Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. [Network of child-care services for pre-school children in the Czech Republic.]. / Věra Kuchařová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV,v.v.i., 2006. - 57 s. - ISBN 80-87007-51-4

[ Kuchařová, Věra - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Zařízení denní péče o děti předškolního věku jsou jedním z velmi důležitých nástrojů umožňujících skloubit rodinám s malými dětmi rodinný a pracovní život. Nedílnou součástí podpory mladých rodin je tedy fungující a všem sociálním vrstvám dostupná síť předškolních zařízení pro děti, přičemž dostupnost a možnost využití služeb mateřských škol a dalších zařízení sehrává významnou roli zejména při nástupu žen (a mužů) po rodičovské (příp. mateřské) dovolené. Cílem předložené studie bylo na jedné straně zmapovat na základě dostupných dat vývoj a územní rozložení jeslí a mateřských škol v České republice z hlediska krajů a okresů a zjistit, jakou mají tato zařízení kapacitu a jaký podíl dětí (z příslušné věkové skupiny) v nich může být umístěn. Na druhé straně je pozornost věnována výsledkům empirických šetření, která v posledních letech nějakým způsobem zjišťovala zájem o zařízení denní péče o děti předškolního věku, jejich dostupnost a spokojenost rodičů s jejich službami. Účelem bylo doplnit statistická data o kvalitativní a individuální aspekty této formy podpory rodin s malými dětmi a s převážně zaměstnanými rodiči.
 
Anotace v angličtině:  Day-care provisions for pre-school children are one of the most important instruments for allowing young families with small children reconcile family and professional life. Functional and for all social strata available network of pre-school establishments for children thus forms integral part of support of young families, when availability and accessibility of services of kindergartens and other provisions for children play an important role especially for women (men) starting back at work after parental (maternity) leave. The objective of the submitted study is on the one hand to map on the basis of available data on the development and territorial distribution of nurseries and kindergartens in the Czech Republic in term of counties and districts, and to find out the capacity of these establishments and the share of children (from respective age groups) that can be placed there. On the other hand the attention is focused on the results of empirical surveys, which lately investigated the interest in day-care establishments for pre-school children, their accessibility and parentsĺ satisfaction with their services. To supply statistical data about qualitative and individual aspects of this form of support of families with young children and largely working parents was the intention.
Klíčová slova: služby péče o děti; děti předškolní; opatření denní péče o děti; sladění rodinného a prac. života; návrat matek do zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: child-care services; pre-school children; day-care provisions; reconciliation family and professional life; return to work of mothers
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. [Family, children and employment in Czech society.]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora - Bioskovice/Brno: Franišek Šalé - Albert, 2008. - 328 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej ]

Anotace:  Kniha se zabývá problémy a dilematy, jež řeší v současné době české rodiny ve sféře domácnosti a péče o děti na straně jedné a ve sféře zaměstnání na straně druhé, jakož i důsledky, jež tyto problémy přinášejí pro celou společnost.
Klíčová slova: rodina; sladění pracovního a rodinného života; politika sociální; politika rodinná; gender; zaměstnanost žen; kariéra profesionální; rodičovství; deti; péče o děti; matky; návrat matek do zaměstnání; návrat do zaměstnání; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: family; reconciliation of family and work life; social policy; family policy; gender; gender division of household duties; employment of women; professional development; parenthood; childcare; children; return to work; return to work of mothers; employment policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Poznámka:  náklad 200 výtisků
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT