Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. : Závěrečná zpráva projektu [Development of a method for measurement of work capacity of people with disability caused by a work related injury or work related ilness. : Summary.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - Praha: VÚPSV, 2005. - 181 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Jedním z problémů na trhu práce je návrat osob, které utrpěly pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, do pracovního procesu. Cílem navrhovaného řešení je jednotná metoda funkčního hodnocení pracovního potenciálu osoby, která utrpěla pracovní úraz nebo onemocněla nemocí z povolání, a vytvoření takového systému pracovního hodnocení, který by jasně stanovil v odkazu na Mezinárodní klasifikaci důsledků zdravotního postižení (ICF) schválenou WHO, zda je jedinec vzhledem ke zdravotnímu stavu schopen výdělečné činnosti na částečný či plný úvazek.
 
Anotace v angličtině:  One of the problems in the labour market is the return of persons who have suffered an occupational accident or occupational diseases to the work process. The aim of the proposed solution is a uniform method of functional assessment of employment potential of persons who have suffered a work injury or occupational disease, and creating a such system of employment potential assessment, which would clearly stated in reference to the International Classification of the Disabled (ICF) approved by WHO, if an individual is due to his health conditions capable of gainful employment on a part or full time.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; postižení; klasifikace invalidity; návrat do zaměstnání; uchazeči o práci; neschopnost pracovní; integrace postižených; metody

Klíčová slova v angličtině: CR; international; disabled persons; classification of disability; return to work; job seekers; work incapacity; work capacity; integration of handicapped people; methods
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: HS118/04 Vypracování metody pro zjišťování míry pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým v důsledku pracovního úrazu anebo nemoci z povolání
Poznámka:  předkladatelem do RIVu je UK ľ 1. lékařská fakulta
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hodnocení pracovního potenciálu jedince pro účely zaměstnanosti [Assessment of the work potential of individuals for purposes of employment]. / Daniela Bruthansová, Alexandr Vávra, Anna Červenková - Praha: VÚPSV, 2005. - 46 s.

[ Bruthansová, Daniela - Vávra, Alexandr - Červenková, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  I. Hodnocení funkční kapacity jako součást pracovní rehabilitace - základy metodiky. Úvod a teoretická východiska. Proces návratu člověka po nemoci či zranění do zaměstnání. II. Hodnocení funkční kapacity jedince - přehled používaných postupů. III. Hodnocení funkční kapacity pro účely zaměstnanosti - doporučený postup.
 
Anotace v angličtině:  I. Assessment of functional capacity as part of vocational rehabilitation - basic methodology. Introduction and theoretical background. The process of returning of a person after an illness or injury to work. II. Assessment of functional capacity of the individual - an overview of the procedures in practice. III. Assessment of functional capacity for employment purposes - guidelines.
Klíčová slova: postižení; neschopnost pracovní; návrat do zaměstnání; klasifikace invalidity; rehabilitace pracovní

Klíčová slova v angličtině: disabled persons; work capacity; work incapacity; return to work; classification of disability; vocational rehabilitation
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: HS118/04 Vypracování metody pro zjišťování míry pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým v důsledku pracovního úrazu anebo nemoci z povolání
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. [Family, children and employment in Czech society.]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora - Bioskovice/Brno: Franišek Šalé - Albert, 2008. - 328 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej ]

Anotace:  Kniha se zabývá problémy a dilematy, jež řeší v současné době české rodiny ve sféře domácnosti a péče o děti na straně jedné a ve sféře zaměstnání na straně druhé, jakož i důsledky, jež tyto problémy přinášejí pro celou společnost.
Klíčová slova: rodina; sladění pracovního a rodinného života; politika sociální; politika rodinná; gender; zaměstnanost žen; kariéra profesionální; rodičovství; deti; péče o děti; matky; návrat matek do zaměstnání; návrat do zaměstnání; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: family; reconciliation of family and work life; social policy; family policy; gender; gender division of household duties; employment of women; professional development; parenthood; childcare; children; return to work; return to work of mothers; employment policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Poznámka:  náklad 200 výtisků
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Nezaměstnaní nad 50 let a jejich návrat na trh práce. [The unemployed over 50 years and their return to the labor market.]. / Tomáš Soukup, Martin Ďurďovič - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 3 (2010), s. 18.

[ Soukup, Tomáš - Ďurďovič, Martin ]

Anotace:  V letošním roce probíhá za spoluúčasti VÚPSV výzkumný projekt mezinárodního charakteru "Active Ageingö podporovaný Evropskou unií, zaměřený na problematiku vztahu mezi zaměstnaností a stárnutím populace. Věnuje se tématu sociálních potřeb nezaměstnaných uchazečů o práci ve věku nad 50 let a jeho účelem je vyzkoušet inovativní nástroje určené k pomoci těmto lidem v návratu na trh práce. Na projektu se podílí výzkumné instituce ze Slovinska, Velké británie a Belgie. Jejich společnou snahou je provázat poznatky získané z různých regionů a prověřit, jaké přístupy se při řešení uvedeného problému osvědčují a jaké ne.
Klíčová slova: pracovníci starší; politika zaměstnanosti; trh práce; návrat do zaměstnání; výzkum

Klíčová slova v angličtině: older workers; employment policy; labour market; return to work; research project
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Cesta zpátky : Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice [Way back. : Return of women after parental leave on the labor market in the Czech Republic.]. / Helena Tomešová Bartáková - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2009. - 240 s. - (EDIS Ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity) - ISBN 978-80-210-5012-9

[ Tomešová Bartáková, Helena ]

Anotace:  Publikace se věnuje vztahu mezi rodinou a zaměstnáním v životě žen. Je členěna do 4 oddílů. První se zabývá kontextem problematiky slaďování práce a rodiny nejen v ČR a způsobem zkoumání problému, Druhý oddíl tvoří teoreticko-analytickou část práce, která je opřena o výzkum aktuální dostupné literatury, sekundární analýzy existujících výzkumných zpráv a podpořena vlastními analýzami sekundárních i primárních dat. 3. část vymezuje metodologii výzkumu a prezentuje empirická zjištění. 4. oddíl je věnovaný celkovým závěrům, jejichž součástí je i reflexe významu zjištění pro stávající sociální politiku.
 
Anotace v angličtině:  The book deals with the relation between family and employment in the lives of women. It is divided into 4 sections. The first one deals with the context of reconciling work and family, not only in the CR and the way of study the problem. The second section comprises theoretical and analytical part of the work that is based on the research of current literature, secondary analysis of existing research reports and supported by own analyzes of secondary and primary data. 3rd section defines the research methodology and presents the empirical findings. 4th section is dedicated to the overall findings, which include a reflection of the importance of the findings for current social policy.
Klíčová slova: trh práce; dovolená rodičovská; návrat do práce; práce-matky; ženy; výzkum; politika populační; sladění pracovního a rodinného života; podmínky pracovní; vzdělání dosažené

Klíčová slova v angličtině: labour market; parental leave; return to work; employment-mothers; women; research; population policy; reconciliation of work and family life; working conditions; educational attainment
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Analýza dostupných informací o fungujícím poradenství osobám vracejícím se na trh práce a výzkum jejich potřeb. / Klára Čurdová, Jana Wasilová, Drahomíra Zajíčková - Praha: Europrofis s.r.o., 2007. - 84 s.

[ Čurdová, Klára - Wasilová, Jana - Zajíčková, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Analýza obsahuje popis vybraných aspektů, které se týkají stavu problému a bariér u osob vstupujících a vracejících se na trh práce po období péče o osobu blízkou, a to zejména v péci o dítě. Jednotlivé kapitoly první části vycházejí ze zpracovaného dotazníkového šetření a definují překážky ve sladování práce a rodiny, mapují názorové postoje respondentu vůči problematice sladování práce a rodiny. Druhá část studie je zaměřena na výzkum vybraných poradenských služeb pro nezaměstnané. Mimo jiné je zde provedena také analýza internetového poradenství v České republice. Závěry a doporučení obou částí práce udávají směr, jakým by se melo orientovat poradenství osobám vracejícím se na trh práce po období péče o dítě či jinou blízkou osobu.
Klíčová slova: návrat do práce; trh práce; zaměstnanost; poradenství; poradenství pracovní

Klíčová slova v angličtině: return to work; labour market; labour market activation; employment; counselling; vocational counselling; individual action plan
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  ESF projekt: Prolomit vlny ľ Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Přechod k mateřství ľ Plány versus realita týkající se pracovních životů vysokoškolsky vzdělaných žen [The Transition to Motherhood: Plans versus Reality in the Working Lives of Women with Tertiary-Education]. / Olga Nešporová - In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. - ISSN 1213-0028 - Roč. 16, č. 2 (2015), s. 73-84 (12 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek poskytuje podrobný pohled na kritickou fázi životního cyklu mladých žen. Zaměřuje se na přechodu k prvnímu mateřství u žen s terciárním vzděláním v heterosexuálních duálně výdělečně činných párech v ČR. Plány těhotných žen týkající se jejich pracovního života po narození jejich prvního dítěte jsou srovnávány s jejich následnou životní realitou (prvních osmnáct měsíců jejich mateřství). Studie je založena na průběžném kvalitativním výzkumu provedeném v letech 2011 až 2014. Výzkum ukázal, že těhotné ženy nepovažovaly mateřství a placenou práci jako rozpor a že většina z nich očekávala, že bude pracovat ještě před 3. narozeninami svého dítěte. Vzhledem k realitě mateřství a šancím na kombinování péče o dítě a práce řada žen ve vzorku změnila své plány. Nedostatek dostupné nemateřské péče o děti či neochota ji využít jsou klíčové faktory při jejich rozhodnutí, že nebudou pracovat ve spojení s nedostatkem práce na částečný úvazek a pracovní flexibilitou (pracovní doby a místa výkonu práce). Naopak pos
kytnutí flexibilních pracovních podmínek, vyhlídka dobrých finančních odměn a pozitivní vztah mezi ženou a její prací představovaly hlavní důvody pro návrat žen do práce v průběhu prvních osmnácti měsíců věku jejich dítěte. Pokud jde o naplnění jejich plánů, ukázalo se, že strukturální podmínky a omezení jsou důležitější než osobní preference.
 
Anotace v angličtině:  The article provides a detailed insight into a critical stage in the life course of young women. It focuses on the transition to first-time motherhood among women with tertiary education in heterosexual dual-earner couples in the Czech Republic. The plans of pregnant women regarding their working lives following the birth of their first child are compared with the subsequent realities of their lives (the first eighteen months of their motherhood). The study is based on longitudinal qualitative research conducted between 2011 and 2014. The research revealed that pregnant women did not consider motherhood and paid work as contradictory and that most of them anticipated working before their childĺs third birthday. Due to the reality of motherhood and the chances of combining childcare and work, a number of the women in the sample changed their plans. The lack of available non-maternal childcare or the unwillingness to take advantage of it were found to be the key factors in their decision not to work, coupled wi
th a shortage of part-time work and flexible working arrangements (working hours and place of work). Conversely, the offer of flexible working conditions, the prospect of good financial rewards and a positive relationship between the woman and her work constituted the key reasons for women to return to work during the first eighteen months of their childĺs age. With regard to the fulfilment of their plans, structural conditions and constraints were identified as being of greater importance than personal preferences.
Klíčová slova: mateřství; sladění rodinného a prac. života; péče o děti; návrat do práce

Klíčová slova v angličtině: motherhood; work-life balance; child care; return to work
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  DOI: http://dx.doi.org/10.13060/12130028.2015.16.2.222
nezadávat do RIV za VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Non-normative parents in the gender-traditional Czech Republic [Nenormativní rodiče v gender tradiční české republice]. / Olga Nešporová - In: New Parents in Europe: Work-care Practices, Gender Norms and Family Policies. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2019. - ISBN 978-1-78897-296-3. - s. 207-224 (15 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato kapitola se zaměřuje na české páry s nenormativními plány péče-práce. V českém kontextu se pojem nenormativní týká párů, v nichž matka plánuje návrat do práce do jednoho roku po narození. Její partner buď plně podporoval takové plány a byl ochoten pomoci s péčí o dítě nebo alespoň respektoval její plány. Kapitola sleduje zkušenosti sedmi takových nenormativních párů. Očekávání a plány zmíněné v prvním rozhovoru během těhotenství jsou srovnávány s následnou realitou rodičovství, uvedenou v druhém rozhovoru, který se uskutečnil asi jeden a půl roku po narození dítěte.
 
Anotace v angličtině:  This chapter focuses on Czech couples with non-normative work-care plans. In the Czech context, the non-normative refers to couples in which the mother-to-be planned to return to work within one year after the birth. Her partner either fully supported such plans and was willing to help with childcare or at least respected her plans. The chapter traces the experiences of seven such non-normative couples. The expectations and plans mentioned in the first interview during pregnancy are compared with subsequent reality of parenthood as reported in the second interview, conducted around one-and-a-half years following childbirth.
Klíčová slova: ČR; rodičovství; matky; návrat do práce; sladění pracovního a rodinného života; rodiče nenormativní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; parenthood; MOTHERS; return to work; reconciliation of working and family life; non-normative parents
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI výsledku: https://doi.org/10.4337/9781788972970
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT