Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rodina, zaměstnání a sociální politika. [Family, employment and social policy.]. / Tomáš Sirovátka, at al. - Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2006. - 279 s. - ISBN 80-7326-104-9

[ Sirovátka, Tomáš - at al. ]

Anotace:  Studie se věnuje vztahu mezi rodinou, zejména jejím reprodukčním chováním a zaměstnáním. Tento vztah je analyzován v kontextu soudobých společenských vývojových trendů (posun ke znalostní společnosti, rovnost pohlaví, narůstající individualizace životních voleb, další ekonomické a sociální změny). Posouzení role veřejných politik při slaďování osobního a pracovního života.
 
Anotace v angličtině:  This study is on the relationship between the family, particularly its reproductive behaviour, and employment. This relationship is analyses in the context of current social development trends (move to a knowledge society, gender equality, increasing individualisation of life choices, other economic and social changes). It evaluates the role of social policy in harmonising personal and work lives.
Klíčová slova: rodina; cyklus rodinný (životní); sladění rodinného a prac. života; společnost znalostní; chování demografické; rovnost; gender; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: family; life cycle; reproductive behaviour; reconciliation of work and family life; knowledge base society; gender equity; public policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Děti a plodnost. [Children and Fertility.]. / Anna Šťastná - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 64-79 (16 s.) .

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Od 90. let 20. století pozorujeme v České republice významné změny reprodukčního chování, které se mimo jiné projevily výrazným poklesem počtu narozených dětí. Objevuje se tendence odkládat sňatky a rození dětí na pozdější dobu a také tendence zakládat ve větší míře rodinu neformálně, bez uzavření manželství. Přes uvedené změny se v české populaci názory na ideální počet dětí v rodině příliš nemění a ideál dvoudětného modelu rodiny je opakovaně potvrzován výzkumy. Text se věnuje rodičovským plánům a vybraným faktorům souvisejícím s rozhodováním se o časování narození dětí a jejich počtu včetně posouzení okolností, které jsou ženami zvažovány při rozhodování o dalším mateřství. Popsány jsou deklarované dopady a vliv, které by na dotázané mělo narození (dalšího) dítěte. V závěru je pozornost věnována péči o děti v domácnosti a používaným metodám antikoncepce.
 
Anotace v angličtině:  The social, political and economic transformations in the final decade of the 20th century have resulted in rapid changes in demographic trends, whose consequences on nuptiality and fertility are significant. In the Czech Republic family formation has been postponed and fertility rates have declined sharply. Views on the ideal number of children in a family have, conversely, remained consistent in the population over time, and the ideal of the two-child model has been repeatedly identified in sociological studies over the long term. The study analyze selected factors connected with the decision about timing and expected number of children, including an evaluation of the factors that women take into consideration when deciding to have more children. We deal as well with a division of child care in the household and forms of contraception used.
Klíčová slova: chování reprodukční; porodnost; rodičovství; deti; antikoncepce; reprodukce asistovaná

Klíčová slova v angličtině: reproductive behaviour; fertility; parenthood; childcare; intended number of children; contraception; assisted reproduction
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Czech Republic: A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism. [Česká republika: Rychlátransformace porodnosti a rodinného chování po kolapsu socialismu.]. / Tomáš Sobotka, Anna Šťastná, Kryštof Zeman, Dana Hamplová, Vladimíra Kantorová - In: Demographic Research. - ISSN 1435-9871 - Roč. 19, č. 14 (2008), s. 403-454 (52 s.).

[ Sobotka, Tomáš - Šťastná, Anna - Zeman, Kryštof - Hamplová, Dana - Kantorová, Vladimíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Po pádu socialistického režimu v r. 1989 došlo v ČR k hluboké transformaci modelů rodiny a porodnosti. Založení rodiny se odkládá, míra porodnosti poklesla na velmi nízkou úroveň. Nesezdané soužití se stalo poměrně rozšířeným a sňatky se odkládají na pozdější dobu, nebo se s nimi vůbec nepočítá. Tyto rychlé posuny v rodinném chování byly primárně ovlivněny obdobím změn a vyústily v ostrou diskontinuitu v kohortě modelů vytváření rodiny a porodnosti. Rychlost pozorovaných změn lze vysvětlit jako důsledek současného působení několika faktorů, zejména nárůstu vyššího vzdělání, výskytu nových příležitostí, které konkurují rodinnému životu, rostoucí konkurence v zaměstnání, rostoucí ekonomická nejistota mladých lidí, měnící se partnerské chování.
 
Anotace v angličtině:  Following the swift demise of the state-socialist regime in 1989, a profound transformation of family and fertility patterns has taken place in the Czech Republic. Family formation has been postponed and period fertility rates have fallen to very low levels. Unmarried cohabitation has become relatively widespread and marriages have been progressively delayed or even foregone. These rapid shifts in family-related behaviour were primarily driven by a period change and resulted in a sharp discontinuity in cohort patterns of union formation and childbearing. The rapidity of observed changes can be explained as the outcome of a simultaneous occurrence of several factors, especially the expansion of higher education, the emergence of new opportunities competing with family life, increasing job competition, rising economic uncertainty in young adulthood, and changing partnership behaviour.
Klíčová slova: ČR; Evropa; chování rodinné; chování reprodukční; porodnost; rodičovství; manželství; soužití nesezdané; partnerství; rozvody; plánování rodiny

Klíčová slova v angličtině: CR; Europe; family behaviour; reproductive behaviour; fertility; childbearing; MARRIAGE; marriage age; cohabitation; DIVORCES; family planning
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  Do 1465
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Second Births in the Czech Republic. [Narození druhého dítěte v České republice.]. / Anna Šťastná - In: Romanian Journal of Population Studies. - ISSN 1843-5998 - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 109-130 (22 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  V období od roku 1990 jsme svědky zásadní změny ve výskytu a časování přechodů do rodinného života mezi mladými dospělými v České republice. Tato studie zkoumá faktory, ovlivňující rozhodnutí mít druhé dítě v české společnosti v průběhu dvou odlišných politických období, charakterizovaných různým demografickým chováním. Studie je postavena na pozadí společnosti, v níž nejcharakterističtější trendem v oblasti reprodukčních vzorců během socialistické éry byla silná orientace na rodinu se dvěma dětmi a kde tento ideálem rodiny stále přetrvává.
 
Anotace v angličtině:  The period since 1990 has witnessed far-reaching changes in the occurrence and timing of family life transitions among young adults in the Czech Republic. This study investigates the determinants of having a second child in Czech society during two distinctive political periods characterised by differing demographic behviour. The study is set against the background of society in which the most characteristic trend in reproductive patterns during the socialist era was a strong orientation towards the two-child family and where the ideal of a two-child family still persists.
Klíčová slova: ČR; porodnost; transformace rodiny; chování demografické; chování reprodukční; rodičovství; plánování rodiny; rodinný model se dvěma dětmi; druhé dítě

Klíčová slova v angličtině: CR; fertility; family transformation; demographic behaviour; reproductive behaviour; family planning; two-child family model; second child
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Work-life Balance: Societal and Private Influences [Harmonizace práce a osobního života: Společenské a soukromé vlivy.]. / Věra Kuchařová - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 45, č. 6 (2009), s. 1283-1310. lit., obr., tab.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Záměrem článku je přispět k diskusi o možnostech podpory harmonizace práce a osobního života. Má dva základní cíle. Prvním je posoudit závislost souladu pracovního a rodinného života na ekonomických podmínkách a charakteru daného sociálního/rodinného režimu. Druhým je zhodnotit, do jaké míry je tento soulad ovlivněn faktory soukromého života a do jaké míry vnějšími, tedy strukturálními a institucionálními faktory. Analýza je založena na srovnání situace v ČR s vybranými zeměmi. Úspěch při dosažení souladu práce-život je zkoumán jak ze subjektivního pohledu, tak i ve vztahu ke 3 základním sociálním cílům (usnadnit zaměstnávání žen, reprodukční plány lidí, rovnosti žen a mužů).
 
Anotace v angličtině:  This article is intended to contribute to the discussion about the possibilities for supporting work-life balance. It has two basic objectives. The first is to assess the dependence of work-life balance on economic conditions and the character of the given welfare/family regime. The second is to evaluate how much work-life balance is influenced by private-life determinants and how much by external, that is, structural and institutional, factors. The analysis is based on a comparison of the situation in the Czech Republic with selected countries. Success at achieving a work-life balance is examined both from a subjective perspective and in relation to the three basic social goals it is intended to facilitate: womenĺs employment, peopleĺs reproductive plans, and gender equality.
Klíčová slova: ČR; EU; sladění pracovního a rodinného života; ženy; práce-ženy; gender; rovnost; režim rodinný; chování reprodukční

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; EU; reconciliation of work and family life; women; employment of women; gender; equity; family regime; reproductive behaviour; gender equality
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  Dostupné: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/9912ab97fe6a3f4ba6342f1b98521b4a04d5e8a2_KucharovaSC2009-6.pdf
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Změny nastavení rodičovského příspěvku v Česku a jejich možný dopad na reprodukční chování [Changes in the Parental Benefit Scheme in the Czech Republic and Their Potential Impact on Reproductive Behaviour]. / Anna Šťastná - In: Sociologický časopis /Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 55, č. 1 (2019), s. 31-60 (30 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Programy péče o děti jsou jedním z klíčových opatření, která ovlivňují schopnost žen a mužů sladit pracovní a rodinný život. Jak délka trvání rodičovské dovolené, tak i výše dávky mají potenciál formovat načasování následného porodu. Významné změny byly zavedeny do českého systému rodičovských dávek za posledních 10 let, a to jak z hlediska flexibility systému, tak z hlediska měsíční výše dávky, což poskytlo jedinečnou příležitost ke studiu vazeb mezi institucionálními podmínkami rodičovství a chováním skutečně zúčastněných stran. Na základě údajů o porodech z ČSÚ a analytického přístupu paritní kohorty zkoumáme změny v rozestupech druhého a třetího porodu u žen, které měly své první nebo druhé dítě v letech 1986 až 2013 - a míru třetích porodů v průběhu druhého a třetího roku po porodu, spolu s poklesem míry druhého a třetího porodu v průběhu čtvrtého roku a později u matek vystavených změnám v systému rodičovských dávek. Tyto změny v reprodukčním chování se zřetelně shodovaly s pobídkami, které byly od roku
2008 poskytovány formou zvýšené flexibility systému rodičovské dovolené, a autorka tvrdí, že možnost zvýšení měsíční výše rodičovského příspěvku spolu s flexibilitou jeho využívání přispěla k těsnějšímu načasování porodů, zejména mezi vzdělanějšími ženami.
 
Anotace v angličtině:  Childcare leave schemes are one of the key measures that affect the ability of women and men to balance their work and family lives. Both the length of the parental leave period and the amount of the benefit have the potential to shape the timing of a subsequent birth. Important changes have been introduced into the Czech parental benefit scheme over the last 10 years in terms of both the schemeĺs flexibility and the monthly amount of the benefit, which has provided a unique opportunity for studying the links between the institutional conditions of parenthood and the behaviour of real stakeholders. Using data on births from the Czech Statistical Office and the parity-cohort analytical approach, we investigate changes in the spacing of second and third births among women who had their first or second child between 1986 and 2013. The results revealed an increase in the second- and third-birth rate during the second and third year following a delivery, together with a decrease in the second- and third-birth rate
during the fourth year and later among mothers exposed to changes in the parental benefit scheme. These changes in reproductive behaviour noticeably coincided with the incentives that have been provided since 2008 by the increased flexibility of the parental leave scheme and the author argues that the option to increase the monthly amount of the parental benefit together with the flexibility of its use has contributed to the closer spacing of births, most notably among more educated women.
Klíčová slova: ČR; politika rodinná; příspěvek rodičovský; chování reprodukční; intervaly mezi porody; vzdělání

Klíčová slova v angličtině: CR; family policy; parental benefit; reproductive behaviour; birth intervals; education
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  Kód UT WoS: 000461759100002
DOI: https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.1.447
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT