Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Konceptualizace výzkumu. [Conceptualisation of research.]. / Ivana Šimíková - In: Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace. / Ivana Šimíková, Imrich Vašečka, a kol.. - Brno : Barrister & Principal, 2005. - ISBN 80-7364-009-0. - s. 11-23 (13 s.).

[ Šimíková, Ivana ]

Anotace:  Cíl výzkumu: popis situace sociálně vyloučených domácností příslušníků romské komunity v Brně, analýza mechanizmů procesu jejich sociálního vylučování v předem definovaných dimenzích sociálního vyloučení. Koncept a dimenze sociálního vyloučení.. Etnicita jako faktor sociálního vyloučení. Začarovaný kruh sociálního vyloučení. Charakteristika zkoumané romské komunity. Metodologie výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  Research objective: a description of the situation of socially excluded households of members of the Roma community in Brno, analysis of the mechanisms of processes of their social exclusion in pre-defined dimensions of social exclusion. Vicious circle of social exclusion. The characteristics of the researched Roma community. Research methodology.
Klíčová slova: Romové; vyloučení sociální; integrace sociální; výzkum; metody

Klíčová slova v angličtině: Gypsies; social exclusion; social integration; research methods
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM142300001 Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Výběrová šetření jako zdroj dat ke sledování životních drah. / Anna Šťastná - 2008. - ()

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Studium reprodukčního a rodinného chování je do značné míry determinováno tím, jak přesné a obsahově bohaté informace o chování jednotlivců jsou k dispozici. Vedle sledování přirozené měny jsou jedním z důležitých zdrojů informací výběrová šetření, která si často kladou za cíl studium biografie jedinců a postihnutí vztahů mezi klíčovými životními událostmi. Přehled a charakteristika typů výzkumu.
Klíčová slova: dráhy životní; chování rodinné; chování demografické; výzkum; metody

Klíčová slova v angličtině: life cycle; demographic behaviour; family behaviour; research methods
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Do 1466; published 29.6.2008
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce [Alternative Approaches to Analyse Data in Small Samples in the Social Work Practice]. / Miroslav Suchanec - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 11, č. 2 (2011), s. 120-124 (5 s.).

[ Suchanec, Miroslav ]

Anotace:  Článek prezentuje a na modelových příkladech ilustruje některé pro českou praxi sociální práce atypické metody výzkumu. První je statistická metoda pro výzkumný vzorek o velikosti 1 (N=1) založená na binomické distribuci, která je využitelná pro různé případové studie. Druhá je nestatistická metoda, tzv. Booleho přístup.
 
Anotace v angličtině:  The article presents some selected research methods that are not so often used in the Czech social work practice. The first method is statistical in nature and it is based on binomial distrubution. As it is suitable for samples of N=1 size, it can be used for case studies. The second method is the Boolean analysis (non-statistical method).
Klíčová slova: práce sociální; výzkum; metody

Klíčová slova v angličtině: social work; research methods; binomila distrubution; probability; complex causality; Boolean analysis
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT