Publikační činnost: 2005
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Exclusión de las comunidades romaníes del mercado laboral en los antiguos países comunistats: Es posible su inclusión? [Labour market exclusion of Roma in post-communist countries: is inclusion possible? /Vyloučení komunity Romů na trhu práce v post-komunistických zemích: je možné začlenění?]. / Tomáš Sirovátka - In: Documentación Social. - ISSN 0417-8106 - č. 137 (2005), s. 37-53 (17 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Klíčová slova: vyloučení sociální; vyloučení z trhu práce; integrace; Romové; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: labour market exclusion; inclusion; Roma; public policy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Labour market exclusion of the Roma in post-communist countries. [Vyloučení Romů z trhu práce v postkomunistických zemích.]. / Tomáš Sirovátka - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 111-132 (22 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Tato kapitola se zabývá vyloučením Romů na trhu práce v postkomunistických zemích, jeho determinanty a dopady na materiální blahobyt Romů. Hodnotí také skutečné a potenciální přínosy politik, navržených na zlepšení postavení Romů na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  This chapter deals with the labour market exclusion of Roma in post-communist countries, as well as its determinants and consequences for the material well-being of Roma. It also evaluates the real and potential benefits of policies designed to improve the position of Roma in the labour market.
Klíčová slova: Romové; trh práce; vyloučení sociální; začleňování sociální; deprivace materiální; nezaměstnanost; diskriminace pracovní; země postkomunistické

Klíčová slova v angličtině: Roma; labour market; social exclusion; post-communist countries; social inclusion policies; material deprivation of Roma; unemployment of Roma; labour discrimination
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza vhodných přístupů k určování etnické příslušnosti osob a sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR [Analysis of suitable approaches to the determination of ethnicity and collecting ethnically sensitive data in the Czech Republic]. / Ivana Šimíková, Matouš Jelínek, Lucie Obrovská - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 91 s. - ISBN 978-80-7416-364-7

[ Šimíková, Ivana - Jelínek, Matouš - Obrovská, Lucie ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Studie se zabývá možnostmi sběru etnicky senzitivních dat ve vztahu k romské menšině v kontextu České republiky z hlediska teoretického, praktického i epistemologického. Vznikla na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a analyzuje různé praxe sběru etnicky senzitivních dat v členských státech EU a jejich relevanci pro specifické podmínky České republiky. Zabývá se problematikou definice základní populace na základě etnicity a způsobů identifikace příslušníků této populace pro potřeby kvantitativního šetření. Identifikace etnické příslušnosti je konceptualizována jako epistemologický spíše než technický problém. Studie identifikuje tři přístupy k určování etnické příslušnosti a popisuje jejich vztah k epistemologickým aspektům sběru etnicky senzitivních dat. Jde o přístup esencialistický, který etnicitu konceptualiČzuje jako objektivní stav, jenž je třeba zjistit; přístup konstruktivistický, který etnicitu konceptualizuje jako multidimenzionální a dynamický proces; a přístup externí identifiČk
ace, který klade důraz na připsaný aspekt etnicity. Dále studie analyzuje výhody a nevýhody a s tím spojená metodologická dilemata všech tří přístupů v kontextu podmínek statistických šetření a analýz. V závěru se pak studie věnuje etickému aspektu sběru etnicky senzitivních dat. Přílohy pak obsahují konceptualizaci etnicity z pohledu sociálních věd, která se kloní k sociálně konstruktivistickému paradigmatu, legislativní analýzu sběru etnických dat, jež zkoumá různé aspekty etnicky senzitivních dat z hlediska zákonných norem a přehled evropských statistických šetření zaměřených na sběr etnicky senzitivních dat od roku 2000.
 
Anotace v angličtině:  The study explores the possibilities of collection of ethnic data related to the Roma minority in the context of the Czech Republic from theoretical, practical, and epistemological perspective. The study was realized on the basis of the Czech Ministry of Work and Social AffairsĹ assignment and it analyses various practices of collection of ethnic data in the member states of the EU and their relevance to the specific conditions in the Czech Republic. The study explores the issues of definition of a population based on ethnicity and ways of identification of this populationĺs members for the purposes of quantitative survey. The identification of ethnicity is conceptualized as epistemological rather than technical problem. The study identifies three approaches in identification of ethnicity and describes their relation to the epistemological aspects of the collection of ethnic data. It is essentialist approach, which conceptualizes ethnicity as an objective condition, that is to be found out; the constructivist
approach, which conceptualizes ethnicity as a multidimensional and dynamic process; and the external identification, which emphasizes the ascribed aspects of ethnic identity. Further, the study analyses methodological dilemmas as well as advantages and disadvantages of the three presented approaches in the context of statistical survey and analysis. Finally, the study discuses ethical aspect of the collection of ethnic data. The attachments consist of three parts: conceptualization of the ethnicity from the perspective of social sciences, that follows the social constructivist paradigm; legislative analysis of the collection of ethnic data, that examine various aspects of ethnic data from the legal perspective; and an overview of European statistic survey focused on the collection of ethnic data since 2000.
Klíčová slova: etnicita; etnická data; etnická menšina; Romové; indikátor (proxy); statistické šetření; sociální konstruktivismus; esencialismus; externí identifikace

Klíčová slova v angličtině: ethnicity; ethnic data; ethnic minority; Roma; proxy; survey; social constructivism; essentialism; external identification
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70202 Vyhodnocení vhodných přístupů sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT