Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu. [Assessment of pension calculation basis.]. / Martin Holub, Milan Šlapák, Tomáš Kozelský, Robert Jahoda - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 137 s. - ISBN 978-80-7416-023-3

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan - Kozelský, Tomáš - Jahoda, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu je získat přehled o tom, z jakého rozhodného období se v zahraničních důchodových systémech zjišťují příjmy pro výpočet důchodu a jakým způsobem je zohledněna výše těchto příjmů při výpočtu důchodu. Na základě takto získaných poznatků byly vypracovány variantní návrhy možných změn právní úpravy v českém základním důchodovém pojištění. Projekt se zaměřil na získání poznatků zejména o následujících oblastech: způsob stanovení rozhodného období, druhy příjmů započítávaných pro účely důchodového pojištění a způsob jejich zjišťování, způsob zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu, způsob "zacházení" s dobou, která sice spadá do rozhodného období, avšak nebyl v ní dosažen příjem započitatelný pro účely důchodového pojištění.
 
Anotace v angličtině:  The objective of the paper is to present the results of a survey on those reference earnings (calculation basis) which are taken into account in selected foreign earnings-related pension schemes. The authors subsequently put forward various proposals for the adjustment of the Czech public pension scheme based on the information gathered. The paper focuses principally on the method of assessment of the reference period, types of income credited for this purpose and the way they are ascertained by pension institutions and the handling of periods falling into the reference period including cases in which the lower statutory income limit has not been reached. The paper also provides information on the benefit formulae applied in foreign earnings-related pension schemes, the valorisation of income credited, contribution ceilings and pensionable earnings thresholds.
Klíčová slova: systém důchodový; období rozhodné; srovnání mezinárodní; formule výpočtu důchodu

Klíčová slova v angličtině: pension system; reference period; calculation basis; pension benefit formula; international comparison
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR165/07 - Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The assessment of the pension base calculation. [Hodnocení výpočtu penzijního základu.]. / Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 63 s. - ISBN 978-80-7416-060-8

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem práce je prezentovat možnosti hodnocení rozhodných výdělků (výpočtového základu), které se berou v úvahu při výpočtu důchodu. Tato monografie představuje způsob posuzování a zpracování rozhodných příjmů ve vybraných zahraničních programech penzí odvozených od výdělků. Autor následně předkládá několik návrhů na úpravu českého veřejného penzijního systému, které jsou založeny na shromážděných informacích. Zaměřuje se hlavně na způsob hodnocení rozhodného období, typy započítávaných příjmů a způsob, jakým jsou zjišťovány penzijními institucemi, a přístup k dobám, které spadají do rozhodného období, včetně případů, kdy nebylo dosaženo dolní zákonné hranice příjmu. Poskytuje také informace o vzorcích výpočtu dávek, používaných v zahraničních od výdělku odvozených penzijních systémech, valorizaci připsaných příjmů, příspěvkových stropech a prazích započitatelných výdělků.
 
Anotace v angličtině:  The objective of the paper is to present the possibility of the assessment reference earnings (calculation basis) which are taken into account by the calculation pension. In this paper is present the way of the assessment and treating with reference incomes in selected foreign earnings-related pension schemes. The author subsequently put forward various proposals for the adjustment of the Czech public pension scheme based on the information gathered. The paper focuses principally on the method of assessment of the reference period, types of income credited for this purpose and the way they are ascertained by pension institutions and the handling of periods falling into the reference period including cases in which the lower statutory income limit has not been reached. The paper also provides information on the benefit formulae applied in foreign earnings-related pension schemes, the valorisation of income credited, contribution ceilings and pensionable earnings thresholds.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; srovnání mezinárodní; výpočet dávek; pojištění důchodové; valorizace důchodů; indexace; výdělky započitatelné

Klíčová slova v angličtině: pension scheme; reference period; international comparison; pension benefit formula; pension insurance; valorisation; indexation; pensionable earnings thresholds
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR165/07 - Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu. [Factoring actually attained incomes into pension levels.]. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 5 (2010), s. 11-17 (7 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Základním cíle tohoto článku je přispět k debatě o reformě českého důchodového systému, zejména k případným parametrickým úpravám stávajícího systému. Příspěvek se zaměřil na analýzu rozhodného období, ze kterého je zjišťována výše důchodu, a na jeho možné úpravy a dopad těchto úprav na důchodový systém a jeho celkovou dlouhodobou finanční udržitelnost a na individuální výši důchodu jedince. Pojednání o rozhodném období je rozděleno na dvě části. Tato první deskriptivně analytická část se věnuje mezinárodnímu srovnání způsobu stanovení rozhodného období, ze kterého jsou zjišťovány příjmy pro výpočet výše důchodu.
 
Anotace v angličtině:  The basic goal of this paper is to contribute to the debate on the reform of the Czech pension system, and above all the possible parametric adjustments of the existing system. The paper sought to analyse the reference period from which pension levels are derived, possible adjustments to this period and the impacts of these adjustments on the pension system, its overall financial sustainability and the levels of individual pensions. The analysis of the reference period is divided into two parts. This first descriptive section is devoted to an international comparison of the ways in which the reference period of incomes for calculating pension levels are defined.
Klíčová slova: pojištění důchodové; důchody; výpočet; období rozhodné; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; pensions; calculation; reference period; international comparison
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Možnosti změn při stanovení rozhodného období, z něhož je počítán důchod. [Possibility of changes to the definition of the reference period pensions are calculated from.]. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 6 (2010), s. 11-17 (7 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Analytický rozbor mikroekonomických a makroekonomických dopadů možných změn způsobu stanovení rozhodného období pro výpočet důchodu v ČR. Autor zkoumá úpravu délky rozhodného období a změnu způsobu indexace příjmů spadajících do rozhodného období. Obě tyto změny byly posuzovány jak samostatně, tak v kombinaci za využití výpočtových ekonomických simulačních modelů. Prodloužení rozhodného období na celoživotní příjmy by mělo jak na hypotetického jedince s průměrnými příjmy, tak na výdajovou stránku celého důchodového systému jen nepatrný vliv. Změna způsobu indexace příjmů na indexaci dle vývoje cenové hladiny by vedla k poklesu důchodu modelového jedince. Největší úspory důchodového systému by bylo možno očekávat od současné změny způsobu indexace ze mzdové na cenovou a prodloužení rozhodného období na celoživotní příjmy.
 
Anotace v angličtině:  The paper concentrates on analysing the microeconomic and macroeconomic impacts of possible changes in the way the reference period is defined in the CR. The rules governing the length of the reference period and the change in the way incomes falling within the reference period are indexed were scrutinised. Both these changes were assessed in isolation and in combination, using computational economic simulation models. Prolonging the reference period to cover lifelong incomes would have a very slight impact on both the hypothetical individual with average incomes and expenditure side of the pension system as a whole. Changing the way of income indexation to indexing based on the development of a universal price level would lead to a fall in the pension of model individual. The biggest savings in the pension system could be expected from the synergic effect of the current change in the indexing method from wage-based to price-based and the prolonging of the reference period to cover lifelong incomes.
Klíčová slova: systém důchodový; důchody; výše; modelování; období rozhodné; indexace; úspory

Klíčová slova v angličtině: pension system; pension levels; reference period; indexing method; savings
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; HR165/07 - Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT