Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Finanční gramotnost jako součást přípravy na stáří. [Financial literacy as a retirement planning component.]. / Milan Šlapák, Tomáš Soukup - In: Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti ľ II. ročník : Sborník z konference konané v rámci projektu 2D06026, financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 9 s..

[ Šlapák, Milan - Soukup, Tomáš ]

Akce: Praha, VŠE, 15.-16.12.2008
Anotace:  Tento příspěvek mapuje plány lidí v předdůchodovém věku, které se týkají jejich životního stylu ve stáří a správy majetku před odchodem do důchodu s využitím dat z provedeného průzkumu. Podrobně se zabývá otázkou, do jaké míry lidé v ČR plánují odchod do důchodu a jsou na něj připraveni. Překvapivě vysoký počet budoucích důchodců nevěnuje této záležitosti žádnou pozornost. Kromě setrvačnosti finančního plánování významné skupiny lidí, která je popsána v několika zahraničních studiích, je příčinou nízká úroveň finanční gramotnosti a souvisejících znalostí. Výsledky a naše závěry mohou sloužit jako základ pro vytvoření nových politik a programů pro zlepšení úrovně finanční gramotnosti a znalostí jako předpokladu plánování důchodu.
 
Anotace v angličtině:  This paper maps plans of people near to retirement age regarding their lifestyle in old age and asset management before retirement using data from survey conducted. It goes into detail concerning question how far people in the Czech Republic are planning retirement and how far people are ready for it. Surprisingly high number of future pensioners do not pay any attention to this. In addition to financial planning inertia of a significant group of people, which is described in several foreign studies, the cause for this is low level of financial literacy and related knowledge. Results and our implications can serve as a basis for creation of new politics and programs to enhance level of financial literacy and knowledge as a precondition of retirement planning.
Klíčová slova: odchod do důchodu; gramotnost finanční; příprava na důchod; finanční plánování

Klíčová slova v angličtině: retirement; financial literacy; retirement planning; financial planning
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  viz Do 1522/5
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Příprava na stáří a odchod do důchodu. [Preparation for old age and retirement.]. / Kamila Svobodová - In: Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti ľ II. ročník : Sborník z konference konané v rámci projektu 2D06026, financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 15 s..

[ Svobodová, Kamila ]

Akce: Praha, VŠE, 15.-16.12.2008
Anotace:  Odchod do důchodu mívá v životě řadu dopadů na psychologickou a celkovou životní situaci jedince a v mnoha případech ukončení ekonomické aktivity vede ke ztrátě sebejistoty, ostrému poklesu sociálních kontaktů, určité ztrátě společenského postavení a v neposlední řadě k podstatnému snížení příjmu. Na druhé straně znamená odchod do důchodu více volného času a příležitostí pro realizaci koníčků, zájmů a dalších aktivit, na které předtím nebyl čas. Proto je nanejvýš důležité, zda a jak se lidé v předstihu připraví na blížící se stáří a jakou strategii zvolí. Tento příspěvek se proto věnuje studiu různých způsobů, jak se lze na stáří připravit, např. finančně a materiálně, pokud jde o aktivity ve volném čase nebo bydlení. Vedle těchto otázek přípravy na stáří je pozornost věnována načasování odchodu do důchodu a plánům pro toto období života.
 
Anotace v angličtině:  Retirement tends to have in life a number of impacts on a psychological and overall life situation and in many cases the end of an economic activity leads to a loss of self-confidence, a sharp reduction in social contact, a certain loss of social status and a substantial reduction in income. On the other hand, retirement results in an increase in leisure time and expands opportunities for pursuing hobbies, interests and other activities. Consequently, it is of prime importance whether and how people prepare for approaching old age in advance and what strategies they choose. This paper is therefore devoted to a study of the various ways in which one can prepare for old age for example financially and materially, in terms of leisure activities or housing. In addition to issues related to preparing for old age, the authors devote attention to the timing of retirement and plans for this period of life.
Klíčová slova: staří; stárnutí; odchod do důchodu; styl životní; plánování; příprava na stáří

Klíčová slova v angličtině: old age; seniors; retirement; retirement planning; preparation for old age
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  viz Do 1522/7
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. [Financial preparation for life in retirement: awareness, attitudes and values.]. / Milan Šlapák, Tomáš Soukup, Lucie Vidovićová, Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 89 s. - ISBN 978-80-7416-074-5

[ Šlapák, Milan - Soukup, Tomáš - Vidovićová, Lucie - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie mapuje plány a chování populace v předdůchodovém věku s ohledem na spoření a investice k zajištění na stáří v souvislosti s hodnotovými postoji osob v předdůchodovém věku a mírou jejich finanční gramotnosti a subjektivní i objektivní mírou informovanosti v otázkách spojených s nárokem na důchodovou dávku. Studie přináší typologii jedinců podle postoje k přípravě na důchod: populaci v předdůchodoČvém věku lze rozdělit vedle "průměrných investorů" na "sebevědomé investory", jedince, které lze charakterizovat postojem "život pro dnešek", a ty, kteří "spoléhají na stát". Významnou proměnnou, která s přípravou na důchod jednoznačně souvisí, je numerická gramotnost populace. Státní instituce mohou ovlivnit přípravu starších osob na důchod přijetím opatření směřujících ke zvýšení finanční gramotnosti populace, která studie přináší.
 
Anotace v angličtině:  The paper maps the plans and behaviour patterns of people approaching retirement with respect to financial literacy, savings and investments as well as the measurement thereof, both on a self-assessment basis and as a result of having an objective knowledge of pension entitlements. The paper provides a typology developed according to attitudes towards retirement planning; in addition to the "ordinary investorö it is possible to identify the "self-confident investorö, those who can be characterised by "live-for-todayö attitude and those who "place a high degree of reliance on the stateö. Retirement planning is significantly affected by an individual level of quantitative literacy. Government authorities should be able to increase the number of people who seriously consider their retirement by means of the introduction of a number of programmes, outlined in this study, which focus on enhancing the level both of financial literacy in general and a more specific knowledge of pension entitlements.
Klíčová slova: gramotnost finanční; příprava na důchod; informovanost o důchodech

Klíčová slova v angličtině: financial literacy; retirement planning; retirement readiness; knowledge regarding pension entitlements
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Odchod do důchodu. / Kamila Svobodová - 2010. - 4 s. - ()

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  V rámci studia problematiky stárnutí z mikrosociální perspektivy je důležitým tématem odchod do důchodu. V následujícím příspěvku čerpajícím z empirických výzkumů se zaměříme na časování odchodu do důchodu a zpětné hodnocení tohoto důležitého kroku osobami seniorského věku.
Klíčová slova: staří; stárnutí; odchod do důchodu; šetření

Klíčová slova v angličtině: elderly; ageing; retirement planning; survey
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info, 2010. ISSN: 1801-2914.
viz Do 1563
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2012
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Financial Literacy in Retirement Planning Context - the case of Czech older workers [Finanční gramotnost v kontextu plánování důchodu ľ případ českých starších pracovníků]. / Lucie Vidovićová - In: Aging in European Societies / Constantions Phellas. - New York : Springer, 2012. - ISBN 978-1-4419-8344-2. - s. 191ľ203 (13 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Nedávné politické a finanční reformy zvýšily tlaky na jednotlivce, pokud jde o odpovědnost za finanční zajištění v důchodu. Pokud má jedinec takové rozhodnutí udělat, musí být splněny určité předpoklady, které jsem seskupili pod pojem finanční gramotnost. Naš empirické údaje zkoumají tři dimenze finanční gramotnosti: schopností (matematické dovednosti a finanční návyky), hodnoty a informace. Předpokládáme, že aktivní a zdravé stárnutí vyžaduje určité plánování předem v podobě účinných intervencí v různých oblastech života. Můžeme předpokládat, že finanční zabezpečení je významnou podmínkou úspěchu, kvality a intenzity takového plánování. Proto jsme zkoumali, zda jednotlivci deset let a méně před odchodem do důchodu prokázují postoje, které spojují finanční gramotnost a další formy plánování na stáří. Bereme v úvahu skutečnost, že heterogenní seniorská populace nepovažuje odchod do důchodu za univerzální a jednotnou zkušenost a potřeba plánovat se může lišit v závislosti na očekávaném/plánovaném životního styl
u v důchodu.
 
Anotace v angličtině:  Recent political and financial reforms have increased pressures on individuals in terms of responsibility for financial security in retirement. However, certain preconditions must be fulfilled if an individual is to make such decisions ľ we group these under the concept of financial literacy. Our empirical data explores three dimensions of financial literacy: abilities (mathematical skills and financial habits), values and information. We assume that active and healthy ageing requires certain advance planning in the form of active interventions in various areas of life. We can assume that financial security significantly conditions the success, quality and intensity of such planning. Hence we explored whether individuals a decade or less prior to retirement demonstrate attitudes that link financial literacy and other forms of planning for old age. We take into account the fact that the heterogeneous senior population does not view retirement as a universal and unified experience and the urge to plan can vary
depending on the expected/planned retirement lifestyle.
Klíčová slova: gramotnost finanční; pracovníci starší; plánování důchodu; styl životní

Klíčová slova v angličtině: financial literacy; older workers; retirement planning; life strategies
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  celkem 285 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT