Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti (průběžná zpráva za rok 2005). [Social economic position of self-employed persons in society (current report 2005).]. / Ivo Baštýř, Magdalena Kotýnková, Daniela Bruthansová, Jaroslav Novák - Praha: VÚPSV, 2006. - 115 s. - ISBN 80-87007-23-9

[ Baštýř, Ivo - Kotýnková, Magdalena - Bruthansová, Daniela - Novák, Jaroslav ]

Externí odkaz
Anotace:  Výsledky 1. etapy řešení výzkumného projektu Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti, který řeší VÚPSV v rámci programu Moderní společnost. Analytické práce se zaměřily na filosoficko - ekonomicko - právní vymezení terminologie samostatné výdělečné činnosti, na zmapování vývoje statistických ukazatelů zachycujících vývoj samostatné výdělečné činnosti v průběhu let 1990 - 2004 v širších souvislostech trhu práce (tj. včetně vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti) a na zachycení rozdílů v zatížení příjmů osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců daní z příjmů a pojistným na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistným na zdravotní pojištění.
 
Anotace v angličtině:  This report summarizes results of the 1.stage of an experimental project about social economic position of self-employed persons in society, which is worked-out by the RILSA in frame of the project about modern society and its changes. The analytic work was focused on philosophical - economic - law determination of self-employment, charting of development of statistical indicators gripping development of independent gainful activities during years 1990 - 2004 in wider connections of labour market (i.e. inclusive development of employment and unemployment) and on interception of differences in charges related to income taxes and contributions to social security insurance and state policy of employment and contributions to health insurance, paid by self-employers and employees.
Klíčová slova: samostatní; podnikání soukromé; postavení ekonomické

Klíčová slova v angličtině: self-employed persons; economic position; self-employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským. [Possibilities to merge disability and health insurance.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: Aplikované právo. - ISSN 1214-4878 - č. 2 (2008), s. 83-97 (15 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Anotace:  Cílem článku je přezkoumat, zda by bylo možné vydělit invalidní pojištění ze systému důchodového pojištění a spojit je s pojištěním nemocenským. V úvodu je popsán existující systém z ekonomického i zdravotního hlediska. Na základě popisu existujícího českého systému a jeho detailní statistické analýzy je popsána možnost oddělení invalidního pojištění od penzijního. Studie prezentuje tři možné způsoby oddělení invalidního pojištění, aniž by došlo ke změně současné výše příspěvků na sociální pojištění, které by vzaly v úvahu i pojištění OSVČ. Popisuje některé přínosy takového řešení, včetně zachování ochrany lidí se špatným zdravím a zvýšeného důrazu na rehabilitaci těchto lidí. V závěrečné části jsou doporučeny některé legislativní změny.
 
Anotace v angličtině:  The goal of presented study is to find out whether it would be possible to remove disability insurance from the system of old-age pension insurance and include it within the system of sickness insurance. We begin with describing the existing system from both economical and health point of view. Based on the description of existing Czech system and its detailed statistical analysis the possibility of separating the disability insurance from other type of pensions is described. The study presents three possible options how to do this without changing the current level of social insurance contributions and which would also take into account the insurance of the self-employed. We describe some benefits of such solution, including continuous protection of people with poor health and increased emphasis on rehabilitation of such people. In concluding parts some legislative changes are recommended.
Klíčová slova: pojištění invalidní; pojištění důchodové; schéma starobních důchodů; zab. nemocenské; invalidita; pojistné SZ; samostatní

Klíčová slova v angličtině: disability insurance; pension insurance; old-age pension insurance; sickness insurance; disability; contributions to social security insurance; self-employed persons; pension system income; pension system outcomes
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice [Analysis of the Start-up Subsidy for Unemployed in the Czech Republic]. / Ondřej HORA, Ondřej DVOULETÝ - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 68, č. 2 (2020), s. 142-167 (26 stran).

[ HORA, Ondřej - DVOULETÝ, Ondřej ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek si klade za cíl analyzovat dopady dotačního programu start-up pro nezaměstnané v České republice, který poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zkoumali jsme, do jaké míry se účastníci programu v roce 2014 vrátili k nezaměstnanosti tři roky po skončení programu, tj. 2014ľ2017. Metodicky jsme provedli kontrafaktuální analýzu dopadů, kde jsme srovnali účastníky programu s těmi, kteří nebyli podporováni žádnými opatřeními aktivní politiky trhu práce. Výsledky ukazují, že účastníci programu se v menší míře vracejí k nezaměstnanosti. Celkově během sledovaného období strávili v nezaměstnanosti méně dní a v porovnání s neúčastníky se k nezaměstnanosti vrátili méněkrát. Celkově se 91,3% účastníků během analyzovaného období k nezaměstnanosti nikdy nevrátilo. Tyto výsledky lze interpretovat jako pozitivní výsledek programu. Článek rovněž nabízí důsledky pro zacílení programu a pro budoucí výzkum.
 
Anotace v angličtině:  The article aims to analyse the effects of the start-up subsidy programme for unemployed in the Czech Republic, which is provided by the Ministry of Labour and Social Affairs. We explored to what extent participants in the programme in 2014 returned to unemployment three years after the end of the programme, i.e., 2014ľ2017. Methodologically, we conducted counterfactual impact analysis, where we matched participants in the programme with those who were not supported by any measures of active labour market policy. The results show that participants in the programme return to unemployment to a lesser extent. In total, they spent fewer days in unemployment during the follow-up period, and they returned to unemployment fewer times when compared with non-participants. Overall, 91.3% of participants never returned to unemployment during the analysed period. These results can be interpreted as a positive outcome of the programme.
The article also offers implications for targeting the programme and for future research.
Klíčová slova: ČR; politika trhu práce aktivní; OSVČ; nezaměstnanost; dotace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market activation; labour market policy; self-employed persons; unemployment; subsidy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT