Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sociální partneři a rasová diskriminace na trhu práce. [Social partners and racial discrimination on the labour market.]. / Soňa Veverková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 1 (2010), s. 25-27.

[ Veverková, Soňa ]

Anotace:  Tento příspěvek se zabývá rasovou diskriminací na trhu práce, postojem sociálních partnerů (zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců) a dalších dotčených subjektů (neziskové organizace, orgány veřejné správy) k rasové diskriminaci na pracovišti a k potřebě legislativních úprav v této oblasti. Příspěvek popisuje, jakou důležitost přikládají sociální partneři rasové diskriminaci a jejím projevům a jaké mají povědomí o legislativě týkající se (rasové) diskriminace.
 
Anotace v angličtině:  This article deals with racial discrimination on the labour market as well as the attitude of social partners (representatives of employers and employees) and other affected entities (non-profit organizations, public administration bodies) to racial discrimination in the workplace and the need for legislation in this area. The paper describes the importance social partners attach to racial discrimination and its manifestations, as well as their awareness of legislation concerning (racial) discrimination.
Klíčová slova: skupiny etnické; cizinci; diskriminace; diskriminace pracovní; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: ethnic groups; foreigners; discrimination; labour discrimination; racial discrimination; discrimination in the workplace; opinions; social partners
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Rasová diskriminace a trh práce v České republice. [Racial discrimination and labour market in the Czech Republic.]. / Soňa Veverková - In: Aktuální aspekty české a světové ekonomiky. Sborník příspěvků. / Magdalena Zbránková. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. - ISBN 978-80-7372-536-5. - s. 563-568 (6 s.).

[ Veverková, Soňa ]

Akce: Liberec 15.-16.9.2009, WRD
Anotace:  Tento příspěvek se zabývá rasovou diskriminací na trhu práce, postojem sociálních partnerů (zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců) a dalších dotčených subjektů (neziskové organizace, orgány veřejné správy) k rasové diskriminaci na pracovišti a k potřebě legislativních úprav v této oblasti. Cílem příspěvku je zmapovat rasovou diskriminaci na českém pracovním trhu, analyzovat názory sociálních partnerů na rasovou diskriminaci a zjisti, zda je tzv. antidiskriminační zákon účinným nástrojem v boji s rasovou diskriminací.
 
Anotace v angličtině:  This paper deals with racial discrimination in the labour market, attitudes of social partners (representatives of employers and employees) and other relevant actors (NGOs, public administration bodies) to racial discrimination in the workplace and the need for legislative changes in this area. The aim of this contribution is to map racial discrimination on Czech labour market, analyze social partners´view on the racial discrimination and find if the so called antidiscrimination law is an effective tool how to fight with racial discrimination.
Klíčová slova: diskriminace rasová; trh práce; partneři sociální; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: racial discrimination; social partners; social dialogue; Racial Equality Directive
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J004/04-DP1 Politicko-právní institucionální rámec ČR a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1536
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

The impact of the Racial Equality Directive: a survey of trade unions and employers in the Member States of the European Union- Czech Republic. [Dopad Směrnice o rasové rovnosti: šetření odborových svazů a zaměstnavatelů v členských státech EU ľ Česká republika.]. / Soňa Veverková - Wien: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2010. - 10 s.

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Údaje o národnostních menšinách v České republice. Právní rámec nezávislého sociálního dialogu. Povědomí odborů a zaměstnavatelů o antidiskriminační legislativě. Reakce respondentů z řad zaměstnavatelů a odborů. Názory, jak lépe bojovat s diskriminací.
 
Anotace v angličtině:  Information on racial minority members in the Czech Republic. The legal framework for independent social dialogue. Trade union and Employer awareness. Responses of employers and trade unions. Views on how to tackle discrimination better.
Klíčová slova: ČR; skupiny etnické; cizinci; rovnost; diskriminace rasová; diskriminace pracovní; dialog sociální; odbory; zaměstnavatelé; šetření

Klíčová slova v angličtině: CR; ethnic minorities; foreigners; racial discrimination; Racial Equality Directive; social dialogue; labour discrimination; trade unions; employers; survey
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1545
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT