Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Kdo jsou a kde pracují čeští pracující důchodci [Who are Czech working pensioners and where do they work?]. / Lucie Vidovićová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 3 (2012), s. 8-14 (7 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  V příspěvku se zabýváme problematikou souběhu placeného zaměstnání a starobního důchodu. Debata je zahájena základním přehledem specifik této pracovní činnosti ve vyšším věku v kontextu rostoucích požadavků na aktivní stárnutí a aktuálně probíhající Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Pracující důchodci tvoří nezanedbatelnou část celkové pracovní síly a jejich přínos je zřejmý především v terciárním sektoru. Text se dále zabývá aktuální veřejnou diskusí ohledně pracujících důchodců a na příkladech je ukázáno, že je téma prezentováno jako sociálně kontroverzní a potenciálně politicky konfliktní. Pokud jde o typ vykonávané práce, muži převážně pokračují ve svém předdůchodovém zaměstnání, zatímco u žen je změna povolání častější.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we look at the issue of the concurrence of paid employment and old-age pension. We open the debate with a basic overview of the specific features of this work activity in advanced age in the context of the increasing requirements for active ageing and the ongoing European Year for Active Ageing and Solidarity between Generation. Working pensioners constitute a significant portion of the workforce as a whole and their contribution is mainly evident in the tertiary sector. The text also deals with the current public debate on working pensioners, and we give examples to show that this topic is presented as socially controversial and the potential source of political conflict. As regards the type of work done, among men it is often a continuation of their pre-retirement employment, whereas women are more likely to change their occupation.
Klíčová slova: důchodci pracující; souběh; stárnutí aktivní; sekundární anylýza

Klíčová slova v angličtině: working pensioners; active ageing; secondary analysis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: DC5a/2011 Starší spotřebitelé a spotřeba ve vyšším věku
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Sekundární analýza: rozbor podmínek a charakteristik stávající praxe posuzování stupně závislosti v řízení o příspěvek na péči z hlediska víceoborové spolupráce. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 45 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Z hlediska problematiky víceoborové spolupráce je třeba si nejprve uvědomit, že ne každá činnost, která vyžaduje zapojení více oborů, se tím automaticky stává oblastí víceoborové spolupráce. Vždy je potřeba se na způsob, jakým se do této činnosti jednotlivé obory zapojují, podívat z hlediska dílčích charakteristik způsobu zapojení těchto oborů do provádění dané činnosti. Teprve takovou analýzou lze zjistit, zda se vůbec o víceoborovou spolupráci jedná, případně určit, o jaký typ víceoborové spolupráce jde.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; analýza sekundární

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; secondary analysis
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT