Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Žádaní odborníci na zahraničním (evropském) trhu práce. [Specialists in demand on foreign (European) labour market.]. / Jana Vavrečková, Jan Vlach, Marie Gazdagová - In: Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. / Jana Vavrečková, a kol.. - Praha : VÚPSV, 2006. - ISBN 80-87007-00-X. - s. 24-32 (9 s.).

[ Vavrečková, Jana - Vlach, Jan - Gazdagová, Marie ]

Anotace:  Charakteristika poznatkových zdrojů, ze kterých čerpají uvedené informace o žádaných (poptávaných) odbornících na evropském trhu práce. Závěry kvantitativního a kvalitativního šetření. Ostatní poznatky o migraci českých odborníků do zahraničí. Hodnocení použitých poznatkových zdrojů.
 
Anotace v angličtině:  Characteristics of sources from which the information in demand professionals on the European market is drawn. Conclusions of quantitative and qualitative studies. Other observations on the migration of Czech professionals abroad. Assessment of the sources used.
Klíčová slova: potřeba kvalifikovaných pracovníků; trh práce evropský; šetření; migrace odborníků

Klíčová slova v angličtině: need for skilled labour; European labour market; information sources; quantitative survey; qualitative survey; migration of Czech specialists
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Žádaní odborníci na českém trhu práce. [In demands professionals on the Czech labour market.]. / Jana Vavrečková, Drahomíra Fischlová, Daniela Bruthansová, Marie Gazdagová - In: Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. / Jana Vavrečková, a kol.. - Praha : VÚPSV, 2006. - ISBN 80-87007-00-X. - s. 33-43 (11 s.).

[ Vavrečková, Jana - Fischlová, Drahomíra - Bruthansová, Daniela - Gazdagová, Marie ]

Anotace:  Charakteristika dvou poznatkových zdrojů, ze kterých vychází tato kapitola. Závěry kvantitativního a kvalitativního šetření. Názory a postoje na vývoj poptávky po kvalifikovaných odbornících v budoucích pěti letech. Hodnocení použitých poznatkových zdrojů.
 
Anotace v angličtině:  Characteristics of the sources which this chapter is based on. Conclusions of qualitative and quantitive studies. Opinions and attitudes on trends in the demand for qualified professionals in the next five years. Assessment of the information sources used.
Klíčová slova: potřeba kvalifikovaných pracovníků; trh práce; ČR; šetření

Klíčová slova v angličtině: need for skilled labour; Czech labour market; information sources; quantitative survey; qualitative survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Metodika indikátorů komplexního výzkumu o situaci rodin s dětmi [Methodology of Indicators of Comprehensive Research on the Situation of Families with Children]. / Sylva HÖHNE, Jana PALONCYOVÁ, Lucie ŽÁČKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. - 191 stran - ISBN 978-80-7416-408-8 (print), - ISBN 978-80-7416-409-5 (pdf)

[ HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - ŽÁČKOVÁ, Lucie ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Překládaná metodika popisuje zásadní oblasti vztahující se k životu rodin s dětmi a rodinné politice. Metodika se opírá jak o tzv. tvrdá data oficiální statistiky (nejčastěji Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí, dále České správy sociálního zabezpečení, Ministerstva spravedlnosti, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, příp. Eurostatu), tak o "měkká" data ze sociologických šetření realizovaných v posledních letech zejména Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., ale i jinými institucemi.
Metodika tematicky pokrývá hlavní oblasti obsažené v Koncepci rodinné politiky MPSV. Je členěna do čtyř hlavních kapitol a jedné přílohy podle typu indikátorů a jejich zdrojů. V první kapitole jsou prezentovány indikátory demografického vývoje. Druhá se zabývá indikátory slaďování práce a rodiny z hlediska zajištění péče o děti a domácnost. Následuje kapitola sdružující socioekonomické indikátory ve vztahu k rodině s dětmi. Nakonec jsou představeny indikátory vycházející z vybraných sociologických šetření se zaměřením na hodnoty a postoje z oblasti rodinného chování. Pro každý ukazatel je uváděna definice a, pokud je to možné, přímý odkaz na jeho konkrétní zdroj. Kromě ukazatelů získatelných ze statistik jsou zahrnuty také odvozené indikátory, vzniklé vlastním výpočtem z dostupných dat. V příloze jsou uvedeny ukázky otázek ze sociologických šetření, jež mohou sloužit jako inspirace v budoucích výzkumech.
Cílem metodiky je poskytnout uživateli systematický přehled ukazatelů zaměřených na rodiny s dětmi, rodinné chování, slaďování práce a rodiny a opatření sociální a rodinné politiky. Sledování vybraných ukazatelů by mělo být podkladem pro aktualizaci strategických materiálů v oblasti rodinné politiky zejména na celostátní, ale i regionální úrovni. Jejím účelem je usnadnit uživateli orientaci v dostupných statistikách, vytipovat relevantní ukazatele pro vybraná témata, zmapovat jejich dostupnost a odkázat přímo na jejich zdroje.
Předkládaná metodika je jedním z výstupů dlouhodobého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022), v jehož rámci jsou postupně sledovány různé typy rodin.
 
Anotace v angličtině:  The methodology serves for the description of key areas related to both the lives of families with children and overall family policy. The methodology is based on both so-called "hardö data provided by official statistics (most frequently sourced from the Czech Statistical Office, the Ministry of Labour and Social Affairs, the Czech Social Security Administration, the Ministry of Justice, the Institute of Health Information and Statistics and Eurostat) and "softö data obtained from sociological surveys carried out in recent years, especially by the Research Institute for Labour and Social Affairs, but also including surveys conducted by other relevant institutions.
The methodology relates to the main areas covered by the MoLSA Family Policy Concept. It is divided into four main chapters and one appendix according to the type of indicators and the sources thereof. The first chapter presents demographic development indicators, while the second chapter addresses indicators associated with the reconciliation of work and family life in terms of providing care for children and the household.
The following chapter covers socio-economic indicators with respect to families with children, and the final chapter presents indicators that are based on the results of selected sociological surveys that focused on values and attitudes related to the field of family behaviour. A definition is provided for each indicator and, where possible, a direct reference is provided for its specific source. In addition to those indicators that can be obtained from the available statistical data, the methodology also includes indicators that were created via own calculations derived from the available data. The appendix provides examples of the questions posed in sociological surveys that have the potential to serve as inspiration for future research in the field.
The main aim of the methodology is to provide users with a systematic overview of indicators that focus on families with children, family behaviour, the work-life balance and social and family policy measures. It is intended that the monitoring of the selected indicators will provide the background for the updating of strategic materials in the field of family policy, especially at the national, but also at the regional level. The main intention is to make it easier for users to navigate their way through the statistics available, to identify the relevant indicators for the respective topics, to map the availability of such indicators and to link them directly to their various sources.
The methodology thus presented comprises one of the outputs of the long-term Comprehensive Research on the Situation of Families and Seniors (2018-2022) project, as part of which various types of families are being monitored on a continuous basis.
Klíčová slova: ČR; rodina; politika rodinná; rodičovství; chování rodinné; sladění pracovního a rodinného života; příjmy; výdaje; výzkum kvalitativní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; family policy; parenthood; family behaviour; reconciliation of work and family life; income; expenditure; quantitative survey
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků [The Quality of Social Work in the Eyes of Social Workers]. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ, Libor MUSIL, Robert TRBOLA - První vydání - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 123 stran - ISBN 978-80-7416-416-3 (print), - ISBN 978-80-7416-417-0 (pdf)

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - TRBOLA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Monografie reaguje na bílé místo oboru a profese sociální práce, spočívající v absenci jednotného obecně uznávaného vymezení kvality v sociální práci v ČR. Na základě empirického kvalitativního výzkumu (polostrukturované rozhovory, metoda Delphi) zachycuje současné představy spojované českými sociálními pracovníky (řadovými i zástupci profesních skupin, střešních organizací, řídících orgánů atd.) s "kvalitou výkonu sociální práce". Východiskem analýzy je pojetí kvality jako sociálního konstruktu. Představy sociálních pracovníků jsou s pomocí tematické analýzy nejprve analyzovány a tříděny optikou obecných rovin pojmu kvalita, ve druhém přiblížení pak perspektivu dimenzí kvality v sociální práci inspirovanou Donabedianovým modelem, doplněným o dimenzi kontextu a o dimenzi role uživatelů. V návaznosti na jednotlivé dimenze výkonu sociální práce jsme následně usilovali o extrahování kritérií a indikátorů, jimiž by bylo možné zjišťovat kvalitu výkonu sociální práce.
Monografie představuje jeden z výstupů institucionálního projektu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., s názvem "Kvalita výkonu sociální práce v ČR ľ vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace". V rámci projektu slouží jako empirický podklad pro formulaci aplikovaného výstupu jímž je "Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR", a může sloužit i jako východisko při diskusích o vytváření nástrojů pro zajišťování kvality výkonu sociální práce v národním měřítku.
 
Anotace v angličtině:  The study addresses grey area of the profession of social work, consisting in the absence of generally recognized definition of quality of social work performance in the Czech Republic. Based on empirical qualitative research (semi-structured interviews, Delphi method), it captures current ideas associated by Czech social workers (both, front-line workers and representatives of professional groups, umbrella organizations, governing bodies, etc.) with the "quality of social work performance". The starting point of the analysis is the concept of quality as a social construct. With the help of thematic analysis, the ideas of social workers are first analyzed and sorted from the perspective of general levels of the concept of quality; subsequently, it is applied the analytical perspective of dimensions of quality in social work inspired by Donabedian's model, supplemented by the dimension of context and the dimension of the role of users.
In connection with the individual dimensions of social work, we further sought to extract criteria and indicators that could be used to determine the quality of social work. The study represents one of the outputs of the institutional project of the Research Institute of Labour and Social Affairs, v. v. i., entitled "Quality of social work performance in the Czech Republic ľ creation of evaluation methodology and initial evaluation". Within the project the study serves as an empirical basis for the formulation of applied output, which is the "Methodology for evaluating the quality of social work in the Czech Republicö and can also serve as a starting point for discussions on creating tools for ensuring the quality of social work on a national scale.
Klíčová slova: ČR; práce sociální; pracovníci sociální; kvalita práce; kvalita sociálních služeb; výzkum kvalitativní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; social workers; quality of work; quality of social services; quantitative survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT