Publikační činnost: 2005
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Služby zaměstnanosti pro klienty-starobní důchodce v zemích EU a vybrané problémy v kontextu ČR. [Employment services for clients-retired persons in the EU countries and selected problems in context of the Czech Republic.]. / Mirjam Suchomelová, Lucie Vidovićová - Praha: VÚPSV, 2005. - 18 s.

[ Suchomelová, Mirjam - Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva se skládá ze tří částí. První část tvoří diskuse nad obecnými problémy přístupu k problematice podpory zaměstnávání důchodců ze strany státních služeb pro podporu zaměstnanosti. Tato část vychází z celkového přehledu opatření a politik, které se podařilo shromáždit. Druhou část tvoří popis politik zaměstnanosti zaměřujících se na důchodce ve vybraných zemích EU. Třetí částí je tabulková příloha obsahující přehled odpovědí námi oslovených expertů výzkumných institucí k dané problematice, doplněný o informace z druhé části této zprávy, z publikace MISSOC Social protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland 2004 a ze zprávy Výboru sociální ochrany EU Promoting Longer Working Lives Through Better Social Protection Systems.
 
Anotace v angličtině:  The report consists of three sections. The first section discusses general issues of approach to the promotion of pensioners' employment from the point of view of state services for employment promotion. The section is based on the overview of measures and policies collected. The second section describes the employment policies with regard to pensioners in selected EU countries. The third section consists of tables providing overviews of responses of experts of research facilities regarding the above issues, supplemented by information from the second part of this report, from MISSOC Social protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland 2004 and from the report of the EU Social Protection Committee, Promoting Longer Working Lives Through Better Social Protection Systems.
Klíčová slova: EU; služby zaměstnanosti; důchodci; zaměstnanost; důchodci pracující; vyplata; souběh

Klíčová slova v angličtině: EU; employment services; retired persons; employment of retired persons; retired workers; parallel payments
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Vybavenost regionů vybranými typy sociálních služeb v ČR v r. 2005. [The availability of selected types of social services in CR regions in 2005.]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 2, č. 4 (2006), příl. S. 1-4 (4 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Hlediska pro hodnocení rozsahu poskytovaných sociálních a zdravotních služeb. Stěžejní závěry vyplývající z podrobného rozboru oficiálních dat MPSV a ÚZIS o rozsahu poskytovaných sociálních a navazujících zdravotních služeb za r. 2005. Grafy znázorňující vybavenost krajů/okresů sociálními službami pro staré občany/místy v domovech důchodcův v relaci na 1000 osob starších 65 /80 let v r. 2005 a vybavenost místy v léčebnách pro dlouhodobě nemocné v relaci na 1000 osob celkem v r. 2005.
 
Anotace v angličtině:  The viewpoint for assessing the scope of social and health services provided. Fundamental conclusions stemming from detailed analysis of MLSA and IHIS (institute of Health Information and Statistics) data on the extent of social and related health services provided in 2005. Graphs showing the availability in regions and districts of social services for old people, places in retirement homes in per 1000 people older than 65/80 in 2005 and the availability of places in medical institutions for the long-term sick in per 1000 of the total population in 2005.
Klíčová slova: služby sociální; regiony; staří; péče ošetřovatelská; péče ústavní; důchodci; péče dlouhodobá

Klíčová slova v angličtině: social services; regions; the elderly; nursing care; institutional care; retired persons; long term care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT