Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Model optimálního uspořádaní sociálních a zdravotních služeb na regionální úrovni. [The model of optimum arangement of social and health services on a regional level.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, 2006. - 53 s. - ISBN 80-87007-36-0

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je pokusit se shromáždit všechny informace nezbytné ke zpracování optimálního modelu uspořádání sociálních a zdravotních služeb v zájmu zajištění rovného přístupu k těmto veřejným službám na celém území republiky. První část studie je zaměřena na rozbor vybavenosti jednotlivých krajů a okresů službami sociálními péče a některými souvisejícími zdravotními službami v r. 2005 a na vývoj vybavenosti jednotlivých regionů službami sociální péče od r. 1995. Jsou analyzovány faktory, které ovlivňují vývoj vybavenosti jednotlivých regionů a pomocí statistických metod jsou kvantifikovány některé stěžejní souvislosti mezi rozhodujícími ukazateli. Druhá část studie je zaměřena na charakteristiku přístupů k plánu rozvoje sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jsou zmapovány dosavadní přístupy ke koncipování tohoto dokumentu a charakterizovány některé hlavní problémy, které je možno v dosud zpracovaných plánech identifikovat. Třetí část studie je zaměřena na charakteristiku přístupů ke koncipování optimálního modelu uspořádání sociálních a zdravotních služeb na regionální úrovni.
 
Anotace v angličtině:  This studyĺs objective is to try to collate all the information necessary for drafting an optimum model for a social and health services structure in order to ensure equal access to these public services throughout the CR. The first section is focused on a breakdown of the availability of social care and related health services in the individual regions in 2005 and of developments in the availability of social services in the regions since 1995. The second section is aimed at the characteristics of the approach to plans for social services development pursuant to Act No. 108/2006 Coll., on Social Services. It maps the approach to drafting a concept for this document and describes some of the main problems which can be identified in the plans which have been compiled to date. The third section deals with characteristics of approaches to conceiving optimum models for structuring social and health services at the regional level.
Klíčová slova: služby sociální; systém; služby zdravotní; regiony; rozvoj sociálních služeb; model optimální

Klíčová slova v angličtině: system of social service; system of health services; regional level; development od social sevices; facilities; optimum model
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? [Social inclusion inthe Czech Republic: European and Czech agenda?]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, Markéta Horáková, Lenka Klimplová, Miroslava Rákoczyová, Jiří Winkler - In: Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda / Petr Mareš, Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka, a kol.. - Praha : CESES FSV UK, 2006. - s. 55-77 (23 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej - Horáková, Markéta - Klimplová, Lenka - Rákoczyová, Miroslava - Winkler, Jiří ]

Anotace:  Studie zkoumá strategii sociálního začleňování v ČR na úrovni programu sociálního začleňování a na úrovni jeho realizace, zejména nakolik tato agenda přináší nové přístupy,cíle a opatření, nakolik je novým přínosem k dosavadním veřejným politikám vztahujícím se k problémům sociálního vyloučení. Analyzuje v prvé řadě pojetí problematiky sociálního vyloučení a přístupy klíčových aktérů k agendě sociálního začleňování, včetně přijetí programového dokumentu klíčovými aktéry. Za druhé se věnuje reálným strategiím, tedy přístupům a opatřením uplatněným při naplňování strategie sociálního začleňování na národní, regionální a lokální úrovni. Identifikuje implementační deficity těchto strategiía hodnotí participaci klíčových aktérů při realizaci strategie sociálního začleňování.
Klíčová slova: vyloučení sociální; regiony; začleňování sociální; organizace; organizace neziskové; trh práce; bydlení; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; regional level; local level; social inclusion; organizations; nonprofit organizations; labour market; housing; social services
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Poznámka:  1J028/04-DP2 - Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky [The projection of graduates: Calculation and outcomes]. / Jaromíra Kotíková, Pavlína Šťastnová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 125 s. - ISBN 978-80-7416-350-0

[ Kotíková, Jaromíra - Šťastnová, Pavlína ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je součástí připravovaného systému predikcí potřeb trhu práce a jeho monitoringu, který propojuje národní a regionální úroveň a jehož výsledky reflektují i specifika regionálního vývoje.
Výchozím momentem tvorby projekce absolventů škol je vývoj vzdělávacího systému v předchozích letech a demografický vývoj. Projekce vychází z vývoj počtu nově přijímaných žáků/studentů a absolventů základních škol, středních škol, vyšších odborných a vysokých škol, přičemž jejich počet je závislí jak na demografickém vývoji, tak struktuře sítě škol a struktuře absolventů nižších vzdělávacích stupňů.
Výstupy projekce absolventů škol odcházejících na trh práce jsou zpracovány na národní i regionální úrovni podle stupně vzdělání, přičemž na národní úrovni se navíc zpracovává projekce počtu absolventů vysokých škol odcházejících na trh práce.
 
Anotace v angličtině:  The projection of the number of graduates leaving for the labor market is part of the upcoming system of predicting labor market needs and its monitoring, which links the national and regional level and the results reflect the specifics of regional development.
The starting point for creating graduates' projections is the development of the educational system in previous years and demographic development. The projection is based on the development of the number of newly admitted pupils / students and graduates of Primary Schools, Upper Secondary Schools, Tertiary Vocational Schools and Higher Education Institution, the number of which depends on both demographic development, the structure of the school network and the structure of lower education graduates.
The outcomes of the projections of graduates leaving for the labor market are processed at national and regional level according to the level of education, while at the national level in addition a projection of the number of university graduates leaving for the labor market is prepared.
Klíčová slova: projekce; absolventi škol; úroveň vzdělání; trh práce; predikce; potřeby trhu práce; národní úroveň; regionální úroveň

Klíčová slova v angličtině: projection; graduates; education level; labour market; prediction; labour market needs; national level; regional level
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692316 Predikce trhu práce
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Využívání a fungování institutu svěřenectví do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi [Entrusting a Child to the Care of Another Person: How it is Used and how it Works in Practice]. / Leona HOZOVÁ, Renata KYZLINKOVÁ - In: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2021. - s. 1-6 (6 stran).

[ HOZOVÁ, Leona - KYZLINKOVÁ, Renata ]

Akce: Hradecké dny sociální práce 2021: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci : EUR, online, 23.09.21

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V České republice existují vedle sebe dva téměř totožné instituty náhradní rodinné péče vykonávané osobami příbuznými nebo dítěti blízkými ľ tzv. příbuzenská pěstounská péče a svěření do péče jiné osoby. Zásadní odlišnost obou institutů spočívá v míře finančního zaopatření a dostupnosti odborné garantované podpory. Příspěvek na základě poznatků z praxe a analýzy regionálních dat OSPOD pro MPSV poukazuje na to, jak dvojkolejnost legislativy spolu s absencí standardizovaných rozhodovacích postupů na úrovni OSPOD a soudů vytváří prostor pro nerovné zajištění potřeb dětí v NRP. Příspěvek si klade za cíl popsat zásadní slabiny jak současného legislativního vymezení, tak následné aplikační praxe a iniciovat diskusi na toto téma.
 
Anotace v angličtině:  In the Czech Republic, there are two almost identical institutes of foster family care performed by relatives or by persons close to the child: kinship foster care and entrusting to the care of another person. The main difference between the two institutes lies in financial subsidy avaibility and the access to professional guaranteed support. Based on the findings from practice and the analysis of regional OSPOD data from MoLSA, the paper shows how the double-track nature of the legislation together with the absence of standardised decision-making procedures both at the level of OSPOD and courts creates room for unequal treatment when covering the needs of children in foster family care. In addition, the paper aims to describe the fundamental weaknesses of both the current legislative framework and application practice and to initiate a discussion on this topic.
Klíčová slova: rodina; rodina pěstounská; péče o děti; péče pěstounská; péče o osobu blízkou; péče o děti institucionální; opatrovnické řízení; regiony; soud; OSPOD

Klíčová slova v angličtině: family; foster families; foster care; care for children; INSTITUTIONAL CARE for children; guardianship process; regional level; judicial proceedings; child-care services
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70616 Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT