Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Income poverty and social assistance in the Czech Republic after 2000. [Příjmová chudoba a sociální pomoc v České republice po r. 2000.]. / Tomáš Sirovátka - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 59-76 (18 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Tato kapitola se pokouší přispět k zodpovězení otázky ôJaká jsou rizika chudoby pro české domácnosti a jak dobře jsou tato rizika eliminována systémem dávek sociální pomociö. Autor využívá 3 zdroje: databázi Šetření sociálních podmínek domácností z r. 2001. Mikrocenzus 2002 a data o příjemcích dávek získaná speciálním šetřením, provedeným v polovině r. 2002.
 
Anotace v angličtině:  This chapter attempts to contribute to answering the question öWhat are the risks of poverty for Czech households, and how well are these risks eliminated by the system of social assistance benefitsö. The author utilises three resources: the database of the Social Conditions of Households Survey from 2001, Microcensus 2002, and the data on benefits recipients gained by a special survey carried out in mid-2002.
Klíčová slova: chudoba příjmová; dávky sociální pomoci; příjemci sociálních dávek; efektivnost eliminace chudoby

Klíčová slova v angličtině: income poverty; social assistance benefits; recipients of social assistance benefits; effectiveness in eliminating poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb ve světle údajů o využívání příspěvku na péči. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče : Odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 4, č. 4 (2008), nestr. (2 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Příspěvek na konferenci Senior Living. Charakteristika údajů o využívání příspěvku na péči a jejich vypovídací schopnost. Rámcový odhad předpokládané potřeby pobytových služeb pro seniory do r. 2050.
Klíčová slova: služby sociální; stárnutí populace; staří; příspěvek na péči; příjemci sociálních dávek

Klíčová slova v angličtině: social services; ageing of population; elderly; allowance for care; recipients of social assistance benefits
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT