Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Aplikace modelu prognózování vzdělanostních potřeb. [The application of the model for skill needs forecasting.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy - Praha: VÚPSV, 2003. - 41 s.

[ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  Ve zprávě je popsána aplikace modelu pro předvídání na trhu práce. Model odhaduje ve střednědobém horizontu vzdělanostní potřeby. Jde o první aplikaci této metodologie u nás a výsledky mají sloužit jako doplňující informace pro rozhodovací sféru, zaměstnanecké služby, zaměstnavatele i pro jednotlivce.
 
Anotace v angličtině:  The report describes the application of the model for the labour market forecasting. The model estimates intermediate skill needs. It is the first application of this methodology here and the results are intended to give supplementary information for a decision sphere, employment services, and employers together with individuals.
Klíčová slova: potřeby trhu práce; prognózování potřeby prac. sil

Klíčová slova v angličtině: skill needs forecasting; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Skill needs forecasting in the Czech Republic. [Potřeby předvídání kvalifikačních potřeb v České republice.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy - In: Feasibility Workshop on European Skill Needs Forecasting. - Pafos, Kypr : CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training, 2006. - s. 39 - 44 (6 s.).

[ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr ]

Akce: Pafos, Kypr, 2005, EUR
Anotace:  Byl předložen současný stav rozvoje modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The current state of the model for forecasting skill needs in the Czech Republic was presented.
Klíčová slova: prognózování potřeby prac. sil

Klíčová slova v angličtině: skill needs forecasting
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odhadování vzdělanostních potřeb [Skill needs forecasting.]. / Ludvík Michalička - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 6 (2008), s. 31.

[ Michalička, Ludvík ]

Anotace:  Důležitost odhadování vzdělanostních potřeb s dostatečným předstihem, jako předpoklad ekonomického růstu. Informace o využívání a rozvíjení modelu ROA-CERGE pro předvídání vzdělávacích potřeb, který vypracovalo Výzkumné centrum pro vzdělávání a trh práce v Maastrichtu, ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Model využívá nizozemské know-how, je však nastaven na podmínky ČR.
Klíčová slova: ČR; vzdělanost; vzdělávání celoživotní; potřeby pracovních sil; zdroje lidské; modelování; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; population education; life long education; labour demand; human resources; model; qualification needs; skill needs forecasting
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání
Poznámka:  článek není v recenzované části
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT