Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů [The affordability of housing and the current housing situation of the senior population]. / Jana Godarová, Robert Trbola, Robert Jahoda, Miroslava Rákoczyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 159 s. - ISBN 978-80-7416-250-3

[ Godarová, Jana - Trbola, Robert - Jahoda, Robert - Rákoczyová, Miroslava ]

Externí odkaz
Anotace:  Přechod z ekonomicky aktivní fáze života do ekonomicky neaktivní je často spojen s poklesem čistých disponibilních příjmů domácnosti seniora. To může mít negativní vliv na finanční dostupnost bydlení. Cílem této monografie bylo zhodnotit, jak se mezi roky 2005 až 2014 změnila finanční dostupnost bydlení a bytová situace seniorské populace. Na základě toho posoudit, jestli se senioři jako sociální skupina nestali novou ohroženou skupinou, která má problémy s dostupností bydlení, případně které segmenty seniorské populace tyto problémy mají.
 
Anotace v angličtině:  The transition of the economically active phase of life to economic inactivity is often associated with a decrease in net disposable household income of the senior citizens. This can have a negative impact on housing affordability. The aim of this study is to evaluate changes in the affordability of housing and the housing situation of the senior population between the years 2005 and 2014. In addition, we try to assess whether the elderly as a social group have become a new vulnerable group facing problems with housing affordability, or which segments of the senior population have these problems.
Klíčová slova: senioři; bydlení sociální; doplatek na bydlení; příspěvek na bydlení; pomoc mimořádná okamžitá; služby sociální pro seniory; SILC; AROP; chudoba

Klíčová slova v angličtině: senior citizens; social housing; housing benefit; housing supplement; extraordinary immediate assistance; social services for the elderly; SILC; AROP; poverty
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Issue connected with senior citizens and an aging population [Problematika vztahující se ke starým občanům a stárnutí populace]. / Jana Godarová - In: Proceedings of 15th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. - Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2018. - ISBN 978-80-248-4155-7. - s. 85-96 (12 s.).

[ Godarová, Jana ]

Akce: 8.-10.11.2017, Kopřivnice, World Externí odkaz
Anotace:  Problémy týkající se starších občanů a stárnutí populace budou z dlouhodobého hlediska vyžadovat větší pozornost. Nelze se vyhnout řešení tohoto problému. V roce 2050 se podíl osob ve věku 65 let a více v ČR odhaduje na 32,2 %. Systémový přístup k vytváření programů aktivního stárnutí má přímý dopad na zlepšování kvality života místních komunit a vyvážený rozvoj sociálně odpovědné společnosti. Cílem programů aktivního stárnutí na úrovni obcí by mělo být zajištění prodloužení aktivního života v souladu s hodnotami a způsobem života seniorů. Na základě analýzy vlastního dotazníkového šetření v kombinaci s údaji EU-SILC 2015 byly identifikovány hlavní bariéry bránící obecním aktivitám ve vztahu k seniorům: zdravotní stav, nákladová/finanční situace a překvapivě nedostatek volného času.
 
Anotace v angličtině:  Issues regarding senior citizens and an aging population will require greater attention in the long term. Finding a solution to this matter cannot be avoided. In 2050 the proportion of persons aged 65+ in the Czech Republic is predicted to be 32.2%. The systemic approach to creating active aging programmes has a direct impact on improving the quality of life of local communities and the balanced development of a socially responsible society. The aim of active aging programs at the municipal level should be to ensure the prolongation of active life, in line with the values and way of life of senior citizens. Based on the analysis of its own questionnaire survey, combined with EU-SILC 2015 data, the main barriers preventing municipal activities in relation to senior citizens were identified as follows: health condition, cost/financial situation and, surprisingly, lack of free time.
Klíčová slova: stárnutí aktivní; staří; obce; EU-SILC

Klíčová slova v angličtině: active ageing programme; senior citizens; MUNICIPALITIES; EU-SILC
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Seniors, loneliness and the role of municipalities [Senioři, osamělost a úloha obcí]. / Vlastimil Beran, Jana Godarová - In: Proceedings of 16th International Scientific Conference ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES. - Karviná : Silesian University, 2018. - ISBN 978-80-7510-289-8. - s. 86-95 (10 s.).

[ Beran, Vlastimil - Godarová, Jana ]

Akce: 2018-09-12, Čeladná, WRD
Anotace:  Rok 2012 byl mezinárodně vyhlášen jako Rok aktivního stárnutí. Stárnutí populace ovlivňuje všechny rozvinuté země světa a obecně se akceptuje, že řešení problémů souvisejících se stárnutím je spíše na úrovni obcí než na centrální úrovni, neboť ty jsou přímo ve spojení se seniory. Kromě zdravotní a ekonomické situace seniorů je dalším významným problémem, který ovlivňuje seniory, sociální izolace (osamělost). Cílem článku je zjistit rozsah rizika sociální izolace seniorů v České republice s využitím údajů získaných z ČSÚ, studií provedených v zahraničí a vlastního dotazníkového šetření autorů. Došlo se k závěru, že nejdůležitější úlohou obcí, pokud jde o aktivní stárnutí, je koordinace různých zainteresovaných aktérů a organizací. Dobře vyladěná opatření mají přímý dopad na zlepšování kvality života samotných seniorů i místních komunit, v nichž žijí, a na vyvážený rozvoj sociálně odpovědné společnosti.
 
Anotace v angličtině:  The year 2012 was declared internationally as the Year of Active Ageing. Population ageing is impacting all the worldĺs developed countries and, in general, it is accepted that the solution to the problems surrounding ageing is to be found at the municipal rather than the central level since the former is directly involved with senior citizens. In addition to the health and economic situation of seniors, a further significant problem affecting the elderly is that of social isolation (loneliness). The aim of the article is to determine the extent of the risk of the social isolation of seniors in the Czech Republic employing data obtained from the Czech Statistical Office, studies conducted abroad and the authorsĺ own questionnaire survey. It was concluded that the most important role of municipalities with concern to active ageing lies in the coordination of the various interested actors and organisations. Well-tuned measures exert a direct impact on improving the quality of life of both seniors themselves and
the local communities in which they live as well as on the balanced development of a socially responsible society.
Klíčová slova: stárnutí aktivní; obce; osamělost; staří; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: active ageing programmes; municipalities; loneliness; senior citizens; social isolation
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: TD03000156 Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí - manuál pro sociální odbory vybraných municipalit
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT