Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality. [Effect of the Quality Standards Implementation on the Approach of Social Service Workers to Clients in a selected provider organisation.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-036-3

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Reforma sociálních služeb v ČR, zvláště přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v jeho rámci specifického nástroje dosahování kvality - Standardů kvality sociálních služeb, vnesla do poskytování těchto služeb nové principy. V této studii se zaměřujeme na ty změny, které požadavek naplňování nových principů vyvolal v kultuře poskytování sociálních služeb. Předložené závěry jsou založeny na empirickém šetření "Využití Standardů kvality v politice vybraného nestátního neziskoČvého subjektu a jeho vliv na přístup pracovníků sociálních služeb ke klientům". Cílem kvalitativní případové studie realizované v letech 2007 až 2008 bylo mj. popsat a pochopit působení Standardů kvality na kulturu poskytování sociálních služeb ve vybrané poskytovatelské organizaci.
 
Anotace v angličtině:  There is an ongoing transformation process in social services in the Czech Republic. In particular the adoption of Act No. 108/2006 Coll. on social services and specific Quality Standards within its framework put new principles into providing of social services. The aim of this study is to address the challenges to the culture of provision of social services originated in requirement to employ the new principles. Our findings are based on the results of research into the "Use of Quality Standards in the Policy of a Selected Non-Governmental Organisation and its Effect on the Approach of Social Service Workers to Clientsö. The objective of the qualitative case study carried out in 2007 and 2008 was i.a. to describe and understand the effects of implementaČtion of Quality Standards on the culture of provision of social services in a selected provider organisation.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; kultura poskytování sociálních služeb; azylový dům; dilemata práce s klienty

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; shelter; quality; quality of social services; standards of quality; culture of social services; dilemmas of work with client
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Lidé bez domova: jakou pomoc očekávají od sociální služby azylový dům? [Homeless People in the Czech Republic: What Kind of Support Do They Expect from Shelter Services?]. / Jana Havlíková - In: Sociálna a ekonomická núdza ľ bezpečnost jedinca a spoločnosti : Zborník príspevkov. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnem práce Sv. Alžbety, 2009. - ISBN 978-80-89271-63-4. - s. 394-410 (17 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Akce: Bratislava, 22.-23.5.2009, EUR
Anotace:  Až do počátku 90. let minulého století byly bezdomovství a sociální služby pro bezdomovce v ČR neznámým pojmem. Struktura a poslání jednotlivých druhů sociálních služeb pro bezdomovce byla kodifikována teprve před dvěma lety zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílem této studie je obrazně udělit slovo právě samotným bezdomovcům ľ uživatelům sociálních služeb, aby mohli vyjádřit svá očekávání, jež těmto službám adresují. Prostřednictvím kvalitativní analýzy rozhovorů se 14 uživateli a uživatelkami vybraného azylového domu pro bezdomovce v Brně, které byly uskutečněny v roce 2008, jsme hledali odpověď na otázku: Co lidé bez domova od sociální služby "azylový dům" při svém příchodu očekávali a zda a jak jim tato sociální služba pomáhá při naplňování jejich osobních cílů? V závěru se pak věnujeme úskalím, jež provázejí zjišťování potřeb uživatelů-bezdomovců, interpretaci získaných údajů a jejich využití.
 
Anotace v angličtině:  Till early 90s in the 20th century homelessness and social services for homeless people were quite unknown in the Czech Republic. Yet, two years ago types and functions of social services for homeless people were codified by adoption of Act No. 108/2006 Coll. on social services. The aim of this paper is to give a voice to the homeless people themselves to learn what they expect from social services offered to them. This article draws on the findings of a qualitative study of fourteen homeless users of a shelter in the city of Brno carried out in 2008. We focused on their expectations from this social service, which they had when entering the shelter, and consequently whether or not the service has met their needs. On the background of these findings, we finally discuss the importance of listening to service usersĺ perspective, but we also draw attention to the difficulty with picking up usersĺ voice and with its interpretation in the context of social services.
Klíčová slova: bezdomovci; bezdomovství; azyl; služby sociální; potřeby klientů

Klíčová slova v angličtině: homeless persons; homelessness; shelter; users needs; social services
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Očekávání bezdomovců od sociální služby "azylový dům" a úskalí jejich interpretace. [Homeless People Expectations from Shelter Services and How to Interpret Them.]. / Jana Havlíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 10, č. 1 (2010), s. 87-97 (11 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Cílem této studie je obrazně udělit slovo samotným bezdomovcům ľ uživatelům sociální služby azylový dům, aby mohli vyjádřit svá očekávání, jež této službě adresují. Prostřednictvím kvalitativní analýzy rozhovorů se 14 uživateli vybraného azylového domu pro osoby bez přístřeší, které byly uskutečněny v r. 2008, jsme hledali odpověď na otázku: Co lidé bez domova od sociální služby "azylový dům" při svém příchodu očekávali a zda a jak jim tato sociální služba pomáhá při naplňování jejich osobních cílů? Zjistili jsme, že očekávaní uživatelů se neliší v závislosti na jejich pohlaví, ale existují rozdíly související s věkem uživatelů. V závěru se věnujeme úskalím, jež provázejí zjišťování potřeb uživatelů-bezdomovců, interpretaci získaných údajů a jejich využití.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to give a voice to the homeless people themselves to learn what they expect from social services offered them. This article draws on the findings of a qualitative study of 14 homeless users of a shelter carried out in 2008. We focused on their expectations from this social service, which they had when entering the shelter, and consequently whether or not the service has met their needs. Although there was no difference in expectations among men and women, there was a difference depending on the age of users. On background of our findings, we finally discuss the importance of listening to perspective of service users, but we also draw attention to the difficulty with picking up users voice and with its interpretation in the context of social services.
Klíčová slova: bezdomovci; bezdomovství; azylový dům; potřeby klientů; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: homeless people; homelessness; shelter; needs of users; social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Děti, rodiče a domácí násilí [Children, parents and domestic violence]. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 217 s. - ISBN 978-80-7416-245-9

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná monografie shrnuje poznatky z výzkumu, který probíhal v rámci projektu Tři pilíře bezpečí, jehož nositelem byla organizace pomáhající osobám ohroženým domácím násilím Acorus, z.ú. Cílem výzkumu, za který byl jako partner projektu zodpovědný Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., bylo systematicky zmapovat klientelu pobytových služeb Acorusu, z.ú. a pomocí kvalitativních metod poskytnout podklady pro komplexní posouzení vlivu domácího násilí na psychosociální vývoj dítěte. Monografie se tak skládá ze dvou hlavních částí. První z nich prezentuje výsledky kvantitativní analýzy údajů o klientkách, které byly získány z jejich spisové dokumentace v Acorusu, z.ú. Druhá část se velmi podrobně věnuje dopadům domácího násilí na děti a jejich další život. Její závěry se opírají o hloubkové rozhovory a diskusní skupiny s pracovníky Acorusu, z.ú., hlavním zdrojem informací však byly hloubkové rozhovory s mladými lidmi, kteří jako děti byli svědky domácího násilí. Jejich cílem bylo zjistit, jak vypadá
domácí násilí z pohledu dětí, co děti v takové situaci nejvíce potřebují od odborníků a svého okolí a jaké dopady má domácí násilí na jejich život. V určité paralele byly provedeny i rozhovory terapeutů s aktuálními dětskými klienty centra Locika, kteří byli nebo stále ještě jsou svědky domácího násilí.
 
Anotace v angličtině:  The presented monograph summarizes the findings from research conducted as part of the "Three pillars of safetyö project implemented by Acorus, z.ú., an organisation helping victims of domestic violence. The goal of the research carried out by the Research Institute for Labour and Social Affairs, v.v.i. as the project partner was to systematically map the clientele of the residential services of Acorus, z.ú., and to use qualitative methods to generate data for a complex evaluation of the influence of domestic violence on the psychosocial development of a child. The monograph consists of two parts. The first presents the results of a quantitative analysis of data on clients extracted from the organisationĺs client database. The second part is a very detailed analysis of the impact of domestic violence on children and their further life. Its conclusions draw on in-depth interviews and focus groups conducted with the workers of Acorus, z.ú., but in most part are based on in-depth interviews with young people who
witnessed domestic violence as children, which served as the main source of information. Their goal was to find out what domestic violence looks like from the perspective of children, what kind of support children in such a situation most need from professionals and their surroundings and what impact domestic violence has on their lives. This data was complemented with therapists´ interviews with the current child clients of Acorusĺs Locika centre, who had witnessed or still do witness domestic violence, which provided context for the key findings.
Klíčová slova: domácí násilí; oběti domácího násilí; dopady domácího násilí na děti; pomoc obětem domácího násilí; azylový dům; děti ohrožené domácím násilím; svědci domácího násilí

Klíčová slova v angličtině: domestic violence; victims of domestic violence; impacts of domestic violence on children; help to victims of domestic violence; shelter; children vulnerable to domestic violence; witnesses of domestic violence
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 512 Tři pilíře bezpečí
Poznámka:  Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Aktivity tohoto projektu podpořilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí v oblasti inovací a Nadace Terezy Maxové dětem.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Výzkum osob bez domova [Research on the Homeless Persons]. / Olga NEŠPOROVÁ - In: Zpravodaj sociálního bydlení č. 3 (2020), s. 24-28 (5 stran).

[ NEŠPOROVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek shrnuje průběh a výsledky rozsáhlého kvantitativního šetření navazujícího na Sčítání osob bez domova, jehož cílem bylo zjistit podrobnější informace o osobách bez domova přespávajících "venku", nebo v různých typech sociálních ubytovacích zařízeni´. Šetření bylo realizováno v květnu roku 2019 Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i., pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 
Anotace v angličtině:  The article summarizes the process and results of an extensive quantitative survey following the Census of Homeless People, the aim of which was to find out more detailed information about homeless people sleeping "outside" or in various types of social accommodation facilities. The survey was realized in May 2019 by the Research Institute of Labor and Social Affairs, v. v. i., for the Ministry of Labor and Social Affairs.
Klíčová slova: VÚPSV; ČR; šetření; bezdomovci; bezdomovectví; azylové domy; noclehárny; domy na půl cesty; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: RILSA; CR; RESEARCH; homeless people; homelessness; SHELTERED HOUSING; shelter; half-way-houses; social services
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70610-13 Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT