Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004. (Vypracováno pro část grantového projektu äSpolečnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzděláváníô.) [The report about state and development of the model for the forecasting of education and training needs ROA - CERGE in 2004.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy - Praha: VÚPSV, 2004. - 28 s.

[ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva popisuje stav modelu ROA - CERGE pro předvídání vzdělanostních potřeb k listopadu 2004. Podrobně jsou vysvětleny nové postupy zavedené do modelu a jednotlivé složky poptávky po práci a jejich predikce jsou exaktně definovány.
 
Anotace v angličtině:  This is a technical report realizing the state of the ROA - CERGE model for the forecasting of education and training needs as of November 2004. The new facilities of the model are explained and all parts of the demand on the labour market are exactly defined.
Klíčová slova: ČR; trh práce; prognózování potřeby prac. sil; potřeby vzdělanostní; potřeby trhu práce; absolventi

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; LABOUR MARKET; FORECASTING; LABOUR DEMAND; EDUCATIONAL ATTAINMENT; SCHOOL-LEAVERS
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K novele zákona o zaměstnanosti účinné od 1.1.2009 [Towards Law Amendment on Employment in force from 1.1.2009.]. / Olga Bičáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 6 (2008), s. 23-25.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvek představuje zásadní změny, které přináší novela zákona o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2009.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; cizinci; politika migrační; politika zaměstnanosti; úřady práce; uchazeči o práci; podmínky zaměstnání; trh práce; zab. v nezaměstnanosti; pomoc sociální; zaměstnanost skrytá; definice; rekvalifikace; absolventi; doba započitatelná; zaměstnávání podporované; děti; práce-děti; kontrola; zaměstnávání agenturní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; foreigners; migration policy; employment policy; labour offices; job seekers; conditions of employment; labour market; unemployment insurance; social assistance; clandestine employment; definition; retraining; school-leavers; countable period; supported employment; children; child labour; control; temporary agency work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  článek není v recenzované části
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Novelizace zákona o zaměstnanosti. / Olga Bičáková - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - Roč. 40, č. 1 (2009), s. 5-7.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Upozornění na hlavní změny, které od 1. ledna 2009 přinesla novela zákona o zaměstnanosti (zákon č. 382/2008 Sb.) -"Vážné důvody", které úřady práce mohou zohlednit pro účely zákona o zaměstnanosti. Nelegální práce cizince a zpřísnění jejího postihu. Administrativní zjednodušení výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání. Osvědčování skutečností rozhodných pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Snižování administrativní zátěže podnikatelů. Volné pracovní místo obsaditelné držitelem karty. Doba důchodového pojištění nejvhodnějším kritériem pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Absolventi škol nebudou považování za znevýhodněné na trhu práce. Rozšíření náhradních dob zaměstnání. Vyšší procentní sazba podpory v nezaměstnanosti a kratší podpůrčí doba.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; zaměstnanost skrytá; uchazeči o práci; práce-postižení; zaměstnavatelé; zab. v nezaměstnanosti; absolventi; doba započitatelná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; clandestine employment; job seekers; employment-disabled; employers; unemployment insurance; school-leavers; countable period
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odhadování vzdělanostních potřeb. [Estimating educational requirements.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy, Jaromíra Kotíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 8-13 (6 s.).

[ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr - Kotíková, Jaromíra ]

Anotace:  Studie popisuje, jak se odhaduje poptávka po pracovnících s určitou úrovní vzdělání v blízké budoucnosti. Základní principy modelování vzdělanostních potřeb. Porovnání poptávky s adekvátní nabídkou práce. Výsledkem je odhad šancí absolventů na získání zaměstnání, které odpovídá jejich vzdělání, a šanci na získání vhodně vzdělaných zaměstnanců. Tyto výsledky mohou být v řadě případů velmi užitečné. Vzdělání obyvatelstva je faktorem, který má pozitivní vliv na bohatství společnosti. Vhodné volby studijního oboru mohou snížit strukturální nezaměstnanost. Význam porovnání budoucí nabídky a poptávky pro kvalifikované ovlivňování struktury školství s ohledem na uplatnění absolventů a potřeby hospodářství.
 
Anotace v angličtině:  The paper describes how the demand for workers with a certain standard of education in the near future is estimated. Basic principles of modeling educational requirements. This demand is compared with the corresponding labour supply. The outcome is an estimate of school-leavers chance of finding a job that matches their education and the chance of recruiting a suitably educated employee. These results can be very useful in a number of cases. Education of population is a factor that has a positive impact on the wealth of society. A suitable choice of study field can reduce structural unemployment. Importance of comparison of future supply and demand for qualified influencing of the structure of education with regard to the school-leavers employment and the needs of the economy.
Klíčová slova: trh práce; potřeba kvalifikovaných pracovníků; nabídka a poptávka; absolventi; prognózování vzdělanostních potřeb

Klíčová slova v angličtině: labour market; educational requirements; labour supply; school-leavers; estimates; choice of study field; labour demand; forecasting of education needs
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT