Publikační činnost: 2003
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

The Czech pension reform: Encouraging later exit from the labour force. [Česká penzijní reforma: Podpora pozdějšího odchodu z trhu práce.]. / Štěpánka Pollnerová, Sylva Vyhňáková - Antwerp: ISSA, 2003. - 17 s

[ Pollnerová, Štěpánka - Vyhňáková, Sylva ]

Akce: Antverpy, 5.-7.5. 2003, WRL Externí odkaz
Anotace:  Zpráva prezentovaná na konferenci ISSA ä Social security in a long life societyô se zabývá analýzou důchodového systému v České republice a jeho reformami v průběhu 90. let i návrhem další reformy. Pozornost je věnována dopadu těchto důchodových reforem na motivaci k předčasnému odchodu do důchodu a míru ekonomické aktivity starších osob.
 
Anotace v angličtině:  This report presented at the ISSA conference ôSocial Security in a Long Life Societyö analyses the pension system in the Czech Republic and its reforms during the nineties and proposals for further reforms. Attention is paid to the effects of these pension reforms on motivation to early retirement and on the level of economic activity of older people.
Klíčová slova: ČR; odchod do důchodu; hranice věková; pojištění důchodové; reforma; odchod do důchodu předčasný; systém penzijní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; retirement age; pension reform; early retirement; pension system
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Věková hranice odchodu do starobního důchodu ve světle mezinárodních zkušeností. / Markéta Vylítová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 9 (2000), s. II-III příl..

[ Vylítová, Markéta ]

Anotace:  Ekonomická aktivita osob v předdůchodovém věku. Vývoj schémat a využívání předčasných odchodů do důchodu. Porovnání podílu osob pobírajících předčasné důchody v zemích EU. Poměr důchodu k předchozí mzdě. Předčasný důchod jako alternativa řešení nezaměstnanosti. Nástroje řešení zvyšujícího se tlaku na penzijní systémy v souvislosti se stárnutím pracovní síly.
Klíčová slova: EU; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; hranice věková; důchod starobní; nezaměstnaní; pracovníci starší; stárnutí

Klíčová slova v angličtině: EU; retirement; early retirement; retirement age; old age pension; unemployed; older workers; ageing
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Podpora ekonomické aktivity stárnoucí populace v Rakousku. [Support of economic activity of older population in Austria.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Alena Šteflová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 5-8 (4 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Šteflová, Alena ]

Anotace:  Demografická struktura většiny zemí EU je charakterizována stárnutím populace. Jedním ze způsobů jak řešit související ekonomické problémy je postupné zvyšování věku odchodu do důchodu. To vede k rovnoměrnému zvyšování zaměstnanosti starších lidí. Jelikož Rakousko a ČR mají významné demografické podobnosti i zvyklosti, lze problematiku starší pracovní síly řešit podobně. Podpora zaměstnanosti starších lidí zahrnuje vedle legislativy, státních úřadů a národních programů i různé aktivity nezávislých orgánů, jako jsou odbory, zaměstnavatelé, výzkumné ústavy atd. Zejména podpora ekonomických aktivit starších občanů v rakouských podnicích může být pro české zaměstnavatele inspirující.
 
Anotace v angličtině:  Demographic structure of most EU countries is characterized by population ageing. One of the ways how to solve the related economic problems is the gradual increase of retirement age. It leads to increasing employment of even older people. As far as Austria and the Czech Republic have considerable demographic similarities and habits, the problems of elderly working force can be addressed similarly. In addition to legislation, state authorities and national programs, the support of working elder population in Austria also includes various activities of independent bodies such as trade unions, employers, research institutes, etc. The support of economic activities of elder citizens in Austrian companies in particular may be inspiring for employers in the Czech Republic.
Klíčová slova: pracovníci starší; činnost ekonomická; stárnutí; stárnutí aktivní; podmínky pracovní; odchod do důchodu; trh práce; Rakousko

Klíčová slova v angličtině: elder employees; economic activities; ageing; working conditions; retirement age; labour market; Austria; active ageing
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Důchodové pojištění v Chile. [Pension insurance in Chile.]. / Milan Šlapák, Martin Holub - 2007.

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Před 26 lety byla v Chile představena reforma, která přinesla zcela zásadní změnu systému důchodového pojištění. Dávkově definovaný, průběžně financovaný důchodový systém, který zde fungoval přes padesát let, byl nahrazen systémem fondovým, příspěvkově definovaným. V nově zavedeném systému si každý pracovník spoří na důchod na individuálním důchodovém účtu a může si vybrat jednu z komerčních společností Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), která bude jeho účet spravovat a nashromážděné prostředky zhodnocovat. Tato reforma důchodového pojištění byla úzce provázána s celým balíkem zásadních ekonomických reforem provedených v letech 1974 až 1981. Provedené reformy dramaticky změnily hospodářství země a celou společnost. Koho se změny týkaly. Individuální důchodové účty. Odchod do důchodu. Jak spravují fondy svěřené finance. Inspirace pro ostatní.
 
Anotace v angličtině:  26 years ago, a reform was introduced in Chile, which brought about a completely fundamental change in the pension insurance system. The continuously financed pension system defined by benefits, which operated in this country for more than 50 years, was replaced by a fund system defined by contributions. In the newly introduced system, each worker saves for their pension in an individual pension account, and they can choose one of the Administradoras de Fondos de Pensiones commercial companies that will administer their account and increase the value of the accumulated funds. This reform of pension insurance was closely linked to an entire package of economic reforms that were implemented between 1974 and 1981. The implemented reforms dramatically changed the economy of the country and its entire society. Retirement. How the funds administer the finances entrusted to them. Inspiration for others.
Klíčová slova: pojištění důchodové; reforma; hranice věková; odchod do důchodu; financování; Chile

Klíčová slova v angličtině: Chile; pension insurance; reform; financing; retirement; retirement age
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  publikováno 18.4.2007 - MPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí. [Changes in pension systems in European countries.]. / Marie Kořánová, Lenka Krinesová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 18-19.

[ Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka ]

Anotace:  Ekonomická krize uspíšila v řadě zemí přijímání úsporných opatření v důchodových systémech, které se musejí vypořádávat se zvyšujícím se podílem osob v důchodovém věku. Zajištění stability a finanční udržitelnosti těchto systémů v dlouhodobém horizontu je zvlášť naléhavé v době nižších příjmů důchodových systémů způsobených stávající vysokou mírou nezaměstnanosti a vysoké míry zadluženosti řady zemí. Kritéria nároku na důchod je třeba v krátkodobém i dlouhodobém horizontu přizpůsobit současným i předpokládaným podmínkám. Příspěvek informuje o legislativních změnách v penzijních systémech v Řecku a Itálii.
 
Anotace v angličtině:  The economic crisis precipitated adopting austerity measures in the pension systems in a number of countries that must deal with a growing share of people of retirement age. Ensuring long term stability and financial sustainability of these systems is particularly urgent in a time of lower income of pension systems due to current high unemployment and high levels of indebtedness of many countries. The criteria of pension entitlement are necessary to adapt to the current and anticipated conditions in the short and long term. This article inform on legislative changes in the pension systems in Greece and Italy.
Klíčová slova: Řecko; Itálie; zab. důchodové; systém; reforma; odchod do důchodu; podmínky nároku; hranice věková; poměr náhradový; odchod do důchodu předčasný

Klíčová slova v angličtině: Greece; Italy; pension insurance; system; reform; retirement; eligibility ; retirement age; replacement ratio; early retirement
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí II [To the changes within pension systems in European countries II]. / Marie Kořánová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 2 (2011), s. 18.

[ Kořánová, Marie ]

Anotace:  Demografická a ekonomická situace si ve většině evropských zemí vyžádala reakci v oblasti důchodových systémů, zejména prodlužování věku odchodu do důchodu a často i změnu pravidel pro výpočet důchodových dávek. Pžíspěvek seznamuje se situací v Norsku a Nizozemsku.
Klíčová slova: zab. důchodové; reforma důchodová; odchod do důchodu; výpočet dávek

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; pension reform; retirement; retirement age; pensions
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ke změnám v zákoně o důchodovém pojištění účinným po 30. září 2011. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 4 (2011), s. 27-28 (2 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  22.7. 2011 byl ve Sbírce zákonů jako reakce na nález Ústavního soudu z března 2010, který zrušil § 15 zákona o důchodovém pojištění, zveřejněn dlouho očekávaný a diskutovaný zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tento článek detailně analyzuje, jak se zákonodárci s rozhodnutím Ústavního soudu vypořádali a jaké další významné změny zákon č. 220/2011 Sb. přináší.
Klíčová slova: ČR; zab. důchodové; proces legislativní; základ vyměřovací; důchody; důchody-výše; výpočet; doba započitatelná; doba pojištění; odchod do důchodu; hranice věková; důchod předčasný

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; pension insurance; legislation process; assessment basis; pensions; pensions-amount; calculation; countable period; duration of insurance; retirement; retirement age; early pension
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Faktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu [Factors influencing the retirement decision]. / Milan Šlapák, Martin Holub, Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 80 s. - ISBN 978-80-7416-320-3

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin - Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem práce je analyzovat problematiku rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu v podmínkách České republiky. Jádrem projektu je zmapovat interakci mezi faktory významnými pro žadatele o důchod při rozhodování o odchodu do důchodu a chováním těchto jedinců při rozhodování o odchodu do důchodu. Výstup projektu bude mít formu certifikované metodiky umožňující tvorbu důchodové politiky, aby zohledňovala: - identifikované faktory ovlivňujících rozhodnutí jedinců o odchodu do důchodu, - relativní význam těchto faktorů, - existenci různých segmentů účastníků systému se specifickými charakteristikami.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project is to find the way how different factors are employed regarding retirement decision and to provide this know-how to the Ministry of Labour and Social Affairs. The core of the project mission is to map the interplay between identified retirement decision determinants and retirement behaviour. The output of the project will have a form of method suitable for MPSV to improve pension politics newly also taking in consideration: - factors influencing retirement decision, - weight of such factors (identified on basis of survey conducted), - segments of people with specific behavioural retirement decision patterns.
Klíčová slova: systém důchodový; odchod do důchodu; determinanty odchodu do důchodu; věk důchodový; důchod předčasný; důchod odložený

Klíčová slova v angličtině: pension system; retirement; factors determining retirement decision; retirement age; early retirement; deferred retirement
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: TD03000339 Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Automatické přizpůsobení důchodového věku naději dožití [Automatic Adjustment of Pension Age to Life Expectancy]. / Martin HOLUB - In: Sborník příspěvků RELIK 2020 : Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti / Jitka LANGHAMROVÁ, Jana VRABCOVÁ. - Praha : Oeconomica, 2020. - ISBN 978-80-245-2394-1. - s. 110-128 (19 stran).

[ HOLUB, Martin ]

Akce: Mezinárodní vědecká konference RELIK 2020: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : WRD - roč.13, Praha, 05.11.20 - 6.11.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Prodloužení života je v Evropě dlouhodobě pozitivním trendem, u něhož se obecně očekává, že bude pokračovat i v budoucnu a který se odráží i v populačních predikcích. Prodloužení střední délky života ve vyšším věku má přímý dopad na důchodové systémy, protože se zvyšuje období, za které pojištěnci pobírají důchody (za jinak nezměněných podmínek). Po mnoho let nebyla věnována zvláštní pozornost otázce prodloužení doby pobírání důchodu. Od 90. let však většina evropských zemí zažila negativní dopady nízkého průměrného věku při odchodu z trhu práce v kombinaci s demografickým stárnutím na veřejné finance a začala reformovat své důchodové systémy. Jednou z možností zohlednění střední délky života v důchodových systémech je propojení některých parametrů důchodových systémů s vývojem střední délky života, konkrétně automatické přizpůsobení věku odchodu do důchodu průměrné délce života.
 
Anotace v angličtině:  The prolonging life in Europe is a long-term positive trend, which is generally expected to continue in the future and which is also reflected in population forecasts. The increase in life expectancy at an older age has a direct impact on pension systems, as the period for which insured persons receive pensions is increasing as well (under otherwise unchanged conditions). For many years special attention has not been paid to the issue of increasing periods of pension receiving. However, since the 1990s, most European countries have experienced the negative effects of low average age by exit from the labour market in combination with demographic aging on public finances and have begun to reform their pension systems. One of the possibilities to take into account life expectancy in pension systems is to link some parameters of pension systems to the development of life expectancy, specifically automatically adjusting the retirement age to life expectancy.
Klíčová slova: věk důchodový; schémata důchodová; systém důchodový; důchod starobní; stárnutí demografické

Klíčová slova v angličtině: retirement age; pension schemes; pension system; old age pension; demographic ageing
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: IP70506 Parametrické změny a systémové reformy v zahraničních důchodových systémech
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT