Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče. [Conditions of nursing care delivery in residential facilities including the suggestion for interconnection of health and social care systems.]. / Ladislav Průša, Blanka Misconiová, Iva Merhautová - Praha: VÚPSV, 2003. - 29 s.

[ Průša, Ladislav - Misconiová, Blanka - Merhautová, Iva ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené studie bylo provést kvantifikaci rozsahu ošetřovatelské péče poskytované v rezidenčních zaří-zeních a na tomto základě hledat optimální formy propojení systému zdravotní a sociální péče. Ve spolupráci s VZP byla v r. 2001 zpracována jednotná metodika a následně bylo ve spolupráci s Asociací ústavů sociální péče vybráno celkem 5 domovů důchodců a ústavů sociální péče, v nichž bylo realizováno šetření. Z vyhodnocení údajů poskytnutých VZP vyplývá, že celkové náklady na poskytování ošetřovatelské péče v ústavech sociální péče činí cca 448,7 mil. Kč. Ambicí členů řešitelského kolektivu není hodnotit, zda se jedná o vysokou či nízkou částku, skutečný objem nákladů ošetřovatelské péče poskytované v ústavech sociální péče vyplyne v okamžiku, kdy VZP i ostatní zdravotní pojišťovny přistoupí k naplňování svých zákonem stanovených povinností a budou tuto péči ze svých zdrojů financovat.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study was to carry out quantification of a coverage of nursing care provided in residential facili-ties and on this basis to search for optimum forms of interconnection of health and social care systems. The inte-grated methodology was elaborated in cooperation with the VZP (General Health Insurance Office) in 2001 and consequently 5 homes for the elderly and social care institutes were selected in cooperation with the Association of social care institutes in which the survey was realized. On the basis of evaluation of data provided by the VZP it was found that total expenditure for nursing care delivery in social care institutes sum up 448,7 mil. Kc. Our research team has not ambitions to assess this amount. The factual expenditure for institutional nursing care will emerge in the moment when the VZP and other insurance health institutes will accept their statutory duties and will finance this care from their funds.
Klíčová slova: služby sociální; péče ošetřovatelská; zařízení rezidenční; péče zdravotní; financování; péče ústavní

Klíčová slova v angličtině: social services; nursing care; residential facilities; health care; financing; institutional care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Otázky financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních sociální péče. [Questions concerning the funding of nursing and rehabilitation work in residential social care facilities.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková - In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. : XIV. ročník mezinárodní odborné konference. - Praha : Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1513-7. - 15 s..

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Akce: Praha, 3.-4.4.2009, EUR Externí odkaz
Anotace:  Dnem 1.1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který má i značné důsledky pro financování rezidenčních zařízení sociálních služeb. Mezi povinnosti poskytovatelů rezidenčních služeb nově patří i povinnost zajistit zdravotní péči osobám, jimž jsou tyto služby poskytovány. Jde zejména o soustavnou ošetřovatelskou a rehabilitační péči, poskytovanou uvnitř zařízení. Na základě dotazníkového šetření VÚPSV (červen-srpen 2008) bylo provedeno zmapování nejzávažnějších problémů ve financování této péče rezidenčních zařízení rezidenčních zařízeních.
 
Anotace v angličtině:  Act No. 108/2006, on social services, which has far-reaching consequences for the funding of residential social services facilities, entered into force on 1 January 2007. Now the providers of residential services are also obliged to provide medical care to the persons residential services are provided to. That is mainly a question of systematic nursing and rehabilitation care provide within the facility. The most serious problems in the funding of this care in residential facilities were mapped on the basis of a questionnaire survey conducted by RILSA (June-August 2008).
Klíčová slova: pomoc sociální; péče zdravotní; péče ústavní; rehabilitace léčebná; financování; příspěvek na péči; pojištění zdravotní

Klíčová slova v angličtině: social care; health care; institutional care; residential facilities; medical rehabilitation; financing; care allowance; health insurance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sborník - sig: 5331
příspěvek - sig: Do 1501
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zmapování nejzávažnějších problémů ve financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v ústavech sociálních služeb. [Mapping the most serious problems in funding of health care and rehabilitation care in long-term social care establishments.]. / Anna Červenková, Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 58 s. - ISBN 978-80-7416-032-5

[ Červenková, Anna - Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Současná úprava úhrady zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb je předmětem četných stížností jejich provozovatelů i zřizovatelů. Proto VÚPSV v r. 2008 realizoval dotazníkové šetření za účelem zmapování stávajících problémů financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Nejzávažnějším zjištěním bylo, že zdravotní pojišťovny odmítají některé zdravotní výkony uhradit, jiné hradí pouze částečně. Pobytová zařízení sociálních služeb jsou však povinna poskytovat ošetřovatelskou a rehabilitační péči v plném rozsahu. Dalším závažným problémem je nedostatečná pozornost věnovaná rehabilitaci - ze strany zdravotních pojišťoven i samotných klientů.. Monografie doporučuje nápravu současného stavu především v přijetí jednotné závazné metodiky pro úhradu péče jednotlivými zdravotními pojišťovnami, dále lze uvažovat i o vlastních finančních zdrojích poskytovatelů služeb. Pro větší využívání rehabilitace by pomohlo přijetí zákona o rehabilitaci.
 
Anotace v angličtině:  Current arrangement for cover of health care in long-term social care establishments is the subject of numerous complaints. That is why the RILSA performed a questionnaire-based survey in 2008 in order to map current problems in funding of health care and rehabilitation care in long-term social care establishments. The most important finding was that the health insurance companies refuse to cover some of the care or they cover some of the care only partially. Long-term social service establishments are however required to provide full range of care services. Next important problem is lack of attention given to rehabilitation. The treatise by RILSA recommends righting of the current situation by adopting a common binding methodology for coverage of care by all health insurance companies. It also suggests considering financial sources of providers. For better use of rehabilitation services, it would be helpful to adopt legal norm on rehabilitation.
Klíčová slova: pobytová zařízení sociálních služeb; péče zdravotní; péče ošetřovatelská; rehabilitace; pojišťovny zdravotní; příspěvek na péči

Klíčová slova v angličtině: social care establishments; residential facilities; residential social services; providers of social services; health care; nursery care; rehabilitation; health insurance companies; care allowance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odpovědnost za škodu vzniklou klientovi v pobytových zařízeních sociálních služeb. [Liability for damages incurred by clients in social services residential facilities.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 2-7 (6 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  Článek se zabývá problematikou odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi při poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních. Vychází z právní teorie odpovědnosti za škodu a dále blíže rozebírá jednotlivé typy právní odpovědnosti, které mohou při poskytování sociálních služeb nastat. Zdrojem informací o úrovni znalostí poskytovatelů rezidenčních sociálních služeb bylo dotazníkové šetření.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with the issue of liability for damages incurred by beneficiaries of social services in residential facilities. It is based on the legal theory of liability for damages and scrutinises the different types of legal liability that may arise during the provision of social services. The source of information on the standard of residential social services providers knowledge about liability for damages was a questionnaire-based survey.
Klíčová slova: služby sociální; odpovědnost za škodu; poskytování sociálních služeb; zařízení rezidenční

Klíčová slova v angličtině: liability for damages; social services; social service providers; provision of social services; residential facilities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jaký je skutečný rozsah ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb? [What is the real extent of nursing care in residential social services institutions?]. / Jana Langhamrová, Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 10-16 (7 s.).

[ Langhamrová, Jana - Průša, Ladislav ]

Anotace:  Financování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb patří dlouhodobě k jedněm z nejvýznamnějších problémů při poskytování sociálních služeb. Zdravotní pojišťovny - především Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - v rozporu s platným právním stavem nehradí poskytovatelům sociálních služeb náklady lékařem indikované a ošetřujícím personálem provedené a vykázané péče, vytváří tlak na ošetřující lékaře, aby tuto formu péče klientům pobytových služeb neindikovali, a v rámci své revizní činnosti se snaží minimalizovat rozsah skutečně poskytnuté péče, kterou by měly zaplatit. Cílem tohoto příspěvku je proto analyzovat výsledky terénního šetření o rozsahu poskytované ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, které bylo realizováno v závěru roku 2014, porovnat získané výsledky se skutečnými výdaji zdravotních pojišťoven za tuto formu péče a na tomto základě navrhnout takové řešení, které by přispělo k odstranění nedostatků současného stavu.
 
Anotace v angličtině:  The financing of nursing care in residential social services institutions has long been one of the most pressing problems in terms of the provision of social services. Health insurance institutions, in contradiction with applicable legislation, do not pay social service providers the costs of doctors' services and the care of nursing staff, exert pressure on doctors not to record this form of residential care and, through their inspection role, attempt to minimise the extent of the care actually provided and which they are obliged to fund. The paper analyses the results of a field survey on the extent of nursing care in residential social care facilities which was conducted at the end of 2014, provides a comparison of the results obtained with the actual funding provided by health insurance institutions for this type of care, and subsequently propose a solution that will remedy the deficiencies of the current system.
Klíčová slova: služby sociální; financování; zařízení pobytová; péče ošetřovatelská

Klíčová slova v angličtině: social services; financing; residential facilities; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020176 Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Návrh úprav systému financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb - certifikovaná metodika [Proposed modifications of the system of financing nursing and rehabilitation care in residential facilities of social ]. / Ladislav Průša, Jana Langhamrová, Martin Holub, Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 15 s.

[ Průša, Ladislav - Langhamrová, Jana - Holub, Martin - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené certifikované metodiky je na základě rozboru výsledků terénního kvantitativního výzkumného
šetření o rozsahu nákladů na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních
služeb a porovnání získaných výsledků se skutečnými výdaji zdravotních pojišťoven za tuto formu péče navrhnout
takový způsob jejich financování, který by přispěl k odstranění nedostatků současného stavu a ke zvýšení
efektivnosti jejich poskytování a financování.
Klíčová slova: péče ošetřovatelská; rehabilitace; služby sociální; financování; zařízení pobytová; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: nursing care; rehabilitation; social services; system of financing; residential facilities; certified methodology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020176 Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Děti, rodina a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu. Zpráva z výzkumu [Children, family and domestic violence: research of Acorus clientele. Report from research]. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 16, č. 6 (2016),

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Poznatky z výzkumu, který probíhal v rámci projektu Tři pilíře bezpečí, jehož nositelem byla pražská organizace pomáhající osobám ohroženým domácím násilím Acorus, z. ú. Cílem výzkumu bylo systematicky zmapovat klientelu pobytových služeb Acorusu a pomocí kvalitativních metod poskytnout podklady pro komplexní posouzení vlivu domácího násilí na psychosociální vývoj dětí a zprostředkovat vhled do jejich prožívání a potřeb.
Klíčová slova: násilí v rodině; násilí na dětech; sluzby pobytové; výzkum

Klíčová slova v angličtině: violence against children; family violence; residential social services; residential facilities; RESEARCH
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 512 Tři pilíře bezpečí
Poznámka:  online publicistika - rubrika Inspirace pro praxi
http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=3&clanek=916
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Co ukázala analýza systému financování sociálních služeb? [What did the analysis of the system of financing social services show?]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 15, č. 3 (2019), s. 4-5.

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Nedávno zpracoval VÚPSV, v.v.i. analýzu systému financování sociálních služeb v letech 2013ľ2018, v jejímž rámci bylo identifikováno množství závažných skutečností, které vyžadují hluboké zamyšlení v souvislosti s přípravou dlouho očekávané novely zákona o sociálních službách. Vybrané poznatky z této analýzy, kde hlavní pozornost byla věnována pobytovým zařízením sociálních služeb.
Klíčová slova: služby sociální; financování; zařízení sociálních služeb; zařízení pobytová; systém

Klíčová slova v angličtině: social services; social care facilities; residential facilities; system; financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT