Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Pečovatelské služby. Zpráva ze třetí fáze výzkumu. [The culture of personal social services provision: Social care service case study. A progress report on the third research stage.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 39 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  V této průběžné zprávě jsou sumarizována zjištění poslední fáze výzkumu Pečovatelské služ-by (PS), jehož poznatky se stanou podkladem k projektu "Standardy kvality a kultura osob-ních sociálních služeb". Výzkum je koncipován jako případová studie zvolené PS a je rozlo-žen do tří fází - první fáze byla orientována na pracovníky a vedení služby, druhá fáze zahr-novala klienty a ve třetí, poslední fázi, jsme provedli šetření vybraných představitelů místní autority, kteří by dle našeho soudu mohli být pro fungování PS významní, či byli jako rele-vantní osoby označení vedoucí pracovnicí PS. Zpráva je rozdělena to tří kapitol. V první kapi-tole prezentujeme postoje představitelů místní autority k PS, jejich povědomí o koncepci a poslání, cílové skupině a fungování služby. Tato deskripce postojů a stanovisek představuje východisko pro následující kapitoly, které již mají analytický charakter. Druhá kapitola je věnována dilematům v přístupech ke klientům a vycházíme zde z předpokladu, že představite-lé autority s
vými strategiemi či politikou mohou přímo i nepřímo, záměrně či bezděčně ovliv-ňovat, jaké přístupy uplatňují pracovníci PS vzhledem ke klientům. Stěžejní je však kapitola třetí, která je členěna podle tzv. napětí, tedy oblastí, kde by současná praxe poskytování PS mohla kolidovat s navrženými Standardy kvality sociálních služeb. Tato napětí byla detailně rozpracována a spolu s návrhy na řešení předložena k diskusi na odborném semináři, kterého se zúčastnili pracovníci PS z celé republiky. Ve třetí kapitole se snažíme rozkrýt roli zřizova-telů ve vztahu k uvedeným napětím, zejména to, do jaké míry mohou zástupci místní autority přispívat k jejich vytváření, posilování či zmirňování. V překládané zprávě nejsou obsažena doporučení.
 
Anotace v angličtině:  This progress report summarises the findings of a final stage of the Social Care Service (SCS) research, the conclusions of which will lay the groundwork for the project "The Standards of Quality and the Culture of Personal Social Services". The research was designed as a case study of a selected SCS and was divided into three stages - the first one focused on the SCS's personnel and management, the second one involved its clients and the final stage con-sisted of a survey among selected representatives of local authorities, whom we considered potentially important for the functioning of the SCS or who had been designated as influential by the SCS's management. The report consists of three chapters. The first chapter gives an overview of the local authorities' attitudes towards the SCS, and their knowledge of the con-ception, the mission, the functioning and the target groups of the service. This description of attitudes and views then lays the groundwork for the analytical chapters to follow. The second cha
pter is devoted to the dilemmas concerning approaches towards the clients. It proceeds from the assumption that representatives of local authorities are in a position to influence, by choosing certain strategies and policies, the approaches towards the clients adopted by the SCS's personnel - whether this is done directly or indirectly, on purpose or unintentionally. The third chapter is of greatest importance. It is structured according to the so called "ten-sions", that is areas where the current practice of the service provision might collide with the proposed Standards of quality in social services. These tensions were analysed in detail, sup-plemented with suggestions for solutions and submitted for discussion at a seminar attended by employees of social care services from the whole Czech Republic. The third chapter exam-ines the role of the founders with respect to the tensions above, with a special emphasis on the extent to which the representatives of local authorities contribute to the emergence, the
rein-forcement as well as the settling of concrete tensions. This report does not include any rec-ommendations.
Klíčová slova: služby sociální; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; služby pečovatelská; služby sociální osobní

Klíčová slova v angličtině: social services; quality of social services; quality standards; nursing care; personal social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Standardy kvality a kultura sociálních služeb. Jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v Pečovatelské službě mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? Závěrečná zpráva z případové studie. [The Standards of Quality and the Culture of Social Services. What tensions might arise between the policy of social services and the culture of work with clients in half-way houses with respect to the quality of social services? A case study final report.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 74 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Prezentovaná zpráva je výstupem případové studie prováděné v jednom z českých Domů na půli cesty (DPC) v letech 2001- 2003. Při výzkumu jsme si kladli dva základní cíle. V dlouhodobé perspektivě jsme získávali výchozí data pro longitudinální sledování změn kultury práce s klientem, které by v českých DPC mohla vyvolat případná aplikace Standardů kvality sociálních služeb. Poznatky získané před schválením očekávaného zákona upravujícího oblast sociálních služeb a monitoring vývoje jeho působení na kulturu práce s klientem v DPC, mohou v budoucnu pomoci koncipovat zamýšlené novelizace Standardů kvality. Druhým, krátkodobějším cílem případové studie je anticipovat ty oblasti praxe DPC, ve kterých vyvolá snaha o aplikaci Standardů kvality obtí-že. Právě tímto úkolem se zabýváme v předkládané závěrečné zprávě.
 
Anotace v angličtině:  This report is an outcome of a case study carried out in a selected Czech half-way houses (HWH) between 2001 and 2003. The study pursued two basic goals. We were gathering data over a period of time in order to be able to longitudinally study changes in the culture of work with clients that could occur upon introducing the Standards of Quality of Social Services in the work of Czech HWHs. Gathering information before the awaited law that shall regulate the area of social services is approved and monitoring the impact of the law on the culture of work with clients in HWHs may later facilitate the designing of the intended amendments to the Standards of Quality. The second and more short-term aim of the case study was to anticipate those areas of HWHs' practice where efforts to implement the Standards of Quality are likely to cause difficulties. It is this very task that is dealt with in this final report.
Klíčová slova: služby sociální; kvalita sociálních služeb; kultura poskytování sociálních služeb; domy na pů cesty; standardy kvality

Klíčová slova v angličtině: social services; quality of social services; quality standards; culture of provision of social services; half-way-houses
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půli cesty a v Pečovatelské službě (Doporučení z výzkumu a odborných seminářů). Část I. [How to tackle obstacles of quality standards implementation in Half-Way-Houses - Part I.]. / Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Libor Musil - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 1 (2004), s. 35-48.

[ Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Musil, Libor ]

Anotace:  Text je věnován otázce: Na jaké nesnáze mohou narazit pracovníci domu na půli cesty a organizací sociální péče při zavádění Standardů kvality sociálních služeb? Autoři presentují hypotézy o možných překážkách zavádění standardů kvality a odpovídající doporučení, která zformulovali na základě případové studie vybraného domu na půli cesty a případové studia vybrané organizace pečovatelské služby .
 
Anotace v angličtině:  The text is devoted to the question: What obstacles of quality standards implementations can personal of Social Care Organizations be confronted with? The authors define presumptions concerning possible obstacles of quality standards implementation and respective recommendations developed by the case study of selected Social Care Organization and by the case study of selcted Half-Way-House.
Klíčová slova: služby sociální; standardy kvality; služby sociální osobní; kultura poskytování sociálních služeb; pomoc sociální

Klíčová slova v angličtině: quality standards; personal social services; culture of social services; social care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Využití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu. [Use of Quality Standards in the Policy of a Selected Non-Governmental Organisation.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 91 s. - ISBN 978-80-7416-028-8

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie shrnuje výsledky výzkumu Využití Standardů kvality v politice vybraČného nestátního neziskového subjektu a jeho vliv na přístup pracovníků sociálních služeb ke klientům. Cílem kvalitativní případové studie realizované v letech 2007 až 2008 bylo mj. popsat a pochopit proces implementace politiky sociálních služeb, zejména Standardů kvality. Pro realizaci případové studie byl zvolen nestátní neziskový subjekt s celorepublikovou působností, který je zřizovatelem více druhů a forem sociálních služeb, a jím zřizovaná služba azylový dům pro osoby bez přístřeší.
 
Anotace v angličtině:  The study summarises the results of research into the Use of Quality Standards in the Policy of a Selected Non-Governmental Organisation and its Effect on the Approach of Social Service Workers to Clients. The objective of the qualitative case study carried out in 2007 and 2008 was i.a. to describe and understand the process of implementation of the policy of personal social services, in particular Quality Standards. A non-governmental organisation with national field of action was selected for the realisation of the case study, specifically a service established within the organisation, a shelter for homeless.
Klíčová slova: služby sociální; organizace nestátní neziskové; standardy kvality; implementace

Klíčová slova v angličtině: social services; non-governmental organisations; quality standards; implementation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

The Standards for quality as the way to apply the active aging principles to the social services practice. An example of community care service. [Standardy kvality jako cesta k uplatnění principu aktivního stárnutí v praxi sociálních služeb. Příklad pečovatelské služby.]. / Kateřina Kubalčíková - In: Journal of Gerontological Social Work. - ISSN 2067-2721 - Roč. 3, č. 3 (2011), s. 8-16 (9 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  Text je zaměřen na poskytování sociálních služeb pro seniory, konkrétně na Standardy kvality, které mohou být významným nástrojem při uplatnění principů aktivního stárnutí v praxi sociálních služeb. V první části textu je stručně prezentována aktuální demografický vývoj české populace a současně národní výdaje na sociální péči ve stáří a poskytování sociálních služeb. Ve druhé části jsou zmíněny významné národní dokumenty obsahující výchozí principy podpory aktivního stárnutí v ČR. Další část textu je věnována prezentaci Standardů kvality v sociálních službách a jejich implementace v praxi. Především je pozornost zaměřena na standardy, jejichž podstatou je posilování participace klientů-seniorů na procesu rozhodování. Poslední část textu je věnována diskusi k výsledkům výzkumů případové studie organizace poskytující pečovatelskou službu a příležitosti a rizika role klientů při poskytování této služby v praxi.
 
Anotace v angličtině:  This text is focused on the providing of social services for the elderly, in the concrete terms on the quality standards that could be an important instrument to apply the principles of active ageing to the practice. The first part briefly presents up-to-date demographical situation of Czech population as well as current countryĺs expenditure on social care and services of the aged. In the second part are mentioned a basic national documents containing the basic principles of active ageing. The next part presents the Czech Standards of quality in social services and their implementation in practice. It focused particularly on these standards aimed aimed to support the usersĺ participation in decision-making process and the usersĺ rights and empowerment. In the last part are discussed the research result of longitudinal case study of community care service organization. Here are presented the opportunities and risks of changing the users role in the social service practice.
Klíčová slova: služby sociální; standardy kvality; stárnutí aktivní; participace uživatelů

Klíčová slova v angličtině: social services; quality standards; active ageing; participation of users; empowerment
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Individuální plánování v sociálních službách pro seniory: příklad vybrané organizace Pečovatelské služby [The Individual Planning in Social Services fro the Elderly: an Example of Selected Domiciliary Care Agency]. / Kateřina Kubalčíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 11, č. 3 (2011), s. 56-66 (11 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  V textu je diskutován přístup k individuálnímu plánování v sociálních službách. Nejprve jsou představena východiska individuálního plánování a uplatnění tohoto principu v politice sociálních služeb v ČR. Ve vztahu k procesu posuzování situace klienta, které je nezbytnou součástí individuálního plánování, jsou prezentovány 3 modely posuzování v sociálních službách a současně limity uplatnění profesionálního a efektivního postupu. S využitím dat z případové studie vybrané organizace pečovatelské služby je diskutována současná praxe individuálního plánování průběhu služby v ČR a konkrétní překážky implementace tohoto principu při práci s klientem.
 
Anotace v angličtině:  This text discussed approach to the individual planning of social service providing. Firstly are generally introduced principles of individual planning and its role in social services policy in the Czech Republic. Regarding to the living situation assessment process that is essential part of individual planning are presented three models of assessment in the social services as well as the implementation limits to get this process professional and effective. Use the data from case study of the selected domiciliary care agency is discussed the current practice of individual planning in the Czech Republic as well as the particular barriers of this principle implementation to work with clients.
Klíčová slova: služby sociální; plánování sociálních služeb; plánování individuální; staří; standardy kvality; přístup orientovaný na klienty

Klíčová slova v angličtině: personal social services; individual planning; elderly; quality standards; client-centered approach
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT