Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti. [Social economic position of self-employed persons in a society.]. / Ladislav Průša, Ivo Baštýř, Daniela Bruthansová, Miloš Brachtl, Magdalena Kotýnková, Tomáš Kozelský, Jaroslav Novák, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, 2006. - 206 s. - ISBN 80-87007-33-6

[ Průša, Ladislav - Baštýř, Ivo - Bruthansová, Daniela - Brachtl, Miloš - Kotýnková, Magdalena - Kozelský, Tomáš - Novák, Jaroslav - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Sborník shrnuje výsledky výzkumu v letech 2005 - 2006, který rekognoskoval současný rozsah samostatné výdělečné činnosti v České republice a vývoj v 90. letech. Na základě analýzy statistických údajů a právního rámce se pokoušel nalézt základní faktory a souvislosti pohybu sektoru sebezaměstnaných. Ze stručného výčtu vyplývá celá řada dalších otázek. Jejich zodpovězení však již jde nad rámec analýzy ätvrdých datô.
 
Anotace v angličtině:  The proceedings sum up research results in 2005-2006, which describe current range of self employed activities in the Czech Republic and their development in the 90s. This research was aimed at basic factors and connections of the self employed turn-over on the basis of statistical data and legal framework analysis. However other relevant questions result from the brief summary but their answers are beyond the analysis of primary data sources.
Klíčová slova: samostatní; podnikání soukromé; postavení ekonomické; postavení sociální; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: self employed activities; social economic position of the self-employed; statistical data analysis; legal framework analysis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu [Return on the collection of taxes on the income of self-employed persons from the point of view of the state]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 2 (2017), s. 14-21 (8 s.).

[ Říhová, Lenka ]

Anotace:  Cílem práce je vyčíslení výdajů státu na výběr daní z příjmů OSVČ, tedy výdajů finančních úřadů spojených s inkasem této daně a jejich porovnání s příjmy státu z činnosti těchto subjektů a zjištění návratnosti výdajů na výběr daní z příjmů OSVČ z makroekonomického hlediska. Druhým, navazujícím cílem je poukázat na alarmující situaci vysokého podílu OSVČ na ekonomicky aktivním obyvatelstvu pomocí výpočtu změny příjmů a výdajů státu při snížení tohoto podílu na úroveň v ekonomicky silných zemích, a to za stávajícího daňového systému, včetně predikce tohoto vývoje v letech 2016-2020. Ve sledovaném období let 2011 až 2015 bylo zjištěno, že výdaje na výběr daní z příjmů OSVČ mají rostoucí charakter, přičemž v roce 2014 výdaje na výběr daní z příjmů OSVČ převyšovaly inkasovanou daň z příjmů. Toto zjištění částečně potvrzuje výchozí hypotézu, že výdaje státního rozpočtu na inkaso daní OSVČ převyšují výši inkasované daně z příjmů. Přehlédnout ovšem nelze ani další výdaje spojené s činností OSVČ, jako jsou například v
ýdaje na živnostenské úřady či Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Kalkulací se prokázalo, že snížení podílu OSVČ na ekonomicky aktivním obyvatelstvu na úroveň EU-15 a jejich zaměstnání by pokrylo náklady na výběr daní z příjmů OSVČ, ale zároveň nezvýšilo výdaje na jejich výběr. Pouhé snížení podílu OSVČ na ekonomicky aktivním obyvatelstvu o 7 procentních bodů a jejich transformace do pracovněprávního vztahu by zvýšila příjmy státu o více než 2,5 mld. Kč, což je aktuální výše inkasované daně z příjmů všech OSVČ v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is quantification of state spending on the selection of income tax of self-employed, i.e. expenditure of financial authorities associated with the collection of taxes and their comparison with the state's income from these entities' activities and determine your return on expenditure on collection of taxes on income self-employed from a macroeconomic perspective. A second, follow-up aims to highlight the alarming situation, the high proportion of selfemployed economically active population by calculating the change in the revenue and expenditure of the state in reducing this ratio to the level of economically powerful countries, under the current tax system, including the prediction of this development in the years 2016-2020. In the reporting period 2011-2015, it was found that spending on collection of taxes on income self-employed have a growing character while 2014 expenses on collection of taxes on income selfemployed exceeded the collected income tax. This finding partly confirms t
he initial hypothesis that the state budget expenditures for the self-employed tax collection exceed the amount of income tax collected. However, we cannot overlook other expenses associated with the activities of the self-employed, such as spending on trade authorities and the Ministry of Labour and Social Affairs. Calculations showed that reducing the share of self-employed persons in the economically active population in the EU-15 level and their work would cover the cost of collecting taxes on income selfemployed, but did not increase spending on their selection. Merely reducing the share of self-employed economically active population of 7 percentage point and their transformation into an employment relationship would increase state revenues by more than 2.5 billion. CZK, which is the actual amount of income tax, collected all the self-employed in the Czech Republic.
Klíčová slova: osoba samostatně výdělečně činná; daně z příjmů; rozpočet státní; příjmy; výdaje

Klíčová slova v angličtině: self employed activities; income tax expenses of the state budget; state budget revenues
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT