Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Regionální politika zaměstnanosti při strukturálních změnách. [Regional employment policy during structural changes.]. / Jaroslav Hála, Vladimír Rudolf - Praha: VÚPSV, 2000. - 59 s.

[ Hála, Jaroslav - Rudolf, Vladimír ]

Externí odkaz
Anotace:  K řešení projektu byl jako pilotní vybrán okres Frýdek - Místek, kde do-chází k postupné restrukturalizaci dominantního zaměstnavatele v okrese, jímž jsou Třinecké železárny. Nepříznivá situace v zaměstnanosti je zvý-razněna rovněž tím, že okres patří mezi regiony s nižší než průměrnou mí-rou vzdělanosti , což mu nedává dobré předpoklady při rozhodování po-tenciálních investorů o alokaci budoucích investic. Proto je v projektu kladen důraz především na zvýšení vzdělanosti obyvatel v okrese. Řešení je navrhováno tak, že v regionu má být experimentálně umožněno pro-vádět rekvalifikace ještě před ukončením zaměstnání zaměstnanců s nimiž zaměstnavatel předpokládá ukončit pracovní poměr. Kromě toho bude ověřena i možnost provádět t. zv. necílené rekvalifikace, tedy re-kvalifikace bez znalosti budoucího zaměstnavatele a budoucí konkrétní potřebné profese, jejichž cílem bude zvýšit úroveň universálního vzdě-lání obyvatel okresu a tím "přivolat" investory. Projekt je doplněn o řadu nových opatření aktiv
ní politiky zaměstnanosti, která rovněž mají být v okrese ověřena v roce 2001 a v případě jejich efektivity budou později za-vedena plošně.
 
Anotace v angličtině:  The district Frýdek-Místek was selected as a pilot one for a solution to the pro-ject.. There is going on a gradual restructuring of a dominant employer in this district (Třinecké železárny - Třinec Ironworks). This diststrict belongs to regi-ons with lower than average level of education and it also resulted in a disa-dvantegous situation. These facts cause complications in decisio-making of potential investors on allocation of future investment. For this reason the project emphasizes especially the better level of education in this district. There it should be possible to carry on (as an experiment) a retraining before a termi-nation of employees´ employment in the region. In adition to that there will be examined also possibilities to carry on so called "no goal-directed" retraining (it means a retraining without knowledge of a future employer and a future job). Such retraining will be focused on increasing of general level of education in the district and this way to "attract" investors. The proje
ct is completed with a num-ber of new provisions of an active employment policy. In the case that the provi-sions are effective, they will be established all over.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; regiony; restrukturalizace; vzdělávání-výcvik

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment policy; regions; restructuring; education and training
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Globalizace, flexicurity a finanční krize. / Helena Lisá - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 29-30.

[ Lisá, Helena ]

Anotace:  Jak se dánská politika flexicurity přizpůsobuje okolnostem v době finanční krize. Projekt EITS (From Industry To Service - Z průmyslu do služeb)
Klíčová slova: EU; Dánsko; flexicurity; globalizace; krize ekonomická; restrukturalizace; projekty; pracovníci uvolňovaní

Klíčová slova v angličtině: EU; Denmark; flexicurity; globalization; economic crisis; restructuring; projects; dismissed workers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Převz. z: World of Work č. 69/2009.
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT