Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci. [The impact of social services policy on the culture of personal social services providing in a selected organization.]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 68 s. - ISBN 978-80-87007-56-3

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva shrnuje závěry výzkumného projektu Působení Standardů kvality sociálních služeb v období před jejich uzákoněním. Tento projekt byl zaměřen na zkoumání vlivu obecní politiky sociálních služeb vybrané municipality na poskytování sociálních služeb na jeho území. Konkrétně jsme se soustředili na identifikaci pozice Standardů kvality sociálních služeb v rámci obecní politiky a její význam pro pronikání tohoto nástroje do kultury poskytování osobních sociálních služeb vybrané nestátní neziskové organizace. Případová studie odkryla řadu vnitřních a vnějších faktorů, které zásadním způsobem ovlivnily pozorovaný způsob implementace Standardů kvality na úrovni vybrané sociální služby. Zejména jsme se zaměřili na zachycení různých typů překážek, které se mohou postavit do cesty reálnému prosazení Standardů kvality do kultury poskytování služeb. Zjištění byla následně podrobena široké diskusi teoretiků i praktiků a zobecněna do dvou typů pojetí implementace Standardů kvality v poskytovatelských organizacích: administrativní pojetí a pojetí orientované na službu.
 
Anotace v angličtině:  The report summarizes the conclusions of the research project The Impact of the Standards of Quality of Social Services before they were enacted. This project focused on exploring the influence of municipal policy of social services in a selected municipality on the provision of local social services. In more specific terms, we concentrated on understanding the role of the Standards of Quality of Social Services within municipal policy, and the significance of municipal policy for establishing this tool within the culture of providing personal social services in a selected nongovernmental organization. The case study revealed a range of both internal and external factors which have had a major impact on the manner of implementation of the Standards of Quality in the field of the selected social service. We concentrated particularly on identifying the various types of obstacles that may hinder effective embedding of the Standards of Quality in the culture of service provision. The findings were then subjected to a broad debate amongst both theoreticians and practitioners and generalized into two distinct notions of implementation of the Standards of Quality in the providersĺ organizations: the administrative and the service-oriented model.
Klíčová slova: služby sociální; kvalita sociálních služeb; kultura poskytování sociálních služeb; obecní politika sociálních služeb; služby sociální osobní

Klíčová slova v angličtině: quality in social services; culture of provision of social services; municipal policy of social services; personal social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  zadáno do RIVu autorem, návaznost: Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb. [Quality in social services: implementation of quality management tools at the level of social services providers.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková, Olga Hubíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 14-19 (6 s.).

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana - Hubíková, Olga ]

Anotace:  Tato stať představuje hlavní závěry výzkumného projektu Působení Standardů kvality sociálních služeb v období před jejich uzákoněním, který byl zaměřen na zkoumání vlivu obecní politiky sociálních služeb vybrané obce na poskytování sociálních služeb na jejím území. Konkrétně jsme se soustředili na identifikaci pozice Standardů kvality sociálních služeb v rámci obecní politiky a její význam pro pronikání tohoto nástroje do kultury poskytování osobních sociálních služeb vybrané nestátní neziskové organizace.
 
Anotace v angličtině:  This paper presents the principal conclusions of the research project entitled Effect of Social Services Quality Standards in the Period before They Were Made Law, which sought to examine the influence of municipal social services policy in selected municipalities on the provision of social services in their territory. Specifically, we focused on identifying what position the Social Services Quality Standards held in municipal policy and what significance that had for this instrumentĺs impacts on the culture of personal social services provision in a selected non-governmental non-profit organisation.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; kvalita sociálních služeb; výzkum; standardy; organizace neziskové; obce

Klíčová slova v angličtině: social services; implementation; culture of social services provision; quality in social services; municipal policy; case study
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT