Publikační činnost: 2008
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Immigrant Workers in the Czech Republic: guest workers or new members of society? [Imigrující pracovníci v České republice: hostující pracovníci nebo noví členové společnosti?]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola - In: International conference Economic & Social Challenges and Problems, 2008. : Volume I. / Fatmir Memaj, Holger Kächalein. - Tirana : Faculty of Economy, University of Tirana, 2008. - ISBN 978-99943-45-94-6. - s. 349 ľ 365.

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert ]

Akce: Tirana, 11.-13.12.2008, WRD
Anotace:  V důsledku ekonomického růstu a stabilizace demokracie se ČR stává cílovou zemí pro migrující pracovníky. Cizinci jsou potřeba, aby zaplnily nedostatečnou nabídku české pracovní síly, a mají také potenciál pomoci řešit tzv. nová sociální rizika. Nová rizika se však mohou objevit jako důsledek sociálních procesů spojených s migrací, pokud migranti zůstávají neintegrovanou částí v hostitelské společnosti. Navíc sami migranti jsou ohrožení rizikem, protože jsou na trhu práce marginalizovanou skupinou. Pro českou společnost i pro imigranty je proto důležité, aby se rozvíjela účinná integrační politika, která posílí pozitivní a eliminuje negativní dopady migrace. Až dosud ucelená a koordinovaná integrační politika v ČR chybí.
 
Anotace v angličtině:  Following the growth of economy and stabilisation od democracy, the Czech Republic became a target country for work migrants. Foreigners are needed in order to fill the gaps in the Czech labour supply and they also show potential to help dealing with so-called new social risks. However, new risks may also emerge as a consequence of social processes related to migration, should the migrants remain a non-integrated part of the host society. In addition, the migrants themselves are at risk as they are substantively marginalized at the labour market. It is important for the Czech society as well as for its immigrants that an efficient integration policy will be developed in order to strengthen positive effects of migration and to eliminate the negative ones. So far, a comprehensive and coordinated integration policy is missing in the CR.
Klíčová slova: pracovníci migrující; cizinci; integrace cizinců; integrace sociální; zaměstnanost cizinců; kvalita zaměstnání; politika integrační; rizika sociální; trh práce

Klíčová slova v angličtině: migrant workers; foreigners; social integration; employment of foreigners; quality of employment; integration of foreigners; integration policy; social risks; labour market
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace. [Foreigners from third countries in the South Moravian Region; initial analysis of social integration]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Hana Pořízková - Praha: VÚPSV, v.v.i., Výzkumné centrum Brno, 2009. - 59 s.

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - Pořízková, Hana ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkum se zaměřil na získání komplexních znalostí o integračních procesech probíhajících v JMK, včetně identifikace významných problémů a bariér. Byli osloveni klíčoví aktéři integrace, tj. cizinci samotní, instituce veřejného sektoru a zaměstnavatelé. Výzkumná strategie se zaměřila na následující otázky: Jaké jsou obecné charakteristiky cílové skupiny cizinců v JMK. Jaká je situace cílové skupiny cizinců v JMK na pracovním trhu (postavení cizinců na trhu práce, kvalita jejich pracovních míst, problémy při hledání zaměstnání, pracovní diskriminace, riziko nezaměstnanosti, riziko ztráty legálního postavení). S jakými problémy se cizinci setkávají při integraci do společnosti (bydlení, dostupnosti sociálních služeb, dostupnosti informací, navazování sociálních kontaktů s příslušníky majoritní populace, diskriminace atd.). Jak jsou zajištěny integrační služby v regionu.
 
Anotace v angličtině:  The research focused on obtaining comprehensive knowledge of integration processes in South Moravian Region (SMR), including the identification of major problems and barriers. The key actors of integration were addressed, i.e. the foreigners themselves, the public sector institutions and employers. The research strategy was aimed at the following questions: What are the general characteristics of the target group of foreigners in the SMR. What is the situation of target group on the labour market in the SMR (the status of foreigners on the labor market, the quality of their jobs, difficulties in finding employment, labour discrimination, the risk of unemployment, the risk of loss of legal status). What are the problems faced by foreigners to integrate into society (housing, availability of social services and information, social networking with members of the majority of the population, discrimination, etc.). How are provided integration services in the region.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; integrace cizinců; kraje; trh práce; kvalita pracovního života; diskriminace; diskriminace pracovní; nezaměstnanost; společnost; služby sociální; informace; služby

Klíčová slova v angličtině: foreigners; third country migrants; integration of foreigners; South Moravian Region; quality of employment; discrimination; discrimination in the workplace; unemployment; society; social services; information; services
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  viz uložené 1296
Pozn. typ H ľ konc: Tato analýza se stala jedním z podkladových dokumentů pro vytvoření strategie integrace cizinců v Jihomoravském kraji (viz uložené 1297)
Tato výzkumná zpráva vznikla v rámci projektu "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců" financovaného z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF 2007).
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT