Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Výstavba sociální správy. [Building of social administration.]. / Ladislav Průša, Igor Tomeš - In: Sociální správa : Úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš. - Praha : Portál, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7367-483-0. - s. 64-74 (11 s.).

[ Průša, Ladislav - Tomeš, Igor ]

Anotace:  Sociální správa země je soustavou vzájemně propojených sociálních subjektů. Kapitola pojednává o tom, jak jsou jednotlivé subjekty zapojeny do systému sociální správy, tedy o výstavbě sociální správy a o principech, jež ji determinují. Výstavbou sociální správy se rozumí architektura orgánů a organizací působících v sociální správě a poskytujících obyvatelstvu sociální ochranu, dávky a služby.
 
Anotace v angličtině:  A countryĺs social administration is a system of interconnected social entities. The chapter scrutinises the entities involved in the social administration system, i.e. the structure of social administration and the principles determining it. The structure of social administration means the architecture of bodies and organisations operating in social administration and providing social protection, benefits and services to the population.
Klíčová slova: správa veřejná; správa sociální; ochrana sociální; organizace; financování; orgány správní

Klíčová slova v angličtině: social administration; public administration; building of social administration; social protection; financing; administrative bodies
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Výkon sociální správy. [Exercise of social administration.]. / Ladislav Průša - In: Sociální správa : Úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš. - Praha : Portál, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7367-483-0. - s. 138-155 (18 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Pravidla pro způsoby činnosti sociální správy se označují souhrnně pojmem výkon. Obecné principy. Výkon sociální správy zahrnuje: sběr informací o jevech a jejich analyzování; sledování vývoje jevů ľ monitorování; dohled nad dodržováním pravidel; posuzování a ovlivňování jevů; rozhodování o dalším vývoji jevů; výkon a vymáhání rozhodnutí; příprava legislativy.
 
Anotace v angličtině:  The exercise of social administration takes place according rules governing social administration work methods. General principles. The exercise of social administration encompasses: collecting and analysing information about phenomena; monitoring the development of phenomena; supervising compliance with the rules; assessing and influencing phenomena; deciding on the further development of phenomena; the execution and enforcement of decisions; preparing legislation.
Klíčová slova: správa veřejná; ochrana sociální; sběr informací; analýza; rozvoj sociálních služeb; obce; monitorování; kontrola; informovanost občanů; odpovědnost; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: public administration; social administration; social protection; information collection; analysis; development of social services; communities; monitoring; control; responsibility; legislation; awareness
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT