobnostní předpoklady; osobní pojetí sociální práce; výzkum kvalitativní; šetření dotazníkové

Klíčová slova v angličtině: social work; professional competence; personality predispositions; personal conception of social work; qualitative research; questionnaire survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

"Musíte makat a poslouchat, no": Vězení, potlačování autonomie a responsibilizace u vězněných a propuštěných osob v ČR ["You Have to Work and Obey": Prisons, the Suppression of Autonomy, and Responsibilisation of Persons in and Released from Prison]. / Jiří MERTL - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 56, č. 4 (2020), s. 523-553 (31 stran).

[ MERTL, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek pojednává o efektu věznění a následné odpovědnosti osob ve věznicích a propuštěných z vězení v České republice. Na základě údajů z několika výzkumných projektů zaměřených na sociální situace osob propuštěných z vězení, zaměstnatelnost uvězněných osob a penitenciární a postpenitenciární péči (94 polostrukturovaných rozhovorů a čtyř fokusních skupin vedených s lidmi propuštěnými z vězení a sociálními pracovníky, zaměstnanci věznic a dalšími odborníky v oboru) článek uvádí, že vysoká míra recidivy a celková marginální pozice lidí po propuštění z vězení v ČR jsou výsledkem efektu věznění, který je silně reprodukován ve věznicích a není zmírněn po propuštění člověka zpět do společnosti. Lidé propuštění z vězení tak nejsou zvyklí činit nezávislá rozhodnutí a vyvíjet iniciativu a nedaří se jim zvládat sociální a institucionální požadavky po propuštění, čímž jsou nakonec marginalizováni a/nebo se vracejí do vězení.
 
Anotace v angličtině:  This article discusses the prisonisation effect and the consequent responsibilisation of persons in and released from prison in the Czech Republic. Drawing on data from several research projects focused on the social circumstances of persons released from prison, the employability of imprisoned persons, and penitentiary and post-penitentiary care (94 semi-structured interviews and four focus groups conducted with people released from prison, and with social workers, prison staff, and other experts in the field), it is argued in the article that the high levels of recidivism and the overall marginal position of people after they are released from prison in the Czech Republic are the result of the prisonisation effect, which is strongly reproduced in prisons and is not alleviated after a person is released back into society. Thus, people released from prison are not used to making independent decisions and exercising initiative, and ultimately they fail to cope with the post-release social and institutional dem
ands, whereby they end up being marginalised and/or returning to prison.
Klíčová slova: desistance; efekt věznění; věznice; ČR; výzkum kvalitativní; reintegrace

Klíčová slova v angličtině: desistance; prisonisation effect; prisons in the Czech Republic; qualitative research; re-entry
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  DOI: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2020/04/04.pdf
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT