Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Standardy kvality a kultura sociálních služeb. Jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v domech na půl cesty mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? (závěrečná zpráva z případové studie). [The Standards of Quality and the Culture of Social Services. What tensions may arise between the policy of social services and the culture of work with clients in Social Care Service with respect to the quality of social services? A case study final report.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 79 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Prezentovaná zpráva je výstupem z výzkumu zaměřeného na studium kultury poskytování služeb a přístupy ke klientům v Pečovatelské službě. Výzkum jsme realizovali metodou kvalitativní případové studie vybrané organi-zace Pečovatelské služby (PS). Případová studie byla rozdělena na tři etapy, přičemž nejprve jsme provedli šet-ření vedoucích i řadových pracovníků dané PS (v roce 2001), následně jejích klientů (r.2002) a nakonec zástup-ců zřizovatele této PS (r.2002 - 2003). Pro výzkum jsme si stanovili dva hlavní cíle. Prvním z nich bylo shro-máždit výchozí poznatky pro dlouhodobé mapování změn kultury poskytování služeb a práce s klientem v českých PS, které by mohly být podníceny případným zaváděním Standardů kvality sociálních služeb. Tyto poznatky, jež zachycují stav před schválením připravovaného zákona upravujícího oblast sociálních služeb, spolu s poznatky ze sledování vlivu tohoto zákona na kulturu práce s klientem v PS, budou užitečné při navrho-vání zamýšlené novelizace Standardů kvality. Druhým, bezprostředním cílem našeho výzkumu bylo určit a po-psat ty oblasti stávajícího fungování PS, ve kterých snaha o aplikaci Standardů kvality může vyvolávat problémy a napětí. To je také obsahem nyní předkládané závěrečné výzkumné zprávy.
 
Anotace v angličtině:  This report represents an outcome of a research that studied the culture of service provision and approaches towards clients in Social Care Service. The research was carried out in the form of a qualitative case study of a selected provider of Social Care Service (SCS). The case study was organized into three stages, with research on the SCSĺ management and personnel carried out first (in 2001), followed by research on the clients (2002) and representatives of the SCSĺ founder (2002 - 2003). Two main goals were pursued. First, the goal was to gather starting data for the longitudinal monitoring of changes in the culture of service provision and work with clients in Czech Social Care Services that might take place in connection with the prospective implementation of the Standards of quality of social services. This data thus describes the state of affairs before the awaited law, that shall regulate the area of social services, is approved. Together with observations of the impact of the law on the culture of work with clients in SCS, the data will be useful for the designing of the intended amendments to the Standards of quality. The second and more immediate research aim was to identify and describe those areas of the current SCSĺ practice where efforts to implement the Standards of quality might cause problems and ten-sions. It is this very issue that is dealt with in this final research report.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; služby pečovatelská

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; quality of social sercvices; standards; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje [Goals, priorities and measures within the plan of the social services development of Moravian-Silesian region]. / Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-090-5

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace sleduje dva hlavní cíle. Prvním z nich je zachycení obecných podmínek a limitů při srovnávání a hodnocení cílů, priorit, opatření, popřípadě aktivit ukotvených v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb. V této souvislosti se studie věnuje základním charakteristikám krajských plánů v ČR a obecným možnostem a omezením při jejich srovnávání. Následně jsou obecně charakterizovány pojmy cíl, priorita, opatření a aktivita a je popsán způsob jejich používání v krajských plánech. Dále jsou v publikaci zhodnoceny možnosti a limity jejich analýzy a otázka volby vhodného přístupu k jejich analýze. Druhým cílem je přiblížit a vyhodnotit cíle, priority, opatření a aktivity obsažené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010-2014, který byl vybrán pro účely podrobnějšího vyhodnocení.
 
Anotace v angličtině:  The publication pursues two different aims. The first aim of the study is general assessment of the feasibility of comparisons and analyses dealing with goals, priorities, measures and activities which were declared in regional mid-term social services development plans. With regard to this topic, the study focuses on selected characteristics of existing regional plans in the Czech Republic and captures conditions and barriers for the general comparison of regional plans. The publication deals with the definition of terms goal, measure, priority and activity. Consequently, it discusses their utilization in regional plans, the feasibility of their analysis and the query of selection of appropriate analytical approach. The second aim of the text is thorough description and analysis of goals, priorities, measures and activities which were declared in actual plan of Moravian-Silesian region.
Klíčová slova: služby sociální; kraje; kvalita sociálních služeb; financování; plánování sociálních služeb; priority; střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; financing; regions; quality of social sercvices; social services planning; priority; mid-term social services development plan
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT