Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjemci dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti: jejich počty, struktura, příjmy (evidence z dat sociálních referátů) ) - Dílčí zpráva v rámci projektu äMonitorování chudobyô. [Recipients of social assistance benefits: numbers, structure, incomes (Evidence based on database files of social departments) - Report on research project äMonitoring of Povertyô]. / Robert Trbola, Tomáš Sirovátka - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 31 s.

[ Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložená zpráva reflektuje možnost využití údajů z databází vybraných sociálních referátů k analýze problému chudoby. Analýza předkládá data z 28 lokalit různých velikostních typů s přiměřeným zastoupením lokalit s rozdílnou mírou nezaměstnanosti. Současně je studie podkladem pro dlouhodobý záměr projektu, jímž je vytvoření předpokladů pro periodické sledování takových charakteristik populace příjemců dávek sociální péče jako jsou jejich počty a struktura, délka evidence v systému dávek, struktura jejich příjmů apod. Výsledky analýzy ukazují na jednoznačnou vazbu mezi dlouhodobou nezaměstnaností či ekonomickou neaktivitou a sociální potřebností. Struktura poživatelů dávek je variabilní, zahrnující všechny věkové kategorie ekonomicky aktivních ve struktuře různých typů domácností. Příjemci dávek sociální péče jsou na dávkovém systému plně závislí. Proto je třeba ve všech oblastech sociální politiky posílit opatření zaměřená na aktivaci příjemců dávek, zejména pak znevýhodněných skupin, jako jsou samoživitelky, absolventi, starší lidé a dlouhodobě nezaměstnaní. V kombinaci s jinými zdroji informací by se analýzy tohoto typu měly stát cenným zdrojem pravidelně zpracovávaných informací o domácnostech příjemců sociálních dávek.
 
Anotace v angličtině:  The report refers to the outcomes of the project äMonitoring of Poverty in The Czech Republicô. It reflects the possibility how to use the databases of the social administration offices to analyse the issue of poverty. Analysis is based on the data from 28 localities of different size and different unemployment rates. At the same time the study creates the basis for the long-term project, which aims to set preconditions for monitoring the numbers and structure of the clients of social benefit scheme, duration of their evidence in the scheme, their incomes etc. The analysis outcomes point out the unambiguous relationship between long-term unemployment (economical inactivity) and social need. The structure of social benefits recipients is variable. They are completely dependent on the social benefit scheme. Therefore it is necessary to reinforce the measures aiming at activation of benefits recipients in all areas of social policy, especially measures aiming at disadvantaged groups, such as lone parents, school - leavers, elderly persons and above all long-term unemployed. In combination with other sources of information such analyses should become a valuable basis for monitoring of social benefits recipients.
Klíčová slova: pomoc sociální; dávky sociální pomoci; příjemci sociálních dávek; správa

Klíčová slova v angličtině: social assistance benefits; recipients; social administration office; database files
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Příspěvek na péči - nový nástroj financování sociálních služeb. [Care allowance - a new tool of social services financing.]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 6, č. 2 (2010), 4 s. (příl.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Příspěvek na péči je jednou z nejvýznamnějších změn, kterou přinesl nový zákon o sociálních službách. Cíle zavedení příspěvku na péči jako nového nástroje financování sociálních služeb. Neefektivnost stávajícího systému financování sociálních služeb. Navrhovaná řešení. Obr.: Struktura příjemců příspěvku na péči podle míry závislosti a podle typu poskytované péče, podíl mužů a žen (2007-2009).
Klíčová slova: služby sociální; financování; příspěvek na péči; příjemci; efektivnost financování

Klíčová slova v angličtině: social services; financing; care allowance; recipients; effectiveness of financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Změny ve struktuře příjemců příspěvku na péči v letech 2007 a 2009. [Changes in the structure of recepients of care allowances in 2007 and 2009]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 5 (2010), s. 20-22 (3 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Je vyplácen ve 4 úrovních podle míry závislosti. Při přijímání zákona o sociálních službách, jímž byl zaveden, se předpokládal určitý počet příjemců a objem finančních prostředků na jeho výplatu. Ze statistiky vyplývá, že jak počet příjemců, tak objem potřebných finančních prostředků byl od počátku vyšší a navíc stále narůstá. Výše příspěvku pro některé kategorie příjemců již prošla úpravou, další změna se čeká s účinností od počátku roku 2011. Analýza statistických dat týkajících se příjemců příspěvku na péči v letech 2007 a 2009 ukázala zajímavé výsledky, s nimiž seznamuje prezentovaný příspěvek.
Klíčová slova: pomoc sociální; příspěvek na péči; služby sociální; příjemci; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: social assistance; care allowance; social services; recipients; social expenditure
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vývoj výdajů na pečovatelskou službu v letech 1990 ľ 2008 a jejich efektivnost. [Development of care services expenditure in 1990 ľ 2008 and their effectiveness.]. / Ladislav Průša - In: Pečovatelská služba v České republice. - Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2010. - ISBN 978-80-904668-0-7. - s. 51-76 (26 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Základní makroekonomické charakteristiky pečovatelské služby v letech 1990 ľ 2008. Změny systému financování pečovatelské služby po r. 1991. Příspěvek na péči a pečovatelská služby. Státní dotace na pečovatelskou službu. Vybavenost regionů pečovatelskou službou. Východiska hodnocení efektivnosti financování sociálních služeb. Hodnocení efektivnosti financování a poskytování pečovatelské služby. Možnosti zvýšení efektivnosti financování a poskytování pečovatelské služby.
 
Anotace v angličtině:  Basic macro-economic characteristics of care services in 1990 - 2008. Changes in the financing system of care services after 1991. Care allowance and care services provision. State subsidies for care services. Care services facilities of regions. Basis for assessing the effectiveness of the social services financing. Evaluation of the effectiveness of financing and provision of care services. Possibilities of increasing the effectiveness of financing and provision of care services.
Klíčová slova: služby pečovatelská; služby sociální; postižení; staří; výdaje; výdaje sociální; příjemci; financování; příspěvek na péči; vybavenost regionů; poskytování pečovatelské služby; efektivnost financování

Klíčová slova v angličtině: care services; nursing care; social services; disabled people; elderly; EXPENDITURE; social expenditure; recipients; financing; effectiveness of financing; care allowance; facilities of regions; provision of care services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem: 432 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT