Publikační činnost: 2000
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sociální hospitalizace. [Social hospitalization.]. / Daniela Bruthansová, Jan Bruthans - In: Praktický lékař. - ISSN 0032-6739 - roč. 80, č. 5 (2000), s. 280 - 281.

[ Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan ]

Anotace:  Článek se zabývá problematikou hospitalizace pacientů, u nichž již došlo k takovému zlepšení zdravotního stavu, že již nelze hovořit o zdravotní indikaci. V důsledku nesoběstatečnosti pacienta a neuspokojivého stavu jeho domácích poměrů (např. osamělá osoba) však přetrvává indikace sociální. Vyhláška MPSV č. 310/1993 Sb. umožňuje v těchto případech tzv. sociální hospitalizaci. Problémem však zůstává otázka financování této služby.
Klíčová slova: ČR; péče zdravotní; osoby osamělé; hospitalizace sociální; financování; soběstačnost

Klíčová slova v angličtině: CR; health care; lone persons; social hospitalization; financing; self-sufficiency
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální služby poskytované seniorům v domácnostech. [Social services provided for seniors in households.]. / Jitka Veselá - Praha: VÚPSV, 2003. - 50 s.

[ Veselá, Jitka ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie hledala odpovědi na některé z otázek problematiky poskytování péče nesoběstačným seniorům žijícím v domácnostech mimo domy s pečovatelskou službou. Jejím cílem bylo přinést reálné informace o poskytování péče prostřednictvím rodinných příslušníků a subjektů poskytujících pečovatelské služby. U poskytovatelů pe-čovatelských služeb jsme pozornost zaměřili na dostupnost, obsah i rozsah jimi poskytovaných služeb, kontrolu jejich kvality, zkušenosti se sociálně patologickými jevy atd. Prostřednictvím pověřených obecních úřadů byly mapovány okolnosti spojené s péčí rodinného příslušníka. Pohled na problematiku doplňují poznatky pracovníků domovů důchodců a lékařů. Studie tak na základě výpovědi několika víceméně zainteresovaných aktérů vnáší pohled do domácností v nichž je péče seniorům poskytována a vyúsťuje do doporučení, která by mohla napomo-ci při řešení zjištěných skutečností.
 
Anotace v angličtině:  The study seeks answers to some questions from the area of provision of services to dependent seniors living in households outside institutional social care. The aim of the study was to bring some actual information about a social care provision through family members and subjects providing care services. Particular attention was paid to accessibility, contents and coverage of social services offered by providers, to a control of their quality, experience with pathological phenomena etc. Conditions related to family member's care were monitored through accredited local authorities. The view of relevant questions is complemented by knowledge of workers of homes of the elderly and practitioners. On the base of several concerned participants´ evidences the study introduces views into households providing care for seniors and brings some recommendations that could con-tribute to solutions of recognized facts.
Klíčová slova: služby sociální; staří; soběstačnost; pomoc sociální v rodině; služby pečovatelská

Klíčová slova v angličtině: social services; elderly; self-sufficiency; family social assistance; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT