Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Komunitní plánování jako prostor pro účast uživatelů na rozhodování: realita nebo iluze ? [The Community Planning as the Place of User Participation in Decision Making Process: Reality or Fiction?]. / Kateřina Kubalčíková, Anna Chrňavá - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 10, č. 3 (2010), s. 110-121 (12 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina - Chrňavá, Anna ]

Anotace:  Komunitní plánování je jednou z metod sociální práce. Základním východiskem této metodiky je participace aktérů zainteresovaných na sociální intervenci, především přímý podíl uživatelů služeb sociální práce na procesu rozhodování. V první části textu je diskutována participace jako klíčové východisko této metody a jsou popsány její možné varianty. Ve druhé části jsou popsána některá rizika participace Romů jako specifické skupiny uživatelů sociálních služeb, v následující části textu je pak diskutována otázka participace Romů ľ uživatelů sociální služby na procesu komunitního plánování ve vybrané lokalitě.
 
Anotace v angličtině:  The community planning is one of the social work methods. The basic point of this method is the userĺs participation on decision-making process in connection with the social intervention or social services planning. The first part of this text is focused on the theoretical concept and variable forms of participation. In the second part are discussed the particularities of Roma people as the social services users and possible risk of their participation on decision-making process. In following part are presented experiences with Roma people participation on community planning in a chosen locality.
Klíčová slova: ČR; plánování sociální; Romové; služby sociální; plánování komunitní; služby sociální osobní; uživatel; participace

Klíčová slova v angličtině: social work; social planning; social services; community planning; personal social services; Roma people; user; participation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Legislativní analýza sběru etnicky senzitivních dat z hlediska ochrany osobních údajů [Legislative analysis of ethnically sensitive data collection in terms of personal data protection]. / Veronika GABRIŠOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 28 stran

[ GABRIŠOVÁ, Veronika ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Legislativní analýza se věnuje právní úpravě ochrany osobních údajů, právům příslušníků národnostních menšin, specifikům tzv. zvláštní kategorie osobních údajů a jejich zpracování v kontextu sběru etnicky senzitivních dat. Zpracování osobních údajů se zvláštním zřetelem na údaje o etnickém původu respondenta text zkoumá v souvislosti se zásadami zákonnosti. Dále pak mapuje právní tituly, na jejichž základě lze sběr provádět (souhlas, významný veřejný zájem atd.). Analýza se specificky zaměřuje na problematické aspekty sběru etnicky senzitivních dat a s oporou v relevantních právních dokumentech přináší návrhy možných způsobů řešení. Analýza zdůrazňuje zásadní roli účelu sběru osobních údajů a právní důsledky, jež má v případě adresného či neadresného sběru dat.
Text vznikl v rámci projektu Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti, realizovaném VÚPSV, v. v. i.
 
Anotace v angličtině:  The legislative analysis pursues legal adjustment of personal data protection, national minoritiesĹ rights, specifics of the so called special category data and their processing in the context of ethnically sensitive data collection. The paper examines personal data processing with a special regard to respondentĺs ethnic origin data in connection with the principles of legality. Further it surveys legal titles enabling the realization of collection (consent, significant public interest etc.). The analysis focuses specifically on problematic aspects of ethnically sensitive data collection and brings possible solution proposals with a support in relevant legal documents. The analysis emphasizes the fundamental role of purpose of personal data collection and its legal consequences for both personalized and non-personalized data collection.
The paper was created within the project Creating a system for quantitative data collection to evaluate the situation of Roma in Czech society, realized by Research Institute for Labour and Social Affairs.
Klíčová slova: ČR; GDPR; osobní údaje; etnicita; Romové

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; GDPR; Personal data; ethnicity; Roma people
Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BAV

Zprostředkování náhradní rodinné péče u dětí romského etnika [Mediation of Substitute Family Care for Children of the Roma Ethnicity]. / Jana BARVÍKOVÁ, Jana PALONCYOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. - 100 stran

[ BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie představuje výsledky druhé vlny šetření zaměřeného na proces zprostředkování náhradní rodinné péče v České republice, se zvláštním zřetelem k dětem romského etnika. Pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností byli požádáni o kvalifikované odhady počtu dětí (celkově i zvlášť pro romské děti), kterým byla v roce 2020 nalezena náhradní rodina, a o sdílení svých zkušeností ohledně procesu zprostředkování náhradní rodinné péče.
Z výsledků tohoto výzkumu realizovaného pro potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v roce 2020 byly přibližně dvě pětiny dětí v příslušné evidenci romského etnika. Podle kvalifikovaných odhadů pracovníků uvedených úřadů je podíl romských dětí, kterým je zprostředko-vána nějaká forma náhradní rodinné péče, nižší než u dětí většinového etnika. Příčinu spatřují především v nedostatku žadatelů o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče a v tom, že jen nepatrný podíl z nich je ochotný přijmout romské dítě. Důvodem jsou obavy žadatelů z nepřijetí romského dítěte nejbližším okolím a obecně většinovou společností, ale také obavy z reakcí jeho biologické rodiny a z kulturních odlišností.
 
Anotace v angličtině:  The study presents the partial results of the second wave of research that focused on the process governing the arrangement of substitute family care in the Czech Republic, with special regard to Roma children. Employees of the social and legal child protection institutions of regional authorities and so-called municipal authorities with extended powers were asked for their qualified estimates of the number of children (overall and especially Roma children) for whom substitute families were secured in 2020, and to share their experiences regarding the substitute family arrangement process.
The results of the survey carried out for the needs of the Ministry of Labour and Social Affairs revealed that in 2020 approximately two-fifths of such children related to the Roma ethnic group. According to qualified estimates by the staff of the respective authorities, the proportion of Roma children who are provided with some form of substitute family care is lower than for the children of the majority population. In their opinion the reason is the lack of applicants who wish to provide substitute care and the very small proportion of them who are willing to accept a Roma child. This is usually because of applicantsĺ concerns about the non-acceptance of Roma children in their immediate environment and in the majority society in general, the potential reaction of the biological family and cultural differences.
Klíčová slova: ČR; rodina; náhradní rodinná péče; péče pěstounská; adopce; etnicita; Romové

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; substitute family care; foster care; adoption; ethnicity; Roma people
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70608 Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT