Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. [Elderly and social policy measures in the field of ageing - public opinion view. The empirical study report.]. / Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 67 s.

[ Vidovićová, Lucie - Rabušic, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva zpracovává výstupy z české databáze mezinárodního šetření "Second European Comparative Survey on the Acceptance of Population-related Policies" (Druhý evropský srovnávací výzkum akceptace populačních politik) pro Českou republiku a oblast stárnutí. Sběr analyzovaných dat se uskutečnil koncem roku 2001 rozho-vorem "tváří v tvář" u téměř 1100 respondentů mezi 18 a 75 lety na základě stratifikovaného pravděpodobnost-ního výběru. Zpráva se zabývá především následujícími oblastmi: Postoje ke stárnutí společnosti. Definice stáří. Percepce seniorů ve společnosti. Senioři v primární sociální struktuře. Péče o seniory. Problematika důchodu a práce. Preference v sociální politice stárnutí.
 
Anotace v angličtině:  This study reports about outputs of Czech database of Second European Comparative Survey on the Acceptance of Population-related Policies (PPA II - CR 2001), module Ageing. Data were collected by the end of the year 2001 by face-to-face interviews between nearly 1100 respondents aged from 18 to 75 years on the basis of strati-fied random data sampling design. Data-set is representative for the Czech population. Report is dealing mainly with following topics: Attitudes towards process of ageing of Czech society. Definitions of old age. Perception of the elderly people within the society. The elderly within the primary social structures. Preferences in the field of social care. Pension strategies and work in advanced age. Preferences of the social policy measures for ageing society.
Klíčová slova: senioři; stárnutí; stárnutí populace; společnost; struktura sociální; péče o seniory; důchodci pracující

Klíčová slova v angličtině: seniors; ageing; ageing of population; society; social structure; care for seniors; retired workers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Služby zaměstnanosti pro klienty-starobní důchodce v zemích EU a vybrané problémy v kontextu ČR. [Employment services for clients-retired persons in the EU countries and selected problems in context of the Czech Republic.]. / Mirjam Suchomelová, Lucie Vidovićová - Praha: VÚPSV, 2005. - 18 s.

[ Suchomelová, Mirjam - Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva se skládá ze tří částí. První část tvoří diskuse nad obecnými problémy přístupu k problematice podpory zaměstnávání důchodců ze strany státních služeb pro podporu zaměstnanosti. Tato část vychází z celkového přehledu opatření a politik, které se podařilo shromáždit. Druhou část tvoří popis politik zaměstnanosti zaměřujících se na důchodce ve vybraných zemích EU. Třetí částí je tabulková příloha obsahující přehled odpovědí námi oslovených expertů výzkumných institucí k dané problematice, doplněný o informace z druhé části této zprávy, z publikace MISSOC Social protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland 2004 a ze zprávy Výboru sociální ochrany EU Promoting Longer Working Lives Through Better Social Protection Systems.
 
Anotace v angličtině:  The report consists of three sections. The first section discusses general issues of approach to the promotion of pensioners' employment from the point of view of state services for employment promotion. The section is based on the overview of measures and policies collected. The second section describes the employment policies with regard to pensioners in selected EU countries. The third section consists of tables providing overviews of responses of experts of research facilities regarding the above issues, supplemented by information from the second part of this report, from MISSOC Social protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland 2004 and from the report of the EU Social Protection Committee, Promoting Longer Working Lives Through Better Social Protection Systems.
Klíčová slova: EU; služby zaměstnanosti; důchodci; zaměstnanost; důchodci pracující; vyplata; souběh

Klíčová slova v angličtině: EU; employment services; retired persons; employment of retired persons; retired workers; parallel payments
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Představy o starobním důchodu a jeho časování - vliv legislativy, práce a rodiny [Ideas about old-age pension and its timing - influence of legislation, work and family]. / Lucie Vidovićová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 2-9 (8 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Text se zabývá problematikou starobního důchodu, jeho časování a percepce jako příspěvku k diskusi o aktivním stárnutí a prodlužování pracovní aktivity ve vyšším věku. V úvodu argumentujeme, že přechod mezi ekonomickou aktivitou a starobním důchodem je charakterizován rostoucí variabilitou strategií a aspektů, které tyto strategie ovlivňují co do typu i časování. Na příkladu kohorty ve věku 55ľ65 let ukazujeme, jak představy o starobním důchodu, jako životním období se specifickou náplní, ovlivňují časování odchodu do starobního důchodu. Sledujeme odděleně podskupinu lidí v období před důchodem, tzv. "nedůchodce", a osoby, které již pobírají důchodovou dávku a mají tedy se životem v důchodu již nějakou zkušenost. Přehled faktorů, které ovlivňují časování odchodu do starobního důchodu, se přitom liší pro různé sociálně-demografické skupiny. Sociální a důchodová politika by na základě těchto výsledků měla směřovat ke komplexnímu hodnocení faktorů, které se na plánování časování odchodu do starobního důchodu pod
ílí, a reflektovat jejich variabilní význam pro různé skupiny budoucích důchodců.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the issue of old-age pension and the timing and perception thereof as a contribution to the debate on active ageing and the prolonging of work activity in advanced age. We begin by arguing that the transition between economic activity and old-age pension is characterised by a growing variability of strategies and factors influencing these strategies in terms of both type of pension and timing. Using a cohort aged 55-65 we show how ideas about old-age pension as a time of life with a specific content influence the timing of taking retirement. We identify a separate subgroup of people in the pre-retirement period, referred to as "non-pensioners", and people who are already receiving pension benefits and therefore have some experience of life in retirement. The list of factors influencing the timing of retirement is different for different socio-demographic groups. Based on these results, social and pension policy should undertake a comprehensive assessment of the factors that play a role in
the planning of retirement timing and should reflect their variable significance for different groups of future pensioners.
Klíčová slova: odchod do důchodu; stárnutí aktivní; důchodci pracující; důchodci; důchod starobní; strategie

Klíčová slova v angličtině: retirement; active ageing; retired workers; age limit; old age pension; decision making; ideas
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT